Công văn 6609/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Tu Kevin | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
94
lượt xem
9
download

Công văn 6609/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6609/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí của chương trình phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6609/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6609/VPCP-VX V/v báo cáo tình hình quản lý, Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2007 sử dụng kinh phí của chương trình phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm Kính - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; gửi: - Các cơ quan thành viên Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Ban Tuyên giáo Trung ương; - Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội; - Các cơ quan Trung ương của các đoàn thể. Nhằm kiện toàn và tăng cường công tác quản lý, sử dụng hiệu quả mọi nguồn kinh phí dành cho công tác phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ tịch Ủy ban quốc gia yêu cầu các Bộ, cơ quan và địa phương thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau đây: 1. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Y tế, Lao động-Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ quan, địa phương liên quan xây dựng báo cáo thực trạng công tác quản lý, sử dụng kinh phí (trong nước và viện trợ quốc tế) của chương trình phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm năm 2007 và kế hoạch thực hiện năm 2008 theo nội dung và biểu mẫu thống nhất; tổng hợp, đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả mọi nguồn kinh phí phục vụ công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, báo cáo Chủ tịch Ủy ban quốc gia trước ngày 15 tháng 12 năm 2007. 2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan và địa phương liên quan xây dựng báo cáo tổng hợp, đánh giá toàn diện việc quản lý, tổ chức thực hiện và kết quả của Chương trình PEPFAR của Tổng thống Hoa Kỳ giai đoạn 2006 - 2008, đề xuất một cơ chế phối hợp, điều hành và tổ chức thực hiện thống nhất giữa hai bên, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2007. 3. Các Bộ, ngành, cơ quan, địa phương đơn vị có sử dụng kinh phí phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, căn cứ vào hướng dẫn của Bộ Tài chính để xây dựng báo cáo đầy đủ, toàn diện gửi về Bộ Tài chính, Bộ Y tế để tổng hợp báo cáo Phó Thủ tướng-Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan biết, thực hiện./.
  2. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; PHÓ CHỦ NHIỆM - Ban Bí thư Trung ương Đảng; - TTg, các PTTg Chính phủ; - Hội đồng Dân tộc và các UB của Quốc hội; - Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; - Văn phòng Chủ tịch nước; (Đã ký) - Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; - Tòa án nhân dân tối cao; - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - VPCP: BTCN, các PCN, Website CP, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc; Trần Quốc Toản - Lưu: VT, VX (3)
Đồng bộ tài khoản