Công văn 695/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
73
lượt xem
4
download

Công văn 695/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 695/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc một số vấn đề thuộc kỳ thi nâng ngạch chuyên viên chính năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 695/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ

  1. c «ng v¨n cña bé néi vô sè 695/bnv-ccvc ngµy 9 th¸ng 4 n¨m 2003 vÒ viÖc mét sè vÊn ®Ò thuéc kú thi n©ng ng¹ch chuyªn viªn chÝnh n¨m 2003 KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng. §Ó chuÈn bÞ triÓn khai c«ng t¸c tæ chøc thi n©ng ng¹ch chuyªn viªn lªn chuyªn viªn chÝnh n¨m 2003, t¹o thuËn lîi cho c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng (sau ®©y gäi chung lµ Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng) khi cö c«ng chøc dù thi n©ng ng¹ch, Bé Néi vô xin th«ng b¸o mét sè vÊn ®Ò sau: 1. C¨n cø vµo c¬ cÊu ng¹ch c«ng chøc, nhu cÇu hiÖn nay ë c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc, ®Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng b¸o c¸o thèng kª sè lîng c¸n bé, c«ng chøc ë c¸c ng¹ch hµnh chÝnh vµ nhu cÇu ®¨ng ký chØ tiªu dù thi n©ng ng¹ch chuyªn viªn chÝnh n¨m 2003 göi vÒ Bé Néi vô ®Ó lµm c¬ së tÝnh to¸n ph©n bæ chØ tiªu dù thi n©ng ng¹ch. (Theo mÉu sè 1 kÌm theo C«ng v¨n nµy) 2. §Ó ®¶m b¶o qu¶n lý thèng nhÊt c¸c chøng chØ båi dìng nghiÖp vô qu¶n lý hµnh chÝnh nhµ níc ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc, khi ®¨ng ký dù thi n©ng ng¹ch chuyªn viªn lªn chuyªn viªn chÝnh n¨m 2003, ngoµi c¸c ®iÒu kiÖn vµ tiªu chuÈn quy ®Þnh kh¸c, c«ng chøc ®¨ng ký dù thi ph¶i cã 1 trong c¸c chøng chØ sau: a. Chøng chØ båi dìng nghiÖp vô qu¶n lý nhµ níc ng¹ch chuyªn viªn chÝnh (®ñ thêi gian 12 tuÇn) do Häc viÖn hµnh chÝnh quèc gia cÊp; b. Chøng chØ båi dìng nghiÖp vô qu¶n lý nhµ níc ng¹ch chuyªn viªn (26 chuyªn ®Ò, thêi gian 12 tuÇn) do Häc viÖn hµnh chÝnh quèc gia cÊp hoÆc do c¸c trêng ChÝnh trÞ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ trêng ®µo t¹o c¸n bé cña c¸c Bé, ngµnh cÊp theo sù uû quyÒn cña Häc viÖn Hµnh chÝnh Quèc gia. (Ph«i chøng chØ do Häc viÖn Hµnh chÝnh Quèc gia ph¸t hµnh); c. Trêng hîp nh÷ng ngêi cã b»ng ®¹i häc thø hai lµ b»ng cö nh©n hµnh chÝnh hoÆc cã chøng chØ ®· häc xong ch¬ng tr×nh ®¹i häc Hµnh chÝnh do Häc viÖn Hµnh chÝnh Quèc gia cÊp. d. Chøng chØ tèt nghiÖp båi dìng chuyªn viªn chÝnh (trung - cao tríc kia) do Häc viÖn Hµnh chÝnh Quèc gia cÊp. 3. §Ó b¶o ®¶m viÖc cËp nhËt kiÕn thøc trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c¶i c¸ch hµnh chÝnh, thêi gian b¶o lu chøng chØ lµ 5 n¨m kÓ tõ ngµy nép hå s¬ ®¨ng ký dù thi n©ng ng¹ch c«ng chøc trë vÒ tríc. §Õn thêi ®iÓm nép hå s¬ dù thi, kh«ng xÐt trêng hîp nî b»ng, nî chøng chØ, kÓ c¶ ®èi víi c«ng chøc ®ang theo häc. §Ò nghÞ c¸c Bé, ngµnh vµ ®Þa ph¬ng phèi hîp víi Häc viÖn Hµnh chÝnh Quèc gia ®Ó tæ chøc tèt viÖc ®µo t¹o, båi dìng cho c¸n bé, c«ng chøc, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho c¸n bé, c«ng chøc khi ®¨ng ký dù thi n©ng
  2. ng¹ch n¨m 2003 ®ñ ®iÒu kiÖn vµ tiªu chuÈn quy ®Þnh. §ång thêi göi b¸o c¸o ®¨ng ký chØ tiªu dù thi n¨m 2003 vÒ Bé Néi vô tríc ngµy 20 th¸ng 5 n¨m 2003. 2
  3. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA MÉu sè 1 §¬n vÞ b¸o c¸o:......................... B¸o c¸o c¬ cÊu c«ng chøc vµ ®¨ng ký chØ tiªu dù thi n©ng ng¹ch chuyªn viªn lªn chuyªn viªn chÝnh n¨m 2003 TT C¸c ®¬n vÞ trùc Tæng sè c«ng chøc Chia ra §¨ng ký Ghi chó thuéc xÕp ng¹ch hµnh chØ tiªu dù chÝnh thi Chuyªn viªn Chuyªn viªn Chuyªn C¸n sù trë cao cÊp chÝnh viªn xuèng Tæng sè Thñ trëng ®¬n vÞ (Ghi râ hä tªn vµ ký)
Đồng bộ tài khoản