Công văn 801/LĐTBXH-TTrCS của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
57
lượt xem
12
download

Công văn 801/LĐTBXH-TTrCS của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 801/LĐTBXH-TTrCS của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn công tác thanh tra năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 801/LĐTBXH-TTrCS của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi Sè 801/L§TBXH-TTrCS ngµy 20 th¸ng 3 n¨m 2003 vÒ viÖc Híng dÉn c«ng t¸c thanh tra n¨m 2003 KÝnh göi: §/c Gi¸m ®èc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi C¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung ¬ng C¨n cø ch¬ng tr×nh c«ng t¸c ngµnh Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi n¨m 2003 vµ ®Þnh híng c«ng t¸c n¨m 2003 cña Thanh tra Nhµ níc, Bé lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn néi dung c«ng t¸c thanh tra chÝnh s¸ch Lao ®éng - X· héi n¨m 2003 nh sau: I- Môc tiªu chung C«ng t¸c thanh tra chÝnh s¸ch Lao ®éng - X· héi n¨m 2003 cÇn b¸m s¸t yªu cÇu l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña Bé, cña TØnh uû, Thµnh uû, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trong viÖc thùc hiÖn c¸c môc tiªu nhiÖm vô vÒ Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi cña ®Þa ph¬ng. II- §Þnh híng c«ng t¸c 1- C«ng t¸c thanh tra. 1.1- C«ng t¸c thanh tra lao ®éng. - Thanh tra viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng t¹i c¸c doanh nghiÖp lµ nhiÖm vô träng t©m, thêng xuyªn cña c«ng t¸c thanh tra chÝnh s¸ch lao ®éng hµng n¨m. Tuú theo t×nh th×nh cña tõng ®Þa ph¬ng ®Ó chän lo¹i h×nh doanh nghiÖp phï hîp víi yªu cÇu qu¶n lý khi tiÕn hµnh thanh tra. Trong n¨m 2003, cÇn chó ý thanh tra t¹i c¸c doanh nghiÖp t nh©n, doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c lµng nghÒ víi c¸c néi dung cÇn quan t©m nh tiÒn l¬ng, b¶o hiÓm x· héi, thêi giê lµm viÖc, nghØ ng¬i,... - Thanh tra c¸c ®¬n vÞ, c¬ së d¹y nghÒ trªn ®Þa bµn vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, thùc hiÖn kinh phÝ ch¬ng tr×nh môc tiªu; qu¶n lý, cÊp b»ng nghÒ, chøng chØ nghÒ; c«ng t¸c tuyÓn sinh; c«ng t¸c ®µo t¹o, qu¶n lý, båi dìng gi¸o viªn d¹y nghÒ,... - Thanh tra viÖc thùc hiÖn ®a lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi t¹i c¸c doanh nghiÖp cã giÊy phÐp xuÊt khÈu lao ®éng, c¬ së ®µo t¹o gi¸o dôc ®Þnh híng lao ®éng xuÊt khÈu thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý. Tham gia phèi hîp víi thanh tra Côc qu¶n lý lao ®éng víi n íc ngoµi thanh tra t¹i c¸c doanh nghiÖp, chi nh¸nh doanh nghiÖp cña c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng kh¸c cã giÊy phÐp ho¹t ®éng xuÊt khÈu lao ®éng trªn ®Þa bµn vÒ tuyÓn chän, ®µo t¹o, gi¸o dôc ®Þnh híng, thu nép kinh phÝ, thanh lý hîp ®ång ®èi víi ng êi
  2. 2 lao ®éng. §èi víi c¸c quËn huyÖn, thÞ x·, thµnh phè, thuéc ®Þa ph ¬ng vÒ c«ng t¸c chuÈn bÞ, giíi thiÖu nguån lao ®éng. Theo dâi, ph¸t hiÖn, ®Ò nghÞ c¸c c¬ quan cã thÈm quyÒn xö lý c¸c tæ chøc, c¸ nh©n ®a ngêi ®i lao ®éng ë níc ngoµi tr¸i ph¸p luËt. - Thanh tra viÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh môc tiªu quèc gia xo¸ ®ãi gi¶m nghÌo vµ viÖc lµm. 1.2 - C«ng t¸c thanh tra chÝnh s¸ch x· héi: - Thùc hiÖn thanh tra, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn Ph¸p lÖnh u ®·i ngêi cã c«ng víi c¸ch m¹ng, ®i s©u vµo néi dung x¸c nhËn ng êi cã c«ng theo Th«ng t 09/2001/TT-BL§TBXH ngµy 28-5-2001 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; QuyÕt ®Þnh 26/2000/Q§-TTg ngµy 23-2-2000 vµ QuyÕt ®Þnh 104/1999/Q§-TTg ngµy 14/4/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. - Thùc hiÖn thanh tra mét sè néi dung cã tÝnh bøc xóc vÒ B¶o trî x· héi, Cøu trî x· héi vµ Phßng chèng tÖ n¹n x· héi trªn ®Þa bµn. 2- C«ng t¸c gi¶i quyÕt th ®¬n khiÕu n¹i, tè c¸o vµ tiÕp c«ng d©n. - Thùc hiÖn viÖc gi¶i quyÕt th ®¬n khiÕu n¹i, tè c¸o cña c«ng d©n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. - Cã kÕ ho¹ch gi¶i quyÕt tÝch cùc, døt ®iÓm c¸c vô viÖc khiÕu n¹i kÐo dµi kh«ng ®Ó tån ®äng g©y hËu qu¶ xÊu. - N©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c tiÕp c«ng d©n, thùc hiÖn ®óng quy ®Þnh cña LuËt khiÕu n¹i, tè c¸o vÒ tiÕp c«ng