Công văn 6883/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
31
lượt xem
1
download

Công văn 6883/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6883/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư Dự án đường cao tốc liên vùng phía Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6883/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 6883/VPCP-CN V/v đầu tư Dự án đường cao Hà Nội, ngày 27 tháng 11 năm 2007 tốc liên vùng phía Nam Kính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; gửi: - Bộ Giao thông vận tải; - Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (văn bản số 6772/UBND-ĐTMT ngày 10 tháng 10 năm 2007) và ý kiến của các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư (văn bản số 8181/BKH-KTĐN ngày 07 tháng 11 năm 2007), Giao thông vận tải (văn bản số 7441/BGTVT-KHĐT ngày 19 tháng 11 năm 2007) về việc đầu tư Dự án đường cao tốc liên vùng phía Nam, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: - Cho phép đưa Dự án xây dựng đường cao tốc liên vùng phía Nam thành phố Hồ Chí Minh vào danh mục các dự án ưu tiên vận động ODA để có thể sớm vận động nguồn vốn ODA của các nhà tài trợ cho Dự án. - Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các cơ quan liên quan làm việc với ADB và JBIC để tìm hiểu khả năng tài trợ vốn ODA cho Dự án, trên cơ cở đó trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, các PTTg: Nguyễn Sinh Hùng, Hoàng Trung Hải; (Đã ký) - UBND các tỉnh: Long An, Đồng Nai; - VPCP: BTCN, Văn Trọng Lý các PCN: Văn Trọng Lý, Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ: ĐP, KTTH, QHQT, TH; - Lưu: VT, CN (3b). HH 21
Đồng bộ tài khoản