Công văn 7250/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Hoang Chau | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
96
lượt xem
2
download

Công văn 7250/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7250/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở Đài Loan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7250/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7250/VPCP-KGVX V/v cấp giấy xác nhận không có Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2008 tiền án cho người lao động VN đi làm việc ở Đài Loan Kính gửi: Các Bộ: Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an, Ngoại giao, Tư pháp. Xét đề nghị của Bộ Công an (văn bản số 384/BCA (C11) ngày 22 tháng 8 năm 2008) và ý kiến của Bộ Ngoại giao (văn bản số 3040/BNG-LS ngày 19 tháng 9 năm 2008), Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 3367/LĐTBXH-QLLĐNN ngày 19 tháng 9 năm 2008), Bộ Tư pháp (văn bản số 2911/BTP-HCTP ngày 15 tháng 9 năm 2008) về việc xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở Đài Loan, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau: 1. Việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp là một trong những nội dung của dự án Luật Lý lịch Tư pháp đã được Chính phủ thông qua tại phiên họp tháng 8 năm 2008 và đã trình Quốc hội. 2. Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo việc thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 68/CP-VX ngày 17 tháng 10 năm 2000 về việc cấp Giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại Đài Loan; khi Luật Lý lịch Tư pháp được Quốc hội thông qua thì thực hiện theo quy định của pháp luật. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng CP; các PTTg; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản; Trần Quốc Toản các Vụ: QHQT, NC, TH, TTĐT; - Lưu: VT, KGVX (3).
Đồng bộ tài khoản