Công văn 6814/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
35
lượt xem
2
download

Công văn 6814/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6814/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc thời hạn hoàn thành Dự án nhiệt điện Cà Mau 2

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6814/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số : 6814/VPCP-KTN Vv thời hạn hoàn thành Dự án Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2008 nhiệt điện Cà Mau 2 Kính - Bộ Công Thương; gửi: - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; - Tổng công ty lắp máy Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 8958/BCT-NL ngày 24 tháng 9 năm 2008) về việc điều chỉnh thời hạn hoàn thành Dự án nhà máy nhiệt điện Cà Mau 2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: Không đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương về việc điều chỉnh thời gian hoàn thành Dự án nhà máy nhiệt điện Cà Mau 2. Yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo, đôn đốc Chủ đầu tư, các nhà thầu hoàn thành, đưa Dự án nhà máy nhiệt điện Cà Mau 2 vào họat động trong thời hạn sớm nhất; chỉ đạo xử lý trách nhiệm giữa Chủ đầu tư và nhà thầu về tiến độ dự án theo quy định của pháp luật và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, Phó TTg Hoàng Trung Hải; - UBND tỉnh Cà Mau; (Đã ký) - Các Bộ: XD, TC, KH&ĐT; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Văn Trọng Lý các Vụ: TH, TTĐT; - Lưu: VT, KTN (4)
Đồng bộ tài khoản