Công văn 634/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
1
download

Công văn 634/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 634/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế về việc chính sách thu tiền sử dụng đất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 634/TCT/NV7 của Tổng cục Thuế

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA c«ng v¨n c ñ a  æ n g   ô c thu Õ   é  t µi h Ý n h   è  634 tct/nv7  t c ­ b  c s n g µ y 19  th¸ng 2 n¨ m  2003 v Ò  vi Ö c c h Ý n h  s¸ch  thu ti Ò n s ö  d ô n g  ® Ê t K Ý nh   öi:C ôc  Õ   g  thu tØnh  ãc  S Tr¨ng Tr¶  êiC«ng  sè  l  v¨n  71/CV.CT.TB  µy  ng 20/01/2003  ña  ôc  Õ  cC thu tØnh  Sãc Tr¨ng vÒ   ét  è  íng  ¾ c     m sv m trong viÖc  tiÒn  ö  ông  t  i  íi®Êt    thu  sd ®Ê ®è v   ao, ®Êt  ên      v khi chuyÓn  ôc   ch  m ®Ý sang  µm  t  ;  l ®Ê ë Tæng   ôc  Õ   ã    c thu c ý kiÕn    nh sau: Theo quy  nh  ña  Ët ®Êt  ai hiÖn  ®Þ c Lu   ®  nay  ×  t    t  ên  th ®Ê ao, ®Ê v kh«ng  ® îcph©n  ¹ riªng.V×   Ëy,n Õu  t    t  ên  ang      lo i    v  ®Ê ao,®Ê v ® kª khainép  Õ  µ    thu nh ®Êt  ×  îc x¸c ®Þnh  µ ®Êt  ; cßn  t    t  ên  ang  khai vµ  ép  th ®     l  ë  ®Ê ao, ®Ê v ® kª   n thuÕ  ö  ông  t  sd ®Ê n«ng nghiÖp  × ® îcx¸c®Þnh  µ®Êt  th       l  n«ng  nghiÖp. T¹i Õt  ti  a, kho¶n 1, §iÒu 6  NghÞ  ®Þnh  sè  38/2000/N§­  ngµy  CP 23/8/2000 cña  Ýnh  ñ  Ò     Òn sö  ông  t    Ch ph v thu ti   d ®Ê quy  nh: “Hé    nh, ®Þ   gia ®×   c¸ nh©n  ang  ö  ông  t    ên, ®Êt    ® sd ®Ê ao, v   chuyªn dïng    n»m  trong khu  ©n  ,   d c  ® îc c¬    quan  µ   íc cã  Èm  Òn  Nh n   th quy cho  Ðp  ph chuyÓn  sang  µm  t    × l ®Ê ë th   kh«ng  ph¶inép  Òn sö  ông  t  i víi Ön  Ých  t    ti   d ®Ê ®è    di t ®Ê trong h¹n    møc  t  ”; ®Ê ë   T¹itiÕtb, kho¶n    Òu  NghÞ   nh  è       1, §i 6  ®Þ s 38/2000/N§­   CP quy  nh:  é    ®Þ “H gia ®×nh, c¸nh©n  ang  ö  ông  t     ® sd ®Ê n«ng nghiÖp,l©m    nghiÖp,®Êt  ã  Æt   íc   cm n  nu«i trång thuû      s¶n, ®Êt  µm  èi    îc c¬    l mu khi®   quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy cho  Ðp  ph chuyÓn  sang  µm  t    l ®Ê ë theo  ng  ®ó quy  ¹ch  îc duyÖt  ×  ho ®  th ph¶i  nép  40%   Òn sö  ông  t  i víi Ön  Ých  t  ti   d ®Ê ®è    di t ®Ê trongh¹n    møc”. C¨n  vµo    cø  c¸cquy  nh    y,  ¹ ®iÓ m     ôc  , Çn  Th«ng  ®Þ trªn®© t   i 2.1,m II ph B,  tsè    115/2000/TT­ BTC   µy  ng 11/12/2000  ña  é   µi chÝnh  íng dÉn    µnh  c BT  h  thih NghÞ   nh  è  ®Þ s 38/2000/N§­   µy  CP ng 23/8/2000 cña  Ýnh  ñ  ∙    Ch ph ® quy  nh:  ®Þ “Lo¹i t    t  ên  éc ®Êt    ®Ê ao,®Ê v thu   thæ  ,®Êt  c  chuyªn dïng    n»m  trong khid©n       c khi® îc c¬      quan  µ   íc cã  Èm  Òn  Nh n   th quy cho  Ðp  ph chuyÓn  sang  µm  t    l ®Ê ë th× kh«ng  ph¶i nép  Òn  ö  ông  t  i  íidiÖn  Ých  t    ti s d ®Ê ®è v   t ®Ê trong  ¹n  h møc   ®Êt  .Cßn  ¹ ®Êt    t  ên  éc ®Êt  ang  ë  lo i   ao,®Ê v thu   ® s¶n  Êtn«ng  xu   nghiÖp    ­ khi® îc c¬    quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Nh n   th quy cho  Ðp  ph chuyÓn  sang  µm  t    l ®Ê ë ph¶i   nép  Òn sö  ông  t  ti   d ®Ê theo quy  nh.”   ®Þ Tæng   ôc  Õ  c thu th«ng b¸o    ôc  Õ  ®Ó C thu tØnh  ãc  S Tr¨ng  Õt vµ  ùc bi   th   hiÖn.
Đồng bộ tài khoản