Công văn 6882/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
43
lượt xem
3
download

Công văn 6882/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6882/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Dự án tăng cường an toàn giao thông (Hợp phần thành phố Hà Nội) sử dụng vốn dư của Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội giai đoạn 1

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6882/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6882/VPCP-CN V/v thực hiện Dự án tăng Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007 cường an toàn giao thông (Hợp phần thành phố Hà Nội) sử dụng vốn dư của Dự án phát triển CSHT giao thông đô thị Hà Nội giai đoạn 1 Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội (Tờ trình số 50/TTr-UBND ngày 01 tháng 10 năm 2007), ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8266/BKH- KCHT&ĐT ngày 09 tháng 11 năm 2007), Bộ Tài chính (văn bản số 15466/BTC-TCĐN ngày 15 tháng 11 năm 2007), Bộ Giao thông vận tải (văn bản số 7011/BGTVT-KHĐT ngày 02 tháng 11 năm 2007), Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (văn bản số 11873/NHNN- QHQT ngày 08 tháng 11 năm 2007) về việc thực hiện Dự án tăng cường an toàn giao thông (hợp phần thành phố Hà Nội) sử dụng vốn dư của Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 1, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: 1. Về nguyên tắc đồng ý bổ sung các nội dung của Dự án tăng cường an toàn giao thông (hợp phần thành phố Hà Nội) vào Hiệp định vay vốn của Dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị thành phố Hà Nội giai đoạn 1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn chỉnh các thủ tục bổ sung Hiệp định vay vốn. 2. Về việc chỉ định thầu tư vấn lập dự án đầu tư, bổ sung Phụ lục Hợp đồng công việc tư vấn thiết kế kỹ thuật và tư vấn giám sát kỹ thuật thi công, phương thức đấu thầu gói thầu xây lắp của Dự án: Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định theo thẩm quyền, đúng các quy định hiện hành, đảm bảo hiệu quả đầu tư và đáp ứng yêu cầu tiến độ của Hiệp định vay vốn. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng Chính phủ; - PTTg Hoàng Trung Hải; - Các Bộ: KHĐT, Tài chính, GTVT; (Đã ký) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy; các Vụ: KTTH, TH, QHQT, ĐP, TTBC, Website CP; Văn Trọng Lý - Lưu: VT, CN (3).
Đồng bộ tài khoản