Công văn 6567/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
48
lượt xem
1
download

Công văn 6567/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6567/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc Đề án tổng thể các hình thức lưu niệm, tưởng niệm danh nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6567/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6567/VPCP-VX V/v Đề án tổng thể các hình Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2007 thức lưu niệm, tưởng niệm danh nhân Kính gửi: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Để triển khai kết luận của Bộ Chính trị (Thông báo số 93-TB/TW ngày 19 tháng 9 năm 2007) về Đề án tổng thể các hình thức lưu niệm, tưởng niệm danh nhân, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị về Đề án tổng thể các hình thức lưu niệm, tưởng niệm danh nhân, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: - Xây dựng Nghị định của Chính phủ về các hình thức lưu niệm, tưởng niệm danh nhân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; - Xây dựng phương án thành lập Hội đồng Quốc gia để tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ thẩm định hồ sơ, lựa chọn danh nhân suy tôn, Trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; - Xem xét, lựa chọn các danh nhân suy tôn, trình Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTg CP, các PTTg; - Ban Tuyên giáo TW; (Đã ký) - Văn phòng TW; - VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, Trần Quốc Toản Vụ TH, Website CP; - Lưu: VT, VX (3). 17
Đồng bộ tài khoản