Công văn 777/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
108
lượt xem
7
download

Công văn 777/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 777/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động nghỉ việc trước năm 1995

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 777/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi Sè 777/L§TBXH- BHXH ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2002 vÒ viÖc chÕ ®é BHXH ®èi víi ngêi lao ®éng nghØ viÖc tríc n¨m 1995 KÝnh göi: Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ x· héi thµnh phè Hå ChÝ Minh Tr¶ lêi c«ng v¨n sè 3124/L§-TBXH ngµy 19 th¸ng 12 n¨m 2001 cña quý Së vÒ viÖc híng dÉn thùc hiÖn chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi ®èi víi nh÷ng tr êng hîp nghØ viÖc tríc n¨m 1995, Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi cã ý kiÕn nh sau: ViÖc gi¶i quyÕt tån ®äng theo híng dÉn t¹i C«ng v¨n sè 843/L§-TBXH ngµy 25/3/1996 ®Õn nay ®· h¬n 5 n¨m, v× vËy ngµy 7/8/2001 Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®· cã V¨n b¶n sè 2347/L§TBXH-BHXH chÊp thuËn ®Ò nghÞ cña B¶o hiÓm x· héi ViÖt Nam kÕt thóc gi¶i quyÕt tån ®äng. Riªng chÕ ®é b¶o hiÓm x· héi cña nh÷ng ngêi vÉn cã tªn trong danh s¸ch thêng xuyªn cña c¬ quan, ®¬n vÞ, nghØ chê viÖc do c¬ quan, ®¬n vÞ thiÕu viÖc lµm hay do søc khoÎ yÕu nh ng cha cã quyÕt ®Þnh nghØ th«i viÖc th× Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi ®ang tr×nh ChÝnh phñ ph ¬ng ¸n gi¶i quyÕt chÕ ®é ®èi víi ngêi lao ®éng d«i d trong qu¸ tr×nh s¾p xÕp, ®æi míi, ph¸t triÓn vµ n©ng cao hiÖu qu¶ doanh nghiÖp Nhµ n íc. Khi ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh, Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi sÏ híng dÉn thùc hiÖn. Nh÷ng trêng hîp tån ®äng c¸ biÖt (v× mét lý do nµo ®ã cha gi¶i quyÕt ®îc), nÕu cã ®Ò nghÞ cña c¬ quan, ®¬n vÞ sö dông lao ®éng kÌm theo hå s¬ gåm: lý lÞch gèc, quyÕt ®Þnh nghØ viÖc, ®¬n xin gi¶i quyÕt chÕ ®é BHXH… th× Së tiÕp nhËn, chñ tr× vµ phèi hîp víi B¶o hiÓm x· héi thµnh phè thÈm ®Þnh vµ b¸o c¸o Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi, trong ®ã ph¶i lµm râ lý do v× sao trong thêi gian qua ch a gi¶i quyÕt, tr¸ch nhiÖm cña ®¬n vÞ sö dông lao ®éng ®Ó x¶y ra nh÷ng víng m¾c ®ã, ®ång thêi ®Ò xuÊt ý kiÕn gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản