Công văn 7779/TC-HCSN của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
60
lượt xem
1
download

Công văn 7779/TC-HCSN của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 7779/TC-HCSN của Bộ Tài chính về việc sử dụng kinh phí và quản lý tài sản công

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 7779/TC-HCSN của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n Cña Bé tµi chÝnh sè 7779/TC-HCSN ngµy 29 th¸ng 7 n¨m 2003 vÒ viÖc sö dông kinh phÝ vµ qu¶n lý tµi s¶n c«ng KÝnh göi: - C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung - ¬ng Thùc hiÖn chñ tr¬ng tõng bíc tiÒn tÖ hãa tiÒn l¬ng, tõ n¨m 1993 ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 25/CP ngµy 23/5/1993 quy ®Þnh t¹m thêi chÕ ®é tiÒn l¬ng míi cña c«ng chøc, viªn chøc hµnh chÝnh, sù nghiÖp vµ lùc l¬ng vò trang; theo ®ã mét sè chÕ ®é trang cÊp b»ng hiÖn vËt cho c¸c c¸n bé nh tiªu chuÈn nhµ ë, ®å gç... ®îc xãa bá. §Ó thèng nhÊt qu¶n lý vµ ®¶m b¶o sö dông ®óng môc ®Ých, cã hiÖu qu¶ vµ tiÕt kiÖm tµi s¶n Nhµ níc, ChÝnh phñ ®· ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 14/1998/N§-CP ngµy 6/3/1998 vÒ qu¶n lý tµi s¶n Nhµ níc; §iÒu 8, Kho¶n 1 cña NghÞ ®Þnh ®· quy ®Þnh: "Tµi s¶n Nhµ níc trong khu vùc hµnh chÝnh sù nghiÖp ph¶i ®îc sö dông ®óng môc ®Ých, chÕ ®é, tiªu chuÈn, ®Þnh møc; kh«ng ®îc sö dông vµo môc ®Ých c¸ nh©n, kinh doanh vµ c¸c môc ®Ých kh¸c, trõ trêng hîp Ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c". Tuy nhiªn, thêi gian qua, th«ng qua c«ng t¸c kiÓm tra t¹i mét sè c¬ quan, ®¬n vÞ, Bé Tµi chÝnh thÊy vÉn cßn mét sè trêng hîp sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp ®Ó söa ch÷a vµ mua s¾m trang thiÖt bÞ phôc vô t¹i nhµ riªng cho c¸c ®ång chÝ L·nh ®¹o c¬ quan, ®¬n vÞ díi h×nh thøc cho mîn; ViÖc lµm trªn lµ tr¸i víi c¸c quy ®Þnh hiÖn hµnh. §Ó chÊn chØnh viÖc sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch nhµ níc vµ qu¶n lý tµi s¶n c«ng kh«ng ®óng môc ®Ých, Bé Tµi chÝnh ®Ò nghÞ: - C¸c c¬ quan hµnh chÝnh, ®¬n vÞ sù nghiÖp thùc hiÖn nghiªm quy ®Þnh vÒ qu¶n lý tµi s¶n Nhµ níc, kh«ng ®îc sö dông kinh phÝ cña c¬ quan, ®¬n vÞ ®Ó söa ch÷a, c¶i t¹o, mua s¾m trang bÞ tµi s¶n t¹i nhµ riªng cho c¸c ®ång chÝ L·nh ®¹o díi bÊt cø h×nh thøc nµo (trõ trang bÞ ®iÖn tho¹i cè ®Þnh t¹i nhµ riªng theo chÕ ®é hiÖn hµnh). - Thñ trëng c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng chØ ®¹o kiÓm tra c¸c ®¬n vÞ trùc thuéc trong viÖc sö dông kinh phÝ t¹i c¬ quan, ®¬n vÞ vµ ®Þa ph¬ng m×nh, ®¶m b¶o viÖc sö dông kinh phÝ ®óng môc ®Ých, ®óng chÕ ®é tiªu chuÈn quy ®Þnh. Trêng hîp ph¸t hiÖn viÖc sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp kh«ng ®óng quy ®Þnh, ®Ò nghÞ cã biÖn ph¸p kiªn quyÕt thu håi nép ng©n s¸ch Nhµ níc vµ xö lý kû luËt c¸c c¸ nh©n cã sai ph¹m. - C¬ quan Tµi chÝnh, Kho b¹c Nhµ níc c¸c cÊp thùc hiÖn viÖc kiÓm so¸t chi tiªu ®¶m b¶o viÖc sö dông kinh phÝ ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp ®óng chÕ ®é; kiªn quyÕt xuÊt to¸n, thu håi cho c«ng quü nh÷ng kho¶n tiÒn chi sai, chi vît, chi kh«ng ®óng chÕ ®é.
  2. 2
Đồng bộ tài khoản