Công văn 7385/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
39
lượt xem
3
download

Công văn 7385/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7385/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05/7/1994 của Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7385/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7385/VPCP-CN V/v kiểm tra tình hình thực Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2007 hiện chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP Kính gửi: Bộ Xây dựng Xét đề nghị của Bộ Xây dựng tại văn bản số 76/BC-BXD ngày 28 tháng 11b năm 2007 về việc báo cáo kết quả kiểm tra tình hình thực hiện chính sách bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP ngày 05 tháng 7 năm 1994 của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau: Giao Bộ Xây dựng tiếp tục kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan liên quan và của các địa phương về việc bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước cho người đang thuê theo Nghị định số 61/CP, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 01 năm 2008; tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn các địa phương thực hiện Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 73/TTg-CN ngày 16 tháng 01 năm 2007. Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải; (Đã ký) - VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Văn Trọng Lý các Vụ: TH, ĐP, KTTH, NN, Website CP; - Lưu: VT, CN (3b). 14
Đồng bộ tài khoản