Công văn 8594/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Adam Michelle | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
86
lượt xem
13
download

Công văn 8594/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 8594/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc bãi bỏ Công văn 17685/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính ngày 28/12/2007 về việc hướng dẫn Luật Quản lý thuế

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 8594/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính

  1. BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ------------- Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 8594/BTC-TCHQ ------------------- V/v bãi bỏ công văn 17685/BTC-TCHQ Hà Nội, ngày 16 tháng 06 năm 2009 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giai đoạn đầu thực hiện Luật Quản lý thuế, ngày 28/12/2007 Bộ Tài chính đã có công văn số 17685/BTC-TCHQ hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý thuế. Trong quá trình thực hiện và qua kiểm tra, rà soát, xét thấy nội dung hướng dẫn tại công văn 17685/BTC-TCHQ đã được thay thế bằng các văn bản hướng dẫn khác như: vấn đề xử lý nợ thuế nêu tại điểm 4 công văn 17685/BTC-TCHQ đã được thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 1, điểm 2 mục II Thông tư 77/2008/TT-BTC ngày 15/09/2008 về hướng dẫn thi hành một số biện pháp xử lý nợ đọng thuế, nội dung về nộp thuế theo trình tự nêu tại điểm 5 công văn 17685/BTC-TCHQ đã được thực hiện theo Điều 22 Thông tư 79/2009/TT-BTC ngày 20/04/2009 hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Vì vậy, để việc thực hiện được thống nhất, Bộ Tài chính thông báo công văn số 17685/BTC- TCHQ ngày 28/12/2007 đã bị bãi bỏ. Bộ Tài chính thông báo để các đơn vị biết và thực hiện. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG -Như trên THỨ TRƯỞNG - Website Bộ Tài chính; (đã ký) - Website TCHQ; - Vụ Pchế (Bộ TC) -Lưu: VT, TCHQ. Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Đồng bộ tài khoản