Công văn 7269/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Uyên Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Công văn 7269/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7269/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc giao chủ đầu tư thực hiện các dự án nhiệt điện than

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7269/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7269/VPCP-KTN V/v Giao chủ đầu tư thực hiện Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2008 các dự án nhiệt điện than Kính - Các Bộ: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài gửi: chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Các Tập đoàn: Điện lực, Dầu khí, Than và Khoáng sản Việt Nam; - Tổng công ty Lắp máy Việt Nam. Xét đề nghị của Bộ Công Thương (công văn số 10153/BCT-NL ngày 23 tháng 10 năm 2008, số 10471/BCT-NL ngày 31 tháng 10 năm 2008, số 10472/BCT-NL ngày 31 tháng 10 năm 2008) về việc giao chủ đầu tư thực hiện 13 dự án nhiệt điện than, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: 1. Bộ Công Thương hướng dẫn các nhà đầu tư lập dự án đầu tư, trình duyệt theo quy định hiện hành các dự án nhiệt điện than sau đây: + Dự án Duyên Hải 1 (Trà Vinh) công suất 2 x 600 MW, tiến độ vận hành tổ máy 1 năm 2013: Tập đoàn Điện lực Việt Nam; + Dự án Duyên Hải 2 (Trà Vinh) công suất 2 x 600 MW, tiến độ vận hành tổ máy 1 năm 2014-2015: Tập đoàn Janakusa (Malaixia); + Dự án Long Phú 1 (Sóc Trăng) công suất 2 x 600 MW, tiến độ vận hành tổ máy 1 năm 2013: Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; + Dự án Vĩnh Tân 1 (Bình Thuận) công suất 2 x 600 MW, tiến độ vận hành các tổ máy năm 2011-2012: Tập đoàn Lưới điện Phương Nam -CSG (Trung Quốc); + Dự án Vĩnh Tân 2 (Bình Thuận) công suất 2 x 600 MW, tiến độ vận hành các tổ máy từ năm 2013: Tập đoàn Điện lực Việt Nam + Dự án Vĩnh Tân 3 (Bình Thuận) công suất 2 x 1000 MW, tiến độ vận hành các tổ máy năm 2013: CTCP gồm EVN, One Energy, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thái Bình Dương (Pacific Corporation); + Dự án Vũng Áng 1 (Hà Tĩnh) công suất 2 x 600 MW, tiến độ vận hành tổ máy 1 năm 2013: Tổng công ty Lắp máy Việt Nam; + Dự án Vũng Áng 2 (Hà Tĩnh) công suất 2 x 600 MW, tiến độ vận hành các tổ máy từ năm 2013: CTCP gồm Lilama, REE, One Energy; + Dự án Hải Phòng 3, công suất 4 x 600 MW, tiến độ vận hành các tổ máy từ năm 2014: Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam;
  2. + Các Dự án Duyên Hải 3, Long Phú 2, Long Phú 3: sẽ tiếp tục xem xét trên cơ sở thực hiện các dự án trong các Trung tâm điện lực nói trên. 2. Thống nhất giao Bộ Công Thương lập hồ sơ mời thầu để tổ chức đấu thầu quốc tế các dự án nhiệt điện than Vũng Áng 3, Quảng Trạch. 3. Bộ Công Thương: chỉ đạo cơ quan tư vấn bổ sung các nội dung theo quy định để xem xét phê duyệt quy hoạch địa điểm các Trung tâm điện lực Hải Phòng 3, Vũng Áng 3, Quảng Trạch theo đúng quy định hiện hành. 4. Yêu cầu Bộ Công Thương, các Bộ, ngành, địa phương và các nhà đầu tư liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ được giao, đảm bảo hoàn thành các dự án nêu trên theo đúng tiến độ quy định. Trường hợp chủ đầu tư triển khai chậm, có nguy cơ phá vỡ tiến độ, Bộ Công Thương đề xuất thay chủ đầu tư khác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - TTgCP, các PTTg; - UBND các tỉnh: Trà Vinh, Sóc Trăng, Bình Thuận, (Đã ký) Quảng Bình, Hà Tĩnh, Hải Phòng; - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Văn Trọng Lý các Vụ: TH, KTTH, ĐP, TKBT, TTĐT; - Lưu: VT, KTN (4).
Đồng bộ tài khoản