Công văn 68/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
34
lượt xem
1
download

Công văn 68/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 68/BXD-QLN của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc mua bán bất động sản của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 68/BXD-QLN của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số 68 /BXD-QLN ---------------------- V/v : Hướng dẫn việc mua bán bất động Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2009 sản của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam Kính gửi: Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam Bộ Xây dựng nhận được công văn số 843/CV-NXBGDVN ngày 22/5/2009 của Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam đề nghị hướng dẫn việc mua tài sản trên đất thuê. Sau khi nghiên cứu Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: Việc chuyển nhượng tài sản trên đất thuê là giao dịch dân sự, được thực hiện theo quy định của Bộ Luật dân sự và Luật Đất đai. Trước khi làm thủ tục ký kết hợp đồng chuyển nhượng tài sản các bên phải thực hiên các quy định tại Khoản 4.2 Điều 4 và Tiết 3 Khoản 5 Điều 5 của Hợp đồng thuê đất số 80-2006/TNMTNĐ-HĐTĐTN giữa Công ty Cổ phần Lập Thể và Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Sau khi hoàn thành thủ tục chuyển nhượng tài sản, Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005 của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng và Thông tư số 13/2005/TT-BXD ngày 5/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Nghị định 95/2005/NĐ-CP. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về hướng dẫn chuyển nhượng tài sản trên đất thuê. Đề nghị Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam nghiên cứu thực hiện ./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ - Lưu VP, QLN (2). TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN Đã ký Nguyễn Mạnh Hà
Đồng bộ tài khoản