Công văn 742/CP-NN của Chính phủ

Chia sẻ: Nguyen Thi Quynh Trang | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
55
lượt xem
2
download

Công văn 742/CP-NN của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 742/CP-NN của Chính phủ về việc giải ngân các dự án hạ tầng (nhỏ) ở các địa phương đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn OECF

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 742/CP-NN của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  h Ý n h  p h ñ  s è  742/CP­C N  n g µ y 19  C th¸ng 7 n¨ m  1999  V Ò  vi Ö c gi¶i g © n  c¸c  ù  ¸n h ¹ t Ç ng  (nh á) ë  c¸c ® Þ a  p h ¬ n g   Ç u  t x © y   n d ® d ù n g  thu é c n g u å n   è n O E C F v KÝnh  öi: g  ­Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu ,   K ho   § t ­Bé  µichÝnh,   T  ­Ng ©n  µng  µ   ícViÖtNam,   h Nh n     ­Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ X Ðt    Þ   ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   ®Ò ngh c B K ho v§ t (C«ng  sè  v¨n  3793  BKH/TM­ DV   µy  th¸ng6  ng 14    n¨m 1999)vÒ   Öc      vi xincho  Ðp    ©n  ph gi¶i ng thanh      to¸nc¸c dù  cã  ¸n  møc   èn    v trªn500  iÖu ®ång  éc  ¬ng  ×nh  Ýn  ông  tr   thu ch tr td chuyªn  ngµnh    I   µ    8  VN II 8 v VN IV­ vay  èn  ­ v OECF,  ñ íng ChÝnh  ñ  ã    Õn    Th t   ph c ý ki nh sau: §ång    íi®Ò   Þ   ña  é   Õ   ¹ch  µ  Çu   t¹  ýv   ngh c B K ho v§ t iC«ng v¨n  è  s 3793  BKH/TM­DV   µy  th¸ng6  ng 14    n¨m 1999: ­ Cho  Ðp    ©n    ph gi¶ing thanh to¸n c¸c dù  cã      ¸n  møc   èn    v trªn500  iÖu tr   ®ång  éc ch¬ng  ×nh tÝn  ông  thu   tr   d chuyªn ngµnh    I   µ    8  èn      VN II 8 v VN IV­ v vay ­ OECF   ã danh  (c   s¸ch kÌm    theo C«ng    ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu ).   v¨n c B K ho   § t ­  u      L ý c¸c tØnh, thµnh  è  ótkinh    ph r   nghiÖm     ùc  Ön  ®Ó th hi nghiªm  óct  Quy  Õ   u   Çu  µ  ch ®Ê th v Quy  Õ   ña  ¬ng  ×nh  ∙  ch c Ch tr ® quy  nh.  Ó   õ n¨m  ®Þ K t  1999  ë®i  ù    µo  ùc hiÖn    tr   d ¸n n th   saiquy  nh  Ïkh«ng  îcphÐp  ®Þ s  ®  thanh to¸n.
Đồng bộ tài khoản