Công văn 632/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
54
lượt xem
1
download

Công văn 632/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 632/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách miễn, giảm tiền thuê đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 632/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a T æ n g  c ô c thu Õ  ­ B é  T µi ch Ý n h  s è  632 T C T/N V 7   n g µ y 19  th¸ng 2 n¨ m  2003 v Ò  vi Ö c c h Ý n h  s¸ch  m i Ô n, gi¶ m  ti Ò n thuª  Ê t ® K Ý nh   öi:Së  µi chÝnh   Ët    g   T  ­V gi¸tØnh  õa  Th Thiªn ­Hu Õ    Tr¶  êi l  C«ng    è  v¨n s 114/TCVG­TCDN   µy  ng 14/1/2003 cña  ë  µichÝnh    ST  ­  Ët    V gi¸tØnh  õa  Th Thiªn ­  Õ   ái vÒ   Ýnh    Hu h   ch s¸ch  Ôn,  mi gi¶m  Òn  ti thuª   ®Êt,Tæng  ôc  Õ  ã    Õn      c thu c ý ki nh sau: §iÓ m   M ôc   I Ph Çn     5,  II   , I Th«ng   sè  t 35/2001/TT­ BTC   µy  ng 25/5/2001   cña  é   µi chÝnh  íng dÉn  Öc  ép  Òn thuª®Êt,gãp  èn  ªndoanh  BT  h  vi n ti       v li   b»ng  gi¸trÞ quyÒn  ö  ông  t  ña    chøc,hé    nh, c¸ nh©n     sd ®Ê c c¸c tæ    gia ®×    trong níc    quy  nh  Ôn, gi¶m  Òn thuª®Êt: ®Þ mi   ti     “Tæ chøc,hé    nh, c¸ nh©n    gia ®×     trong níc® îcNhµ   íccho    t  îc     n  thuª®Ê ®   miÔn hoÆc   gi¶m  Òn thuª®Êt  ti     trong c¸ctr ng  îp sau  y:    ê h   ®© 5.1.MiÔn  Òn thuª®Êt    ti     trongthêigian x©y  ùng  ¬       d c b¶n... . ” C¨n  vµo  cø  quy  nh  ®Þ trªn, Õu   n doanh  nghiÖp  ã  Ën  c lu chøng  kinh tÕ  ü   k thuËt®∙  îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt  × doanh   ®  c th quy phª duy th   nghiÖp  îcmiÔn  Òn ®  ti   thuª®Êt    trong thêigian x©y  ùng  ¬       d c b¶n. Trêng  îp doanh  h  nghiÖp  ∙  îcmiÔn  Òn thuª®Êt  ®®  ti     trong thêigian x©y       dùng  ¬  c b¶n  µ  v sau    n  Þ  ùc hiÖn  ép  íctiÒn thuª®Êt  ét  Çn    ®ã ®¬ v th   n tr      m l cho toµn  é  êigian thuª®Êt  b th      cßn  ¹ ngay  l i trong n¨m  u   × ® îcgi¶m  Õp tiÒn   ®Ç th     ti     thuª®Êt    theo quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc  IPh Çn   ®Þ ti  5.5,M II  , ITh«ng   è  ts 35/2001/TT­ BTC   trªn. nªu  Tæng  ôc  Õ   c Thu th«ng  ®Ó   ë  µichÝnh    Ët    b¸o  S T   ­ V gi¸tØnh  õa  Th Thiªn­    Hu Õ   Õtvµ  èihîp víi ¬  bi   ph       quan  Õ  a  ¬ng  ùc hiÖn  Ôn, gi¶m  Òn c thu ®Þ ph th   mi   ti   thuª®Êt    cho    n  Þ  c¸c®¬ v theo ®óng  Ýnh    ch s¸ch.  
Đồng bộ tài khoản