Công văn 79/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Dang Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
61
lượt xem
2
download

Công văn 79/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 79/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng về việc đề nghị báo cáo và lập danh mục chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 79/BXD-KHTC của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------- Số: 79/BXD-KHTC ---------------------- V/v: Đề nghị báo cáo và lập danh mục chỉ Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2009 định thầu đối với các dự án cấp bách Kính gửi: - Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ Xây dựng; - Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 229/TTg-KTN ngày 16/02/2009 về việc áp dụng hình thức chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách và hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 1235/BKH-QLĐT ngày 27/02/2009 về việc hướng dẫn lập danh mục dự án cần chỉ định thầu theo văn bản số 229/TTg-KTN. Bộ Xây dựng đề nghị các doanh nghiệp trực thuộc Bộ, báo cáo tình hình và lập danh mục theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 1235/BKH-QLĐT. Đề nghị các đơn vị sớm triển khai thực hiện báo cáo gửi về Bộ Xây dựng (qua Vụ Kế hoạch Tài chính) trước ngày 15/5/2009, để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./. Nơi nhận: TL. BỘ TRƯỞNG - Như trên; VỤ TRƯỞNG VỤ KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH - Lưu VP, KHTC. Bùi Đức Hưng
Đồng bộ tài khoản