Công văn 8272/TC-TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Hoang Yen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Công văn 8272/TC-TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8272/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc miễn thu lệ phí hàng xuất khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8272/TC-TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n C ñ a  B é  T µi c h Ý n h  sè 8272/TC­T C T  n g µ y  30 th¸ng 8 n¨ m  2001  vÒ  viÖc mi Ô n  thu lÖ p h Ý   µ n g  x u Êt k h È u h KÝnh   ­C¸c    quan  göi:     Bé, c¬  ngang    quan  Bé, c¬  thuéc ChÝnh    phñ    ­UBND     c¸ctØnh,thµnh    phè    trùcthuéc Trung    ¬ng Thihµnh    §iÒu  QuyÕt  4  ®Þnh  908/Q§­ sè  TTg ngµy  26/7/2001 cña    Thñ ­ t íng ChÝnh    phñ  c¸cbiÖn  vÒ    ph¸p ®Èy    m¹nh xuÊt khÈu    trong 6    th¸ngcuèin¨m       2001, Bé      Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn    viÖc miÔn  phÝ  lÖ  ®èi    víihµng ho¸  xuÊtkhÈu  sau:   nh  1. TÊt  c¸c lo¹    c¶    i hµng  hãa xuÊt khÈu        ra nícngoµivµ    xuÊt vµo    khu  chÕ  xuÊt (kÓ  hµng    c¶  hãa    giac«ng  xuÊt khÈu,hµng      hãa  a      ® ra nícngoµi®Ó       b¸n, gií  ithiÖu s¶n phÈm   i       iÓn l∙m  t¹  héi chî tr   nÕu   ®ñ   c¸c cã  c¨n  x¸c ®Þnh    cø    lµ hµng  xuÊtkhÈu) ®Òu   îcmiÔn      phÝ      ®   c¸clo¹ lÖ  i sau ®©y: a)    LÖ phÝ    h¶iquan, gåm:      LÖ phÝ lµm        thñ tôc h¶iquan; LÖ     phÝ  t¶i  ¸p  ; LÖ   phÝ  niªm  phong. b) LÖ     phÝ cÊp  giÊy chøng    nhËn  xuÊtkhÈu    hµng  giÇy  dÐp  xuÊtkhÈu    ®i  EU. c)LÖ     phÝ    h¹n ng¹ch hµng    dÖt  may  xuÊtkhÈu  EU   Canada.   ®i  vµ  d) LÖ     phÝ cÊp  giÊy chøng    nhËn  xuÊtxø    hµng  hãa  xuÊtkhÈu    (C/O). Trêng    ng¹ch xuÊt khÈu  hîp h¹n      n¨m 2001  îcph©n  ®   giao theo    h×nh  thøc  ®Êu  thÇu  còng  îcmiÔn  phÝ  ng¹ch      th×  ®   lÖ  h¹n  ®èi víiphÇn  h¹n ng¹ch tróng  thÇu cha  thùc hiÖn  ®èi    víihµng hãa thùc  xuÊt khÈu  tÕ    trong    thêih¹n  îc ®   miÔn  theo QuyÕt    ®Þnh  908/Q§­ sè  TTg cña Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 2. TÊt  c¸c tæ    c¶    chøc, c¸ nh©n      xuÊt khÈu    hµng  hãa (kh«ng ph©n biÖt  xuÊt khÈu chÝnh  ng¹ch hay xuÊt khÈu tiÓu ng¹ch) ®Òu   îc miÔn    ®   nép    c¸c kho¶n  phÝ  t¹ ®iÓm   c«ng    lÖ  nªu    i 1  v¨n nµy.   3. C«ng    v¨n nµy thùc  hiÖn trong    thêih¹n  n¨m      1  kÓ tõ ngµy  26/7/2001  (ngµy QuyÕt  ®Þnh  908/Q§­ sè  TTg  cña Thñ ëng  t ChÝnh  phñ  hiÖu      cã  lùc thi hµnh).Trong      thêigian  nµy, nÕu   chøc, c¸ nh©n    tæ      xuÊt khÈu    hµng hãa  ®∙  nép    c¸ckho¶n  phÝ  t¹ ®iÓm   trªn®©y    îchoµn    lÖ  nªu    i 1    th× ®   tr¶.ViÖc hoµn    tr¶ thùc hiÖn theo Th«ng t  sè 68/2001/TT­ BTC  ngµy 24/8/2001 cña Bé  Tµi   chÝnh  híng dÉn hoµn      tr¶c¸c kho¶n  ®∙  thu  nép  ng©n  s¸ch nhµ      níc.Sau    thêi h¹n trªn,viÖc      thu,nép    c¸c kho¶n  phÝ    lÖ  trªn®©y  thùc hiÖn    theo    qui ®Þnh  hiÖn hµnh.   Riªng  viÖc hoµn    i tr¶l¹ tiÒn    phÝ  thÇu  dù  cho doanh nghiÖp  tróng thÇu    ®èi    víiphÇn  h¹n ng¹ch tróng  thÇu cha  thùc hiÖn  viÖc  vµ  miÔn,  gi¶m    c¸c kho¶n  phÝ  lÖ  ®èi    víingêi,ph¬ng    tiÖn  hµng  vµ  hãa tham    gia xuÊt khÈu    qua  ®Þa  bµn  c¸c tØnh  biªn gií       i Bé Tµi  , chÝnh  ®ang xin  kiÕn  ý  cña  Thñ  íng t   ChÝnh  phñ.Sau    ý    khicã  kiÕn  cña Thñ ëng  t ChÝnh  phñ, Bé      Tµi chÝnh    sÏcã  híng dÉn  thÓ.   cô  4. §Ò     nghÞ    c¸c Bé,    C¬ quan  ngang Bé,    C¬ quan thuéc ChÝnh  phñ vµ  UBND     c¸c tØnh, thµnh    phè    trùc thuéc Trung ¬ng chØ  ®¹o    c¸c ®¬n  trùc vÞ   
  2. 2 thuéc thùc hiÖn  miÔn  phÝ  lÖ  ®èi    víihµng hãa xuÊt khÈu  theo ®óng quy  ®Þnh  i t¹ §iÒu  QuyÕt  4  ®Þnh  908/Q§­ sè  TTg ngµy  26/7/2001 cña Thñ  íng t   ChÝnh  phñ. Qu¸    tr×nh thùc hiÖn nÕu   víng  ¾c,    cã  m ®Ò nghÞ   c¸c ®¬n  vÞ  ph¶n    ¸nh kÞp    Bé    thêivÒ  TµichÝnh    ®Ó nghiªncøu    híng dÉn      bæ sung. 
Đồng bộ tài khoản