Công văn 745/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Thanh Hoang Dung Dung | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
56
lượt xem
1
download

Công văn 745/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 745/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc ứng vốn đầu tư thực hiện một số công trình, dự án cấp bách ở địa phương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 745/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 745/TTg-KTTH V/v ứng vốn đầu tư thực hiện Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2007 một số công trình, dự án cấp bách ở địa phương Kính - Các Bộ: Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; gửi: - Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Bình Thuận, Quảng Bình, Hậu Giang, Thừa Thiên - Huế. Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại các văn bản số: 3146/BKH- KTĐP&LT ngày 21 tháng 5 năm 2007, 3434/BKH-KTĐP&LT ngày 22 tháng 5 năm 2007, 3233/BKH-KCN&KCX ngày 11 tháng 5 năm 2007, 2990/BKH-KTĐP&PL ngày 03 tháng 5 năm 2007 và 3879/BKH-KTĐP&PL ngày 04 tháng 6 năm 2007 về việc ứng vốn đầu tư cho một số công trình, dự án cấp bách ở địa phương, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Cho phép ứng trước nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho các địa phương sau: a) Tỉnh Thái Nguyên: 25 (hai mươi lăm) tỷ đồng để triển khai, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 268 (đoạn đường do tỉnh Thái Nguyên quản lý). b) Tỉnh Bình Thuận: 100 (một trăm) tỷ đồng, trong đó: 60 (sáu mươi) tỷ đồng để hoàn thành dự án di dân tái định cư đồng bào 02 xã Phan Lâm và Phan Sơn; 40 (bốn mươi) tỷ đồng để đền bù giải phóng mặt bằng dự án Phan Rí - Phan Thiết. c) Tỉnh Quảng Bình: 50 (năm mươi) tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án cảng Hòn La. d) Tỉnh Hậu Giang: 20 (hai mươi) tỷ đồng để triển khai, thực hiện dự án Khu Công nghiệp Sông Hậu. đ) Tỉnh Thừa Thiên Huế: 15 (mười lăm) tỷ đồng để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án dò tìm và xử lý bom mìn, vật nổ trên địa bàn huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. 2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Bình Thuận, Quảng Bình, Hậu Giang và Thừa Thiên Huế chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng số vốn được tạm ứng nêu trên đúng mục đích, đúng quy định hiện hành. 3. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính bố trí bổ sung có mục tiêu từ nguồn ngân sách trung ương trong kế hoạch năm 2008 cho các tỉnh nêu trên hoàn trả số vốn được tạm ứng theo đúng quy định./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; (Đã ký) - TTgCP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; Nguyễn Tấn Dũng
  2. - VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Quốc Huy, Website CP, các Vụ; CN, ĐP; - Lưu: VT, KTTH(3). 18
Đồng bộ tài khoản