Công văn 829/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Diem Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
35
lượt xem
2
download

Công văn 829/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 829/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chính sách, pháp luật lao động và đời sống trong các khu công nghiệp, khu chế xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 829/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ

  1. C«ng v¨n Cña v¨n phßng ChÝnh phñ sè 829/VPCP-VX ngµy 23 th¸ng 02 n¨m 2005 vÒ viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt lao ®éng vµ ®êi sèng trong c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt KÝnh - C¸c Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t, Néi vô, Lao ®éng - Th¬ng göi: binh vµ X· héi, C«ng nghiÖp, X©y dùng - Ban Kinh tÕ Trung ¬ng - Ban Tæ chøc Trung ¬ng - Tæng Liªn ®oµn Lao ®éng ViÖt Nam - Trung ¬ng Héi liªn hiÖp phô n÷ ViÖt Nam - Trung ¬ng §oµn thanh niªn céng s¶n Hå ChÝ Minh - Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng VÒ ®Ò nghÞ cña Ban Kinh tÕ Trung ¬ng t¹i B¸o c¸o sè 560-BT/BKTTW ngµy 04 th¸ng 11 n¨m 2004 vÒ t×nh h×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt lao ®éng vµ ®êi sèng cña ngêi lao ®éng trong c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, Thñ tíng ChÝnh phñ cã ý kiÕn nh sau: 1. Giao Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chñ tr×, phèi hîp víi Bé C«ng nghiÖp, Bé X©y dùng vµ c¸c Bé, ngµnh liªn quan khÈn tr¬ng thùc hiÖn: - Rµ so¸t c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt liªn quan ®Õn qu¶n lý vµ ho¹t ®éng cña c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt; - Phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan nghiªn cøu quy ®Þnh khi quy ho¹ch ph¸t triÓn, thµnh lËp c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ph¶i g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn ®« thÞ, quy ho¹ch c¸c khu d©n c vµ c¸c khu nhµ ë cho ngêi lao ®éng phôc vô trong khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt; ®ång thêi bæ sung quy ho¹ch c¸c khu d©n c g¾n víi c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt hiÖn cã vµ b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó x©y dùng c¬ së h¹ tÇng, nhµ ë cho c«ng nh©n thuª. 2. Giao Bé Néi vô chñ tr×, phèi hîp víi Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t rµ so¸t l¹i chøc n¨ng nhiÖm vô, quyÒn h¹n cña Bé, ngµnh trong viÖc qu¶n lý nhµ níc ®èi víi c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt, trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh nhiÖm vô, c«ng viÖc cÇn ph©n cÊp; quy ®Þnh l¹i thÈm quyÒn, tr¸ch nhiÖ m cña Thñ trëng Bé, ngµnh, Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng vµ Trëng ban qu¶n lý c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt ®èi víi c¸c ho¹t ®éng khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt; kiÖn toµn l¹i tæ chøc bé m¸y qu¶n lý cña khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt cho phï hîp víi c¸c chøc n¨ng, nhiÖm vô sau khi ®· chuyÓn vÒ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng qu¶n lý. 3. Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi chñ tr×, phèi hîp víi c¸c Bé, ngµnh liªn quan vµ c¸c ®Þa ph¬ng x©y dùng kÕ ho¹ch, tiÕn hµnh thanh tra, kiÓm tra, xö lý c¸c
  2. vi ph¹m chÝnh s¸ch, ph¸p luËt lao ®éng cña c¸c nhµ ®Çu t , chñ sö dông lao ®éng trong khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. 4. Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng t¨ng cêng l·nh ®¹o, chØ ®¹o, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn chÝnh s¸ch, ph¸p luËt lao ®éng vµ ®êi sèng cña ngêi lao ®éng trong c¸c khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt trªn ®Þa bµn; phèi hîp víi c¸c tæ chøc ®oµn thÓ cïngcÊp t¨ng c êng l·nh ®¹o, kiÓm tra viÖc tæ chøc, thùc hiÖn quy chÕ ho¹t ®éng cña c¸c tæ chøc c¬ së trong c¸c doanh nghiÖp thuéc khu c«ng nghiÖp, khu chÕ xuÊt. V¨n phßng ChÝnh phñ xin th«ng b¸o ®Ó c¸c Bé, ngµnh vµ c¸c ®Þa ph¬ng biÕt vµ phèi hîp víi c¸c c¬ quan liªn quan thùc hiÖn./.
Đồng bộ tài khoản