Công văn 669/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
51
lượt xem
1
download

Công văn 669/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 669/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc thực hiện mức lương tối thiểu vùng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 669/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 669/BXD-KTXD ----------------- V/v: Thực hiện mức lương tối thiểu vùng Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2009 Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh Trả lời Văn bản số 188/SXD ngày 25/3/2009 của Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh về thực hiện mức lương tối thiểu mới trong dự toán chi phí dịch vụ công ích và dự toán đầu tư xây dựng công trình, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Về điều chỉnh dự toán xây dựng công trình theo mức lương tối thiểu vùng (nơi xây dựng công trình) quy định tại Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2008 của Chính phủ thực hiện theo Thông tư số 05/2009/TT-BXD ngày 15/4/2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán xây dựng công trình; 2. Về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng; Các công bố về định mức dự toán kèm theo văn bản số: 2271/BXD-VP; 2272/BXD-VP; 2273/BXD-VP; 2274/BXD-VP ngày 10/11/2008 của Bộ Xây dựng; Việc điều chỉnh hệ số “K” lương tối thiểu vùng cho công tác chuyên ngành dịch vụ công ích đô thị theo Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày10/10/2008 của chính phủ do Uỷ ban nhân dân tỉnh hướng dẫn thực hiện. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh để triển khai các công việc tiếp theo có liên quan về quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị và các công việc về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình tại địa phương theo quy định./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu VP,Vụ KTXD, M5. (đã ký) Trần Văn Sơn
Đồng bộ tài khoản