Công văn 808/CP-QHQT của Chính phủ

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
30
lượt xem
1
download

Công văn 808/CP-QHQT của Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 808/CP-QHQT của Chính phủ về việc phân cấp cấp giấy phép đầu tư nước ngoài và quản lý đầu tư nước ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 808/CP-QHQT của Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a  h Ý n h  p h ñ  S è  808/CP­Q H Q T  n g µ y  31 th¸ng  n¨ m  2000 C 8  v Ò   Ö c p h © n  c Ê p  c Ê p  gi Ê y p h Ð p  §T N N  v µ  q u ¶ n  lý  vi ® Ç u  t n íc n g o µ i  KÝnh  öi:  Bé  Õ   ¹ch vµ  Çu , g     K ho   § ­ t ­ Uû     ban  ©n  ©n    nh d c¸ctØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung    ph tr     ¬ng  X Ðt    Þ  ña  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ®Ò ngh c B K ho   § t(C«ng    è  v¨n s 3132/BKH­§TNN   ngµy  th¸ng5  26    n¨m  2000),Thñ íng Ch Ýnh  ñ  ã    Õn      t  ph c ý ki nh sau: 1. ViÖc    t¨ng cêng  ©n  Êp  ¬n  ÷a  Èm   Òn  Õt  nh  ù      ph c h n th quy quy ®Þ d ¸n ®Ç u    µ  tv qu¶n  ýho¹t®éng  u    ícngoµicho    a  ¬ng  µm ét  ñ  ­ l    ®Ç tn     c¸c®Þ ph l  ch tr ¬ng  íncña  Ýnh  ñ. Tuy  Ëy,qu¸ tr×nh thùc hiÖn  l  Ch ph   v       c«ng    µy  t¸cn trong thêi    gian qua    cho  Êy  th cßn  ã  Òu  Ên    Êt cËp,thiÕu sãtnghiªm  äng,® ßi  c nhi v ®Ò b        tr   háiph¶i® îctæng  Õt,®¸nh    ét       k  gi¸m c¸ch ®Çy    íckhitr Ón khaithùc hiÖn    ®ñ tr     i       c¸cbíctiÕp theo.      Trícm ¾t, trong khichê  iquyÕt  nh  íicña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò          ®î   ®Þ m  Th t   ph v vÊn    µy,®Ò   Þ    é, ngµnh  µ  a   ¬ng  Én  Õp  ôc thùc hiÖn  ®Ò n   ngh c¸c B   v ®Þ ph v ti t     møc  ©n  Êp  Èm  Òn  Õt  nh  ù    u    ícngoµinh  ph c th quy quy ®Þ d ¸n ®Ç tn     quy  nh   ®Þ t¹ c¸c Quy Õt ®Þnh  sè 386/TTg ngµy 7/6/1997 sè 41/1998/Q§­ i TTg  ngµy  20/2/1998 vµ  è    s 233/1998/Q§­ TTg  µy  ng 1/12/1998 cña  ñ íng Ch Ýnh  ñ.   Th t   ph 2.Giao  é  Õ   ¹ch vµ  Çu   ñ  ×, èihîp víi   é, ngµnh  µ  a     B K ho   § tch tr  ph       B   c¸c v ®Þ ph¬ng  ªnquan, khÈn  ¬ng  Õn  µnh  ¸nh    li     tr ti h ® gi¸,tæng  Õt  ¹ m ét  k li   c¸ch  µn  to diÖn    ×nh thùc hiÖn  ©n  Êp,uû  Òn  Êp  Êy phÐp  µ  qu¸ tr     ph c   quy c gi   v qu¶n  ýho¹t l    ®éng  u    íc ngoµicña    a   ¬ng, lµm  â  ÷ng  Æt   Ých  ùc,h¹n ®Ç t n     c¸c ®Þ ph   r nh m t c   chÕ   µ  Õn  Þ   ÷ng  Ên    Çn  Õtli   v ki ngh nh v ®Ò c thi   ªnquan  n   Öc  ùc  Ön  ®Õ vi th hi ph©n  Êp  Èm   Òn  Õt  nh  ù  vµ  c th quy quy ®Þ d ¸n  qu¶n  ý ho¹t®éng  u    níc l    ®Ç t   ngoµiphï hîp víi   Çn  Ët §Çu   ícngoµimíi® îcsöa  æi, b¸o    ñ         tinhth Lu   tn       ®   c¸o Th t ng ChÝnh  ñ  í  ph xem   Ðt,quyÕt ®Þnh. x   

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản