Công văn 646/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
73
lượt xem
6
download

Công văn 646/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 646/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện pháp luật lao động

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 646/LĐTBXH-CSLĐVL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi sè 646/l®tbxh-csl®vl ngµy 6 th¸ng 3 n¨m 2003 vÒ viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng KÝnh göi: C«ng ty chÕ biÕn XNK Thuû s¶n Bµ RÞa - Vòng TÇu Tr¶ lêi C«ng v¨n ngµy 18/2/2003 cña quý C«ng ty hái vÒ viÖc ghi t¹i trÝch yÕu, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cã ý kiÕn nh sau: 1. Ngêi lao ®éng ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp ®ång lao ®éng kh«ng ®óng c¸c quy ®Þnh t¹i §iÒu 37 cña Bé LuËt Lao ®éng, vi ph¹m vÒ thêi gian b¸o tríc hoÆc ®iÒu kiÖn chÊm døt, th× kh«ng ®îc trî cÊp th«i viÖc vµ ph¶i båi thêng c¸c kho¶n tiÒn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. 2. Khi ngêi lao ®éng tù ý bá viÖc liªn tôc tõ 5 ngµy trë lªn mµ kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng, th× ngêi sö dông lao ®éng göi V¨n b¶n th«ng b¸o cho ngêi lao ®éng ®Õn n¬i lµm viÖc ®Ó xem xÐt mèi quan hÖ lao ®éng: a. NÕu trong thêi h¹n 5 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc th«ng b¸o, ngêi lao ®éng ®Õn n¬i lµm viÖc ®Ò ®¹t nguyÖn väng ®îc tiÕp tôc lµm viÖc, th× ngêi sö dông lao ®éng bè trÝ viÖc lµm cho ngêi lao ®éng vµ tiÕn hµnh xö lý kû luËt lao ®éng. Trêng hîp bÞ xö lý b»ng h×nh thøc sa th¶i, ng êi lao ®éng ®îc trî cÊp th«i viÖc. b. NÕu qu¸ thêi h¹n 5 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc th«ng b¸o, ngêi lao ®éng kh«ng ®Õn n¬i lµm viÖc vµ kh«ng b¸o c¸o lý do v¾ng mÆt, th× ngêi sö dông lao ®éng trao ®æi, thèng nhÊt víi Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn c¬ së, b¸o c¸o c¬ quan qu¶n lý Nhµ n íc vÒ lao ®éng ®Þa ph¬ng biÕt vµ xö lý nh tr- êng hîp ngêi lao ®éng ®¬n ph¬ng chÊm døt hîp ®ång lao ®éng tr¸i ph¸p luËt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản