Công văn 710/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc tất toán các dự án đầu tư theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày 23/12/2008

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
84
lượt xem
1
download

Công văn 710/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc tất toán các dự án đầu tư theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày 23/12/2008

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 710/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc tất toán các dự án đầu tư theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày 23/12/2008

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 710/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc tất toán các dự án đầu tư theo yêu cầu của Bộ Tài chính tại Văn bản số 15644/BTC-ĐT ngày 23/12/2008

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------------------- ð c l p – T do – H nh phúc ---------------------- Hà N i, ngày 11 tháng 02 năm 2009. S : 710/BGTVT-TC V/v T t toán các d án ñ u tư theo yêu c u c a B Tài chính t i văn b n s 15644/BTC-ðT ngày 23/12/2008. Kính g i: Kho b c Nhà nư c Trung ương. B Giao thông v n t i nh n ñư c công văn s 15644/BTC- ðT ngày 23/12/2008 c a B Tài chính v vi c t t toán tài kho n d án ñ u tư, trong ñó B Tài chính ñ ngh Kho b c Nhà nư c các t nh, thành ph thông báo danh m c các d án ñã hoàn thành ho c b ñình hoãn theo 2 giai ño n t năm 2000 tr v trư c và t năm 2001 ñ n h t năm 2004 t i các B , Cơ quan ngang B , Cơ quan thu c Chính ph vv... Do danh m c các d án do B Giao thông v n t i qu n lý nhi u, ñ có cơ s ñôn ñ c các Ch ñ u tư ki m tra, rà soát và th c hi n công tác t t toán, B Giao thông v n t i ñ ngh Kho b c Nhà nư c Trung ương ch ñ o Kho b c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương thông báo cho B .vn Giao thông v n t i danh m c các công trình, d án thu c ngu n v n do B Giao thông v n t i qu n lý am trong di n ph i t t toán tài kho n theo ch ñ o c a Th tư ng Chính ph theo các n i dung chính ietn sau: Tên công trình, tên ch ñ u tư, s kinh phí ñã ñư c c p phát t i Kho b c. atV B Giao thông v n t i ñ ngh Kho b c Nhà nư c Trung ương ph i h p và ch ñ o các Kho b c các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương s m có văn b n tr l i ñ B Giao thông v n t i ñôn .Lu ñ c các ñơn v th c hi n./. ww w KT. B TRƯ NG Ni nh n: TH TRƯ NG - Như trên; - B trư ng (ñ b/c); - B Tài chính; - Lưu: VP, V KH. Nguy n H ng Trư ng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản