Công văn 7620/BTC-CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
80
lượt xem
7
download

Công văn 7620/BTC-CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7620/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc đối tượng miễn thuế nhập khẩu để thực hiện dự án BOT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7620/BTC-CST của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 7620/BTC-CST ---------------------- V/v: Đối tượng miễn thuế nhập khẩu để Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2009 thực hiện dự án BOT Kính gửi: Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam Trả lời công văn số 345/TCT-TC ngày 24/3/2009 của Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam về đối tượng miễn thuế nhập khẩu để thực hiện dự án BOT, Bộ Tài chính có ý kiến như sau: - Khoản 8 Điều 16 Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày 08/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu quy định miễn thuế nhập khẩu đối với: “hàng hóa nhập khẩu của doanh nghiệp BOT và Nhà thầu phụ để thực hiện dự án BOT, BTO, BT, bao gồm: a) Thiết bị, máy móc nhập khẩu để tạo tài sản cố định (kể cả thiết bị, máy móc, phụ tùng sử dụng cho việc khảo sát, thiết kế, thi công, xây dựng công trình); b) Phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ để tạo tài sản cố định được Bộ Khoa học và Công nghệ xác nhận; phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân gồm xe ô tô từ 24 chỗ ngồi trở lên và phương tiện thủy; c) Linh kiện, chi tiết, bộ phận rời, phụ tùng, gá lắp, khuôn mẫu, phụ kiện đi kèm để lắp ráp đồng bộ hoặc sử dụng đồng bộ với thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng, phương tiện vận chuyển đưa đón công nhân nêu tại khoản này, kể cả trường hợp sử dụng cho việc thay thế, bảo hành, bảo dưỡng trong quá trình vận hành công trình; d) Nguyên liệu, vật tư nhập khẩu để thực hiện dự án, kể cả nguyên liệu, vật tư để phục vụ sản xuất, vận hành công trình”. - Hướng dẫn quy định nêu trên, tại điểm 1.8 khoản 1 Mục I Phần D Thông tư số 59/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính có quy định cụ thể việc miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu của Doanh nghiệp BOT và Nhà thầu phụ để thực hiện dự án BOT, BTO, BT. - Theo quy định tại khoản 17 Điều 3 Luật đầu tư thì: “Hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (sau đây gọi tắt là hợp đồng BOT) là hình thức đầu tư được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư để xây dựng, kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng trong một thời hạn nhất định; hết thời hạn, nhà đầu tư chuyển giao không bồi hoàn công trình đó cho Nhà nước Việt Nam”. - Điều 1 Quyết định số 1621/QĐ-TTg ngày 29/11/2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách thí điểm đầu tư Dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng quy định: “Giao Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam (sau đây viết tắt là VIDIFI) là chủ đầu tư Dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (sau đây gọi là dự án) theo hình thức hợp đồng BOT”. - Khoản 2 Điều 4 Quyết định số 1621/QĐ-TTg nêu trên quy định: “Bộ Giao thông vận tải là cơ quan nhà nước có thẩm quyền ký kết hợp đồng BOT;”. - Căn cứ các quy định nêu trên, các nhà thầu thực hiện một phần công việc của hợp đồng BOT Dự án Đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên cơ sở thỏa thuận hoặc hợp đồng được ký với Tổng công ty (VIDIFI) là Nhà thầu phụ thực hiện dự án BOT được hưởng ưu đãi miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 149/2005/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư số 59/2007/TT- BTC nêu trên.
  2. Bộ Tài chính trả lời để Tổng công ty Phát triển hạ tầng và Đầu tư tài chính Việt Nam được biết và thực hiện./. TL. BỘ TRƯỞNG KT.VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ PHÓ VỤ TRƯỞNG Đặng Ngọc Minh
Đồng bộ tài khoản