Công văn 6265/TC-TCDN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
50
lượt xem
2
download

Công văn 6265/TC-TCDN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6265/TC-TCDN của Bộ Tài chính về việc thực hiện Quyết định số 20/2005/QĐ-BTC

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6265/TC-TCDN của Bộ Tài chính

  1. C «ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh sè 6265/TC-TCDN ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2005 vÒ viÖc thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 20/2005/Q§-BTC KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng - C¸c Tæng c«ng ty Nhµ níc Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 155/2004/N§-CP ngµy 10/8/2004 cña ChÝnh phñ söa ®æi, bæ sung mét sè ®iÒu cña NghÞ ®Þnh sè 41/2002/N§-CP ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2002 cña ChÝnh phñ vÒ ChÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc, ngµy 7/4/2005, Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông Quü hç trî lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 20/2005/Q§-BTC. QuyÕt ®Þnh nµy thay thÕ QuyÕt ®Þnh sè 85/2002/Q§-BTC ngµy 1/7/2002 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh ban hµnh Quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông Quü hç trî lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc, QuyÕt ®Þnh sè 123/2003/ Q§-BTC ngµy 1/8/2003 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh söa ®æi mét sè ®iÒu cña Quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông Quü Hç trî lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 85/2002/Q§-BTC ngµy 1/7/2002 vµ cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 9/5/2005. §Ó ®¶m b¶o viÖc thÈm ®Þnh, cÊp ph¸t Quü Hç trî lao ®éng d«i d ®óng chÕ ®é Nhµ níc quy ®Þnh, Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ c¸c Bé, Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ c¸c Tæng c«ng ty Nhµ níc chØ ®¹o viÖc lËp vµ thÈm ®Þnh Hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp kinh phÝ lao ®éng d«i d nh sau: Toµn bé Hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp ph¸t kinh phÝ tõ Quü Hç trî lao ®éng d«i d ®îc c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn thÈm tra, phª duyÖt tõ ngµy 09/5/2005 ph¶i theo ®óng c¸c quy ®Þnh cña Quy chÕ qu¶n lý vµ sö dông Quü hç trî lao ®éng d«i d do s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp Nhµ níc ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 20/2005/Q§-BTC. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó xem xÐt, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản