Công văn 737/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Houston Whitney | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
88
lượt xem
7
download

Công văn 737/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 737/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 737/TCT-TNCN của Tổng cục Thuế

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỔNG CỤC THUẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------- -------------------- Số: 737/TCT- TNCN Hà Nội, ngày 5 tháng 3 năm 2009 V/v hướng dẫn chính sách thuế TNCN Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Thời gian vừa qua, Tổng cục Thuế nhận được công văn của một số Cục Thuế và Doanh nghiệp phản ảnh những vướng mắc về việc hướng dẫn tính thuế TNCN đối với các khoản tiền lương, tiền công, tiền thưởng tháng 13, thưởng tết... có nguồn gốc phát sinh từ năm 2008 nhưng được chi trả vào năm 2009. Để thực hiện thống nhất, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: Tại điểm 1 công văn số 1845/BTC-TCT ngày 16/01/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn: “Đối với tiền lương, tiền công, tiền thưởng... có nguồn gốc phát sinh từ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2008 nhưng được chi trả sau ngày 01/01/2009 được áp dụng tính và nộp thuế theo Luật Thuế TNCN. Đơn vị chi trả thu nhập có trách nhiệm tính số thuế thu nhập cá nhân phải khấu trừ, đồng thời thực hiện việc tạm giãn nộp thuế từ ngày 01/01/2009 đến hết ngày 31/5/2009 theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều 2 Thông tư số 27/2009/TT-BTC ngày 06/02/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn về giãn thời hạn nộp thuế TNCN”. Tổng cục Thuế, đề nghị các Cục Thuế địa phương thực hiện theo nội dung nêu trên và hướng dẫn các đơn vị chi trả, cá nhân nộp thuế cùng thực hiện./. Nơi nhận: KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG - Như trên; PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG - Vụ Pháp chế; đã ký - Ban PC, TT-TĐ; - Lưu: VT, TNCN . Hiền Phạm Duy Khương
Đồng bộ tài khoản