Công văn 776/CP-NN của Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
38
lượt xem
2
download

Công văn 776/CP-NN của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 776/CP-NN của Chính phủ về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà đô thị

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 776/CP-NN của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  h Ý n h  p h ñ  s è  776/CP­N N  n g µ y 28  C th¸ng 7 n¨ m  1999  v Ò   Ö c c Ê p  gi Ê y ch ø n g  n h Ë n   u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t  vi q v µ  q u y Ò n  s ë   ÷ u  n h µ   «  th Þ h ® KÝnh  öi: g  ­Bé  ©y  ùng,  X d ­Tæng  ôc  Þa  Ýnh,   c § ch ­Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng.   ph tr     ¬ X Ðt    ®Ò nghÞ   ña  c Tæng   ôc  Þa  Ýnh  c§ ch (C«ng v¨n  è  s 893/CV­TC§C   ngµy  th¸ng 6  07    n¨m  1999)  Ò   ét  è  Ön  v m s bi ph¸p  y  ®È nhanh  Õn    Êp   ti ®é c giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t,Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ã    Õn      nh quy s d ®Ê   t  ph c ý ki nh sau: §ång    ý cho  Ðp  ph Tæng   ôc  Þa  Ýnh  c§ ch chØ  o  y  ®¹ ®È nhanh  Öc  Êp  vi c giÊy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  Êy®á   Tæng  ôc  Þa  Ýnh      nh quy sd ®Ê (gi   do  c § ch ph¸t hµnh) theo    Çn    tinhth ChØ   Þ  è  th s 18/1999/CT­TTg  µy  th¸ng 7  ng 01    n¨m 1999  cña  ñ íng ChÝnh  ñ    a  µn  «  Þ  níctheo  Th t   ph trªn®Þ b ® th c¶    quy  nh  ña  Ët ®Þ c Lu   §Êt ®ai.   Nghiªn cøu  öa  æi, bæ     s®   sung NghÞ   nh  è  ®Þ s 60/CP  µy  th¸ng 7  ng 05    n¨m  1994  ña  Ýnh  ñ  Ò   Òn  ë  ÷u  µ    µ  Òn  ö  ông  t    c Ch ph v quy s h nh ë v quy sd ®Ê ë ®«   Þ  th theo  íng  n  h ®¬ gi¶n  ho¸  Öc  Êp  Êy  vi c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt  riªngvµ  Êy chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ    gi   nh quy s h nh riªng.
Đồng bộ tài khoản