Công văn 698/BXD-PC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
48
lượt xem
3
download

Công văn 698/BXD-PC của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 698/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc triển khai dự án đầu tư phát triển về công nghệ thông tin

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 698/BXD-PC của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số 698 /BXD –PC ------------------ V/v: triển khai dự án đầu tư phát triển Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2009 về công nghệ thông tin Kính gửi: Bộ Tư pháp Phúc đáp văn bản số 1012/BTP-CNTT ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Bộ Tư pháp về việc cho ý kiến để triển khai các dự án đầu tư phát triển về công nghệ thông tin theo Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau: 1. Các dự án đầu tư phát triển về công nghệ thông tin mà Bộ Tư pháp nêu tại văn bản số 1012/BTP-CNTT không phải là dự án đầu tư xây dựng công trình, do vậy, không thực hiện theo quy định của Luật Xây dựng, Nghị định số 16/2005/NĐ-CP, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP (nay là Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ). Việc quản lý và thực hiện các dự án này theo quy định của Nghị định số 52/1999/NĐ-CP, Nghị định số 12/2000/NĐ-CP, Nghị định số 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ, Quyết định số 43/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn thi hành và pháp luật có liên quan. 2. Về việc xác định chi phí quản lý dự án và các chi phí khác: Các chi phí này được xác định bằng phương pháp lập dự toán chi phí trình người quyết định đầu tư phê duyệt, chủ đầu tư có thể nghiên cứu vận dụng các định mức chi phí tại Quyết định số 15/2001/QĐ-BXD ngày 20/7/2001, Thông tư số 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng nếu các mức chi phí này phù hợp với dự án. Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Bộ Tư pháp nghiên cứu, thực hiện. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG - Như trên; THỨ TRƯỞNG - Lưu: VP, HĐXD, KTXD, PC. Đã ký Cao Lại Quang
Đồng bộ tài khoản