Công văn 6612/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
44
lượt xem
2
download

Công văn 6612/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6612/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2007

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6612/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6612/VPCP-KTN V/v báo cáo kết quả thống kê Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2008 diện tích đất đai năm 2007 Kính - Bộ Nội vụ; gửi: - Bộ Tài nguyên và Môi trường. Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2007 (văn bản số 180/BC-BTNMT ngày 26 tháng 8 năm 2008), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: - Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan có biện pháp giải quyết dứt điểm việc tranh chấp địa giới hành chính giữa các địa phương; phân định rõ phạm vi địa giới quản lý của các địa phương ven biển, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. - Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương rà soát, tính toán lại tổng diện tích tự nhiên của từng đơn vị hành chính để thống nhất quản lý, sử dụng, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ: Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTg, PTT Hoàng Trung Hải; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Văn Trọng Lý các Vụ: NC, TH, TTĐT; - Lưu: VT, KTN (4).
Đồng bộ tài khoản