Công văn 7002/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
45
lượt xem
3
download

Công văn 7002/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7002/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về dự án Quy hoạch kho xăng dầu và dự án Chiến lược, Quy hoạch dự trữ dầu mỏ quốc gia

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7002/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7002/VPCP-KTTH V/v dự án Quy hoạch kho xăng Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2007 dầu và dự án Chiến lược, Quy hoạch dự trữ dầu mỏ quốc gia Kính gửi: Bộ Công Thương Xét đề nghị của Bộ Công Thương, tại văn bản số: 3205/BTC-KHĐT ngày 21 tháng 11 năm 2007 về việc tạm dừng phê duyệt Quy hoạch kho xăng dầu trên phạm vi cả nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: Đồng ý với đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 3205/BCT-KHĐT nói trên. Bộ Công Thương khẩn trương lựa chọn nội dung của dự án "Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống kho xăng dầu trên cả nước đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020" và dự án "Chiến lược và Quy hoạch tổng thể hệ thống dự trữ dầu mỏ quốc gia thời kỳ đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2050" để xây dựng thành một dự án quy hoạch, trình Chính phủ xem xét, ban hành./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải; PHÓ CHỦ NHIỆM - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, (Đã ký) Website CP, các Vụ: TH, DK; Nguyễn Quốc Huy - Lưu: VT, KTTH (3). 12
Đồng bộ tài khoản