Công văn 6907/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
183
lượt xem
2
download

Công văn 6907/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 6907/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc chính sách thuế giá trị gia tăng đối với các đại lý xe ô tô

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 6907/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng v¨n  c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 6907 T C/T C T   g µy  25 th¸ng 07 n¨ m  2001  c  n v Ò  viÖc c h Ý n h  s¸ch thu Õ  gi¸ trÞ gia t¨ng  ® èi   c¸c ®¹i  víi lý xe  «t« KÝnh    göi:Côc  thuÕ    c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng Qua   kiÓm     tra quyÕt  to¸n thuÕ    GTGT   thuÕ  vµ  TNDN,  Tµi chÝnh  Bé    nhËn  îcc«ng    ®   v¨n cña mét  C«ng    ªndoanh  sè  tyli   s¶n  xuÊt«t«,C«ng        tynhËn  lµm      ®¹i lý b¸n  «t«  mét  ®Þa   xe  vµ  sè  ph¬ng ph¶n  ¸nh víng  ¾c     m vÒ thuÕ  GTGT   ®èi      víiho¹t®éng      ®¹ilýb¸n  «t«.C¨n  ® Æc   xe    cø  ®iÓm  cña    ho¹t®éng  ®¹i lýb¸n  «t«  t¹o ®iÒu      xe  vµ    kiÖn  cho    c¸c C«ng    ªndoanh  ty li   s¶n xuÊt «t«    qu¶n    îc hµng  lý®   ho¸,gi÷ uy      tÝn    víikh¸ch hµng, Bé      Tµi chÝnh  híng dÉn nh  sau: Trêng hîp gi÷a    c¸c C«ng    ty nhËn  lµm      ®¹i lý b¸n  «t«      c¸c xe  (®¹ilý)vµ    C«ng    tys¶n xuÊt «t« (bªn giao ®¹ilý)cã                hîp ®ång      ®¹ilýquy ®Þnh    râ ph¬ng  thøc b¸n hµng  sau:     nh  ­ Bªn    giao      dông  ®¹ilýsö  phiÕu xuÊt kho    kiªm vËn chuyÓn    ®Ó   néi bé  giao  «t«  xe  cho  bªn      ®¹ilýb¸n hµng    ng  ®Ó tr bµy, t×m    kh¸ch hµng mua  theo  ®óng    bªn  gi¸do  giao ®¹ilýquy       ®Þnh. ­ Mäi      chiphÝ ph¸tsinh trong qu¸        tr×nh t×m kh¸ch hµng, thùc    hiÖn    c¸c dÞch  sau      vô  khib¸n hµng  bªn      do  ®¹ilýchÞu. ­ §¹ilý® îchëng          hoa hång theo    %   tû lÖ  tÝnh    trªntõng    hîp ®ång  «t« b¸n    ký  gi÷a ba    giao ®¹ilý,   bªn:bªn       kh¸ch hµng    mua        hµng. «t«,®¹ilýb¸n  C¸c  êng    tr hîp nµy hoa hång  bªn      do  ®¹ilýnhËn  îckh«ng  ®   ph¶inép    thuÕ  GTGT  nhng ph¶ih¹ch to¸nvµo          thu nhËp    ®Ó tÝnh thuÕ TNDN.    KhinhËn tiÒn  hoa  hång,bªn      tr¸chnhiÖm    ®¹ilýcã    xuÊtho¸ ®¬n      giao cho  giao ®¹ilý.   bªn      Bé    Tµi chÝnh th«ng  ®Ó   b¸o  Côc thuÕ    c¸c tØnh,thµnh    phè biÕtvµ    thùc  hiÖn.Trong      qu¸ tr×nh thùc hiÖn      nÕu  víng m ¾c     cã    ®Ò nghÞ    c¸c®¬n  ph¶n  vÞ  ¸nh kÞp    Bé      thêivÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu    híng dÉn      bæ sung.  
Đồng bộ tài khoản