d©n. - Qua c«ng t¸c thanh tra, kiÓm tra, ®¸nh gi¸ viÖc thùc hiÖn c«ng khai, d©n chñ trong lÜnh vùc Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi 3- C«ng t¸c x©y dùng lùc lîng - TiÕp tôc cñng cè, t¨ng cêng lùc lîng thanh tra Së (c¶ Thanh tra chÝnh s¸ch lao ®éng - x· héi vµ Thanh tra kü thuËt an toµn), n©ng cao chÊt lîng c¸n bé thanh tra; bè trÝ cho c¸n bé, thanh tra viªn tham gia ®Çy ®ñ c¸c líp tËp huÊn do Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi hoÆc Thanh tra Nhµ níc tæ chøc. - Thùc hiÖn c«ng t¸c th«ng tin, b¸o c¸o theo quy ®Þnh. III- KÕ ho¹ch cña thanh tra chÝnh s¸ch lao ®éng - x· héi cña Bé n¨m 2003 §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c, gãp phÇn thùc hiÖn tèt nhiÖm vô cña Ngµnh, Bé th«ng b¸o kÕ ho¹ch c«ng t¸c thanh tra n¨m 2003 cña Thanh tra chÝnh s¸ch Lao ®éng - X· héi cña Bé ®Ó c¸c ®Þa ph ¬ng chñ ®éng phèi, kÕt hîp thùc hiÖn nhiÖm vô: 1- C«ng t¸c thanh tra c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn quy ®Þnh cña ph¸p luËt lao ®éng. - Thanh tra viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt lao ®éng t¹i c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi, c¸c doanh nghiÖp t nh©n, c¸c lµng nghÒ t¹i c¸c tØnh, thµnh phè: Hµ Néi, Qu¶ng Ninh, Gia Lai, Kon Tum, VÜnh Long, TiÒn Giang.
  3. 3 - Phèi hîp víi Tæng liªn ®oµn lao ®éng ViÖt Nam kiÓm tra viÖc thùc hiÖn LuËt C«ng ®oµn vµ Bé LuËt Lao ®éng t¹i mét sè doanh nghiÖp. 2- Thanh tra viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch ®èi víi ng êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng. Thanh tra viÖc thùc hiÖn Th«ng t 09/2001/TT-BL§TBXH ngµy 28-5- 2001 cña Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi; QuyÕt ®Þnh 26/2000/Q§-TTg ngµy 23-2-2000 vµ QuyÕt ®Þnh 104/1999/Q§-TTg ngµy 14/4/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ t¹i c¸c tØnh, thµnh phè: An Giang, §ång Th¸p, Th¸i Nguyªn, Nam §Þnh, H¶i Phßng, Hµ T©y. 3- Thanh tra viÖc thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch x· héi. - Thanh tra viÖc thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý, chi tr¶ b¶o hiÓm x· héi t¹i c¸c tØnh, thµnh phè: Hoµ B×nh, Long An. - KÕt hîp víi thanh tra Uû ban d©n sè, gia ®×nh vµ trÎ em thanh tra mét sè néi dung liªn quan ®Õn trÎ em cã hoµn c¶nh ®Æc biÖt (thuéc nhãm yÕu thÕ trong x· héi). 4- Thanh tra viÖc thùc hiÖn ®a lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi. Thanh tra mét sè doanh nghiÖp ®a lao ®éng ®i lµm viÖc ë níc ngoµi (theo kÕ ho¹ch cña Côc QLL§ víi NN); kiÓm tra mét sè c¬ së ®µo t¹o lao ®éng xuÊt khÈu; kiÓm tra viÖc thùc hiÖn tuyÓn chän, cung øng lao ®éng cho c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu lao ®éng ®i Malaysia cña 2 ®Þa ph ¬ng lµm thÝ ®iÓm lµ: H¶i D¬ng, Phó Thä; kiÓm tra viÖc qu¶n lý lao ®éng t¹i mét sè n - íc. 5- Thanh tra c¸c Së L§TBXH vÒ thùc hiÖn vÒ thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý Nhµ níc. Thanh tra viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng qu¶n lý nhµ níc vÒ c«ng t¸c thanh tra, tiÕp c«ng d©n, gi¶i quyÕt khiÕu n¹i tè c¸o vµ xö lý th ®¬n cña c¸c Së L§TBXH: Tuyªn Quang, CÇn Th¬, Kiªn Giang, NghÖ An, Th¸i B×nh, B×nh §Þnh. 6- Phèi hîp víi Thanh tra Tæng côc D¹y nghÒ thanh tra mét sè tr êng nghÒ, c¬ së d¹y nghÒ (theo kÕ ho¹ch cña Tæng côc D¹y nghÒ). 7- Phèi hîp víi mét sè vô, ban liªn quan trong Bé tiÕn hµnh thanh tra mét sè Dù ¸n x©y dùng c¬ b¶n theo QuyÕt ®Þnh 273 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 8- Thanh tra c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé trong viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô Bé giao. Thanh tra viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng nhiÖm vô cña c¸c ®¬n vÞ thuéc Bé: Trung t©m BTXH §oan Hïng, Trung t©m ®iÒu dìng t©m thÇn Phó Thä; Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi ®Ò nghÞ c¸c ®ång chÝ Gi¸m ®èc Së quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch n¨m 2003 cña Thanh tra Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi vµ kÕ ho¹ch phèi hîp víi Thanh tra chÝnh s¸ch Lao ®éng - X· héi cña Bé nh»m hoµn thµnh nhiÖm vô chung cña Ngµnh n¨m 2003.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản