Công văn 81/1999/KHXX của Toà án nhân dân tối cao

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
68
lượt xem
1
download

Công văn 81/1999/KHXX của Toà án nhân dân tối cao

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 81/1999/KHXX của Toà án nhân dân tối cao về việc đề nghị giải thích quy định tại Điều 3 Nghị định số 17/1999/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 81/1999/KHXX của Toà án nhân dân tối cao

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng v¨n  c ñ a T o µ  ¸n n h © n  d © n  t èi cao S è  81/1999/KH X X   n g µ y  24 th¸ng 7 n¨ m  1999 v Ò   Ö c § Ò  n g h Þ  gi¶i Ý ch  vi  th q u y  ® Þ n h  t¹i Ò u   N g h Þ  ® Þ n h   è  17/1999/N§­C P  §i 3  s KÝnh  öi: Ýnh  ñ  g  Ch ph Ngµy  th¸ng  n¨m  29  3  1999, ChÝnh  ñ  ∙    ph ® ban  µnh  h NghÞ   nh   è  ®Þ s 17/1999N§­   Ò   ñ tôcchuyÓn  æi,chuyÓn  îng,cho  CP "V th     ®   nh   thuª,  cho    ¹  thuªl i, thõa  Õ   Òn  ö  ông  t  µ  Õ  Êp, gãp  èn  k quy sd ®Ê v th ch   v b»ng    Þ quyÒn  ö  gi¸tr   s dông  t" (Sau  y   äi t¾t lµ NghÞ   nh  è  ®Ê   ®© g       ®Þ s 17).Kho¶n  §iÒu  NghÞ     2  3  ®Þnh  è  quy  nh: "Ngêi®ang  ö  ông  t  ã  ét  s 17  ®Þ     sd ®Ê c m trong c¸cgiÊy tê quy        ®Þnh  sau  y  × lµm  ñ tôc®Ó   îccÊp  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  ®© th   th     ®  gi   nh quy sd ®Êt  µ  îcthùc hiÖn    Òn  v®    c¸c quy theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy..  åm   ®Þ n .(g t¸m  ¹ giÊy tê". lo   i   HiÖn  nay,Toµ    ©n  ©n  èicao,ViÖn  Óm    ©n  ©n  èicao  µ    ¸n nh d t    ki s¸tnh d t  v Tæng  ôc  Þa  Ýnh  ang  èihîp x©y  ùng  c § ch ® ph     d Th«ng   ªntÞch  íng dÉn  Ò   tli   h  v thÈm  quyÒn   ña  µ   nh©n   ©n   c To ¸n  d trong  Öc    vi gi¶iquyÕt  c¸c tranh  Êp  ch quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê theo  quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  LuËt  Êt  ai  3  38  § ® n¨m   1993.Khi th¶o luËn    Ên    Çn  íng dÉn  ã  ªnquan  n        c¸c v ®Ò c h   c li   ®Õ quy  nh  ¹ ®Þ ti  kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è    × cßn  ã  ÷ng  2  3  ®Þ s 17,th   c nh c¸ch hiÓu    kh¸cnhau  Ò     v quy  nh  µy. ®Þ n a­ Quan  iÓ m   ® thø  Êt cho  nh   r»ng,ngêi ®ang  ö  ông  t  Õu  ã  ét      sd ®Ê n cm trong c¸c giÊy  ê quy  nh  ¹     t  ®Þ tikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è    ×  ä  îc 2  3  ®Þ s 17, th h ®   thùc hiÖn    Òn    haiquy song song.M ét  µ hä  îclµm  ñ tôc ®Ó   îccÊp  Êy   l  ®   th     ®  gi   chøng  Ën  Òn  ö  ông  t;hailµhä  îcthùc hiÖn  Òn  nh quy sd ®Ê       ®     quy chuyÓn  æi, ®   chuyÓn  îng, cho  nh   thuª,cho    thuª l¹   õa  Õ     i th k quyÒn  ö  ông  t  µ  Õ  , sd ®Ê v th chÊp, gãp  èn    v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  t  gi¸tr   sd ®Ê theo quy  nh   ña  ®Þ c NghÞ   ®Þnh  µy  íi   ýdo    n v   l   nh sau: c¸c ­ Thø  Êt lµ,t¹    nh     i kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è      Òn  µy  îc 2  3  ®Þ s 17, haiquy n ®  nèivíi    nhau b»ng  ítõ"Vµ". gi     i ­ Thø    µ,theo    Çn    hail   tinhth quy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  ®Þ ti   2  3  ®Þ s 17,th× chØ  ã  êi®ang  ö  ông  t    ã  ét     c ng   sd ®Ê ®ã c m trong c¸cgiÊy têquy  nh         ®Þ tõ ®iÓ m   ®Õ n   iÓ m   kho¶n  nµy  µ     a  ® h  2  m kh«ng  ã  c tranh chÊp  ×  ä  íicã    th h m   haiquyÒn    song song  ãitrªn. n  Víic¸ch hiÓu          nh trªnquan  iÓn  ® thø  Êt cho  nh   r»ng trong tr ng  îp ngêi  ê h     ®ang  ö  ông  t  ã  ét  sd ®Ê c m trong c¸c giÊy  ê quy  nh  õ ®iÓ m   ®Õ n   iÓ m      t  ®Þ t  a  ® h kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  m µ   t    2  3  ®Þ s 17  ®Ê ®ã kh«ng  ã  c tranh chÊp, th× hä       ® îcthùc hiÖn    Òn      c¸cquy theo quy  nh  ña    ®Þ c NghÞ   nh  è  (chuyÓn  æi, ®Þ s 17  ®   chuyÓn  îng, cho  nh   thuª,cho    thuª l¹   õa  Õ     i th k quyÒn  ö  ông  t  µ  Õ  , sd ®Ê v th chÊp  ãp  èn  g v b»ng    ÞquyÒn  ö  ông  t).N Õ u   ã    gi¸tr   sd ®Ê   c ph¸tsinh tranh chÊp      tõ c¸c giao  Þch  µy  µ  ã     d n v c yªu  Çu  ¬  c c quan  ã  Èm  Òn    Õt,th×  c th quy gi¶iquy   tranh  Êp    éc  Òn    Õt  ña  µ   nh©n  ©n.  Ý   ô: ngêi ch ®ã thu quy gi¶iquy c To ¸n  d V d    ®ang  ö  ông  t  sd ®Ê chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  µ  ét  nh quy sd ®Ê v m trong c¸c bªn     hoÆc   haibªn    ¹m  îp ®ång  c¶    viph h   chuyÓn  îng ®Êt    nh   (nh giao ®Êt  Ë m,      ch tr¶ tiÒn chË m,  ã  ù  õa dèikhichuyÓn  îng..   µ   ã    csl      nh .m c tranh chÊp  × viÖc    )   th   gi¶i
  2. 2 quyÕt  tranh  Êp  µy  éc  Èm   Òn  ña  µ   nh©n  ©n.Tuy  ch n thu th quy c To ¸n  d nhiªn,  trong tr ng  îp ngêi®ang  ö  ông  t  Æc   ï cã  ét   ê h     sd ®Ê m d   m trong c¸c giÊy  ê quy     t  ®Þnh  õ ®iÓ m   ®Õ n   iÓ m   kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è    ng  t  t  a  ® h  2  3  ®Þ s 17, nh ®Ê ®ã   ã  c tranh chÊp  Ý  ô: cã  êikh¸c còng  ã  ét    (V d   ng     c m trong c¸c giÊy  ê trªnvµ     t    cho r»ng  × nh  ã  Òn  ö  ông  t  ...) µ   ã    Çu  ¬  m c quy sd ®Ê ®ã   c yªu c c quan  ã  Èm   m c th quyÒn    Õt,th×  gi¶iquy   tranh chÊp    éc  Èm   Òn    Õt  ña  û     ®ã thu th quy gi¶iquy c U ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn. Trong  êng  îp nµy  Õu  nh d c c th quy   tr h  n tranh chÊp      ®ã cha  îc Uû   ®   ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm   Òn    Õt,nhng  ét  nh d c c th quy gi¶iquy   m trong   c¸c bªn  ang  ã    ® c tranh  Êp  Én  ùc  Ön  ét  ch v th hi m trong    c¸c quyÒn  theo    quy ®Þnh  ña  c NghÞ   nh  è  m µ   ¹ ph¸tsinh  ®Þ s 17  li     tranh  Êp  õ viÖc  ùc  Ön  ch t  th hi quyÒn  µy  µ  ã    Çu  ¬  n v c yªu c c quan  ã  Èm  Òn    Õt,th× tranh chÊp  c th quy gi¶iquy       ®ã   éc thÈm  Òn    Õt  ña  µ    ©n  ©n. Toµ    ©n  ©n  Ï thu   quy gi¶iquy c To ¸n nh d   ¸n nh d s  tuyªn bè    giao  Þch  ©n  ù    µ v«  Öu  µ    Õt  Ëu  d d s ®ã l   hi v gi¶iquy h qu¶  ña  c giao  dÞch  ©n  ù  hiÖu. d s v«  b­ Quan  iÓ m   haicho    ® thø    r»ng,m Æc   ïngêi®ang  ö  ông  t  ã  ét    d    sd ®Ê c m trong c¸c giÊy  ê quy  nh  ¹     t  ®Þ ti kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  cho  ï ®Êt  2  3  ®Þ s 17  d  ®ã  kh«ng  ã  c tranh  Êp, th×  íc h Õt  ä  Én  ch   tr   hv ph¶i lµm  ñ  ôc ®Ó   îc cÊp    th t   ®  giÊy  chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê theo  quy  nh  ña  Ët §Êt  ai    ®Þ c Lu   ® n¨m 1993  µ  v chØ  sau    ã  Êy chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  ,  ä  íi® îc khic gi   nh quy sd ®Ê ®ã h m     thùc hiÖn    Òn    c¸c quy chuyÓn  æi, chuyÓn  îng,cho  ®   nh   thuª,cho    thuªl¹   õa    ith , kÕ   Òn  ö  ông  t  µ  Õ  Êp, gãp  èn  quy sd ®Ê v th ch   v b»ng    Þ quyÒn  ö  ông  gi¸tr   sd ®Êt  theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  µy.N Õ u   ä  a  µm  ñ tôc hoÆc     ®Þ n  h ch l th     tuy ®∙  µm  ñ  ôc,nhng  a  îc cÊp  Êy  l th t   ch ®   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t  × nh quy sd ®Ê th   m äi tranhchÊp  ªnquan  n   t  µy    li   ®Õ ®Ê n (tranhchÊp  Òn  ö  ông  t,tranh   quy s d ®Ê     chÊp   ph¸tsinh tõc¸cgiao dÞch         chuyÓn  æi,chuyÓn  îng..   µ   ã    Çu  ®   nh .m c yªu c ) c¬  quan  ã  Èm   Òn    Õt,®Ò u   éc  Èm  Òn    Õt  ña  c th quy gi¶iquy   thu th quy gi¶iquy c Uû  ban  ©n  ©n  Êp  ã  Èm  Òn. nh d c c th quy Trong    haic¸ch hiÓu    theo haiquan  iÓ m     y,  × Toµ    ©n  ©n      ® trªn®© th   ¸n nh d tèicao  Ó  nh÷ng  bé  Êp  ô  µ    (k c¶  c¸n  c v v chuyªn viªncña  Ön  Óm     ©n     Vi ki s¸tnh d©n  èicao  t  tham  ù    éc  äp) cho  d c¸c cu h   r»ng c¸ch  Óu  hi theo  quan  iÓ m     ® thø nhÊt  ï hîp  íic¸c  ph   v  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët vÒ   Èm   lu   th quyÒn  ña  û     c U ban nh©n  ©n, cña  µ    ©n  ©n  µ  ïhîp víi ùc tiÕn h¬n.N Õ u   Óu  d   To ¸n nh d v ph       th       hi theo  quan  iÓ m   ® thø    ×  hai,th trong tr ng  îp  ét  êi ®ang  ö  ông  t  ã  ét    ê h m ng   sd ®Ê c m trong c¸cgiÊy têquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  m µ         ®Þ t  i 2  3  ®Þ s 17  kh«ng  ã  c tranh chÊp, nhng  ä  a  îccÊp  Êy      h ch ®   gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t,nay  nh quy sd ®Ê   bÞ  Önh  Ó m   Ìo m µ   Õtdichóc    ¹ thõa  Õ   Òn  ö  ông  t    b hi ngh   vi     ®Ó l  i k quy sd ®Ê cho m ét  êicon,th× dichóc    Ïlµv«  Öu?  Õ u     Ëy  × kh«ng  ïhîp víi ng        ®ã s     hi N nh v th   ph       c¸c quy  nh  ña  é   Ëtd©n  ù  Ò   Òn  nh  o¹ttµis¶n,quyÒn  õa    ®Þ c B lu   s v quy ®Þ ®      th kÕ   µ  òng  vc kh«ng  ï hîp  íithùc  Õ. Gi¶  ö  ph   v  t  s sau    êi ®Ó   ¹  õa  Õ   khi ng   li th k quyÓn  ö  ông  t  Õt, m ét  êi con  sd ®Ê ch   ng   kh¸c cã    yªu  Çu  îc chia thõa  Õ   c ®    k quyÒn  ö  ông  t    sd ®Ê ®ã (tøc lµ cã      tranh chÊp),th×  òng  éc  Èm   Òn       c thu th quy gi¶iquyÕt  ña  û     c U ban  ©n  ©n  µ kh«ng  ng  Ò   Èm   Òn  nh d l  ®ó v th quy chia thõa     kÕ     ã  khic tranh chÊp.   Ngoµira,trong §iÒu  NghÞ   nh  è  cã  ïng haikh¸i Ö m   êisö       3  ®Þ s 17  d       ni "Ng   dông  t" (kho¶n  vµ  êi ®ang  ö  ông  t" (kho¶n    µ   nh©n   ®Ê   1)  "Ng   sd ®Ê   2).To ¸n  d©n   èicao  èn   îc biÕt cã  ù  t  mu ®    s kh¸c  nhau  ÷a    gi hai kh¸iniÖ m   µy      n hay kh«ng?  ã     Õn  C ý ki cho  r»ng  êi®ang  ö  ông  t" lµ ngêi®ang  ùctiÕp "Ng   sd ®Ê       tr     sö  ông  t    ã  ng  d ®Ê ®ã c ®ó kh«ng?  Õ u   ng   vËy, th×  ét  êi cã    N ®ó nh   m ng   tªn trong sæ   a  Ýnh  µ     ®Þ ch m kh«ng  ã  c tranh chÊp  ®iÓ m  kho¶n  §iÒu  NghÞ     ( c  2  3  ®Þnh  è    ng  t    ¹ ®ang  m ét  êikh¸ctrùctiÕp sö  ông  ®ang  s 17),nh ®Ê ®ã l   i do  ng       d (
  3. 3 ë, ®ang    s¶n  Êt..   ã  îclµm  ñ tôc ®Ó   îccÊp  Êy  xu .c ®   ) th     ®  gi chøng  Ën  Òn  nh quy sö  ông  t  µ  îcthùc hiÖn    Òn  d ®Ê v ®     c¸c quy theo quy  nh  ña  ®Þ c NghÞ   nh  è  ®Þ s 17 hay kh«ng? § Ó   ã  c c¸ch  Óu  ng  µ  èng  Êt  hi ®ó v th nh c¸c quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   ®Þ t i§i 3  ®Þnh  è    µ    ©n  ©n  èicao  Ýnh    Þ  Ýnh  ñ  ím  ã    s 17,To ¸n nh d t  k ®Ò ngh Ch ph s c gi¶i thÝch    c¸c quy  nh  µy, ®Ó     ¬  ë    µ  nh©n  ©n  èicao, ViÖn  ®Þ n  trªnc s ®ã To ¸n  d t    kiÓm    ©n  ©n  èicao,Tæng  ôc  Þa  Ýnh  èihîp víi s¸tnh d t    c § ch ph       nhau  ¹n th¶o  so   vµ  ban  µnh  h Th«ng  li   Þch  íng  Én  Ò   Èm   Òn  ña  µ   nh©n  t ªnt h d v th quy c To ¸n  d©n  trong viÖc    Õt      gi¶iquy c¸c tranh chÊp  Òn  ö  ông  t    quy sd ®Ê theo quy  nh   ®Þ t¹ kho¶n  §iÒu  LuËt §Êt ®ai n¨m    i 3  38      1993.
Đồng bộ tài khoản