Công văn 854/VPCP-CN của văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Chánh Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
72
lượt xem
2
download

Công văn 854/VPCP-CN của văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 854/VPCP-CN của văn phòng Chính phủ về việc đính chính Quyết định số 20/2000/QĐ-TTg ngày 03/02/2000 của Thủ tướng Chính phủ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 854/VPCP-CN của văn phòng Chính phủ

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a V¨n  h ß n g  C h Ý n h   h ñ   è   p p  s 854/VP C P­C N   n g µ y 09  th¸ng 3 n¨ m  2000 v Ò  vi Ö c ® × n h  c h Ý n h  q u y Õ t ® Þ n h   s è  20/2000/Q§­T T g  n g µ y 03  th¸ng 2 n¨ m  2000  c ñ a T h ñ  tí ng C h Ý n h  p h ñ  v Ò  vi Ö c h ç  trî g êi   n h o ¹t ® é n g  c¸ch m ¹ n g  t õ tr c C¸ch m ¹ n g  T h¸ng Ta m   í n¨ m  1945  c¶i  thi Ö n n h µ  ë Do  ¬  Êt trong kh©u    Ëp,V¨n  s su     biªnt   phßng  Ýnh  ñ    nh  Ýnh   Ch ph xin®× ch l¹ m ét  è  iÓ m   ¹  i   s® ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 20/2000/Q§­TTg  µy  tth¸ng 02  ng 03    n¨m   2000  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ  Ò   Öc  ç  î êiho¹t®éng  c Th t   ph v vi h tr  ng     c¸ch m¹ng  õtr c   t í  C¸ch  ¹ng  m th¸ngT¸m    n¨m  1945    Ön nhµ      c¶ithi   ë nh sau: I.T¹itrang    Òu  viÕt lµ:    3,§i 5    §iÒu    5: Trong  êng  îp ngêiho¹t®éng  tr h     c¸ch m¹ng  éc diÖn  îchç  î   thu   ®   tr  quy  nh   ¹  Òu  §iÒu  ®∙  Êt  µ   î (hoÆc   ång) cßn  èng  ×  î ®Þ t i§i 1,  3  m m v  ch   s th v   (hoÆc  èng)® îchëng    Èn  ç  î ch    tiªuchu h tr  theo møc  ∙    ® quy  nh. ®Þ §èi víitr ng  îp  éc  Ön  îc hç  î     ê h thu di ®   tr  quy  nh  ¹  Òu  m µ   vî vµ  ®Þ ti§i 1  c¶    chång  ∙  Êt  µ     ® m m c¸ccon  ã  ã  c kh kh¨n vÒ   µ    ×.. .   nh ë th . Nay  öa  ¹lµ: s l  i §iÒu    5: Trong  êng  îp ngêiho¹t®éng  tr h     c¸ch m¹ng  éc diÖn  îchç  î   thu   ®   tr  quy  nh  ¹  Òu    Òu  vµ  Òu  ®∙  Êt  µ   î(hoÆc  ång) cßn  èng  ®Þ ti §i 1, §i 2  §i 3  m m v   ch   s th× vî(hoÆc  ång)® îchëng    Èn  ç  î    ch    tiªuchu h tr theo møc  ∙    ® quy  nh. ®Þ §èivíi êng  îp thuéc diÖn  îchç  î    tr h    ®   tr  quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  m µ   ®Þ ti§i 1  §i 2  c¶  îvµ  ång  ∙  Êt  µ     v   ch ® m m c¸ccon  ã  ã  c kh kh¨n vÒ   µ    ×.. .   nh ë th . II  ¹itrang    Òu  söa  ¹i µ§iÒu  .  T 5,§i 7  l   l 8.
Đồng bộ tài khoản