Công văn 7502/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
52
lượt xem
2
download

Công văn 7502/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7502/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Dự án "Tăng cường năng lực phủ sóng Tiếng nói Việt nam khu vực Tây Nam Bộ và vùng phụ cận"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7502/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7502/VPCP-KGVX V/v phê duyệt Dự án "Tăng cường Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2008 năng lực phủ sóng Tiếng nói Việt nam khu vực Tây Nam Bộ và vùng phụ cận" Kính - Đài Tiếng nói Việt Nam; gửi: - Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông. Xét đề nghị của Đài Tiếng nói Việt Nam (tờ trình số 908/TTr-TNVN ngày 17 tháng 9 năm 2008); ý kiến của các Bộ, các cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Dân tộc, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ về việc xin phê duyệt Dự án "Tăng cường năng lực phủ sóng Tiếng nói Việt nam khu vực Tây Nam Bộ và vùng phụ cận", Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng có ý kiến như sau: 1. Đồng ý Đài Tiếng nói Việt Nam triển khai thực hiện Dự án "Tăng cường năng lực phủ sóng Tiếng nói Việt nam khu vực Tây Nam Bộ và vùng phụ cận" trong thời gian 2 năm: 2009 - 2010. 2. Đài Tiến nói Việt Nam có trách nhiệm: a) Nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của các Bộ, cơ quan liên quan để bổ sung, hoàn chỉnh Dự án; làm việc trực tiếp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính để thống nhất về nguồn vốn, kế hoạch bố trí vốn theo tiến độ thực hiện Dự án, đảm bảo cho Dự án sớm phát huy hiệu quả, tránh đầu tư trùng lắp và lãng phí, tận dụng tối đa cơ sở vật chất và hạ tầng kỹ thuật hiện có, phối hợp tốt với các dự án các đài phát thanh - truyền hình địa phương, không gây can nhiễu và làm giảm hiệu quả của các phương thức thông tin vô tuyến điện khác trên địa bàn; b) Phê duyệt quyết định đầu tư và quản lý việc thực hiện Dự án theo đúng quy định hiện hành. 3. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Ủy ban Dân tộc và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ theo chức năng, nhiệm vụ của mình, có trách nhiệm phối hợp với Đài Tiếng nói Việt Nam để triển khai thực hiện Dự án này, đảm bảo tiết kiệm, tránh lãng phí và theo đúng tiến độ đề ra. Văn phòng Chính phủ thông xin báo để Đài Tiếng nói Việt Nam, các Bộ, cơ quan và các địa phương có liên quan biết, thực hiện./. Nơi nhận: BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM - Như trên; - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng; - Ban Tuyên giáo Trung ương; (Đã ký) - Văn phòng Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ;
  2. - Ủy ban Dân tộc; - UBND các tỉnh, thành phố Vùng Tây Nam bộ; - VPCP: BTCN, các PCN, Nguyễn Xuân Phúc các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, NC, ĐP, TTĐT; - Lưu: VT, KGVX (5).
Đồng bộ tài khoản