Công văn 872/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
29
lượt xem
2
download

Công văn 872/TCT/CS của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 872/TCT/CS của Tổng cục Thuế về việc vướng mắc trong hoàn thuế GTGT

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 872/TCT/CS của Tổng cục Thuế

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA C«ng  v¨n cña  é   µi c h Ý n h   æ n g  côc thu Õ  sè 872 T C T/ C S   B T ­ T n g µy  11 th¸ng 3 n¨ m  2003 v Ò   viÖc víng m ¾ c  trong  h o µ n  thu Õ  gi¸ trÞ gia t¨ng KÝnh   göi:­Côc     thuÕ  tØnh  RÞa   Bµ  ­Vòng  Tµu ­ Côc  thuÕ  c¸c tØnh thµnh phè trùc thuéc  TW Tr¶    lêiC«ng v¨n  2177/CT­   sè  NV ngµy 16/10/2002 cña  Côc thuÕ tØnh  Bµ RÞa     ­ Vòng Tµu    víng  ¾c     háivÒ  m khithùc hiÖn    Th«ng   82/2002/TT­ t sè  BTC   ngµy  18/9/2002,Tæng    côc  ThuÕ   ý  cã  kiÕn  sau: nh  1. Th«ng   82/2002/TT­   t sè  BTC   ngµy 18/9/2002 cña  Tµi chÝnh  Bé    híng  dÉn  söa  ®æi, bæ     sung mét  néi dung  sè    cña Th«ng   sè  t 122/2000/TT­ BTC   ngµy 29/12/2000 cña Bé  Tµi chÝnh híng dÉn  thi  hµnh NghÞ  ®Þnh  sè  79/2000/N§­  CP ngµy  29/12/2000  cña  ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt  thuÕ  GTGT   hiÖu      cã  lùc tõ ngµy  1/10/2002.V×    vËy, tr   êng  gian    hîp  lËn trong kª khainép        thuÕ,hoµn    thuÕ    thuÕ  víisè  GTGT  gian lËn tõ5  iÖu®ång        tr   trë lªn tr       íc ngµy  1/10/2002  th× kh«ng  dông  ¸p  theo Th«ng    82/2002/TT­ t sè  BTC   nªu      dông  trªn mµ ¸p  theo    c¸c v¨n b¶n quy ph¹m  ph¸p luËt hiÖn    hµnh,  ®ång   thêichuyÓn   îng viph¹m  sang   îng kiÓm    íchoµn  ®èi t     ®ã  ®èi t   tratr   sau. 2.    VÒ c¸c  h×nh  thøc  thanh to¸n hµng    xuÊt khÈu    ¬ng  víith nh©n     níc ngoµi,Ng©n     hµng Nhµ    níc ViÖt Nam   cã    ®∙  C«ng  sè  v¨n  1186/NHNN­QLNH   ngµy 1/11/2002  híng dÉn  thùc hiÖn  thanh to¸n tiÒn    b¸n hµng  ho¸,dÞch    vô  xuÊt khÈu    qua  ng©n  hµng. Trêng      hîp hµng    thùc xuÊt khÈu  ho¸ ®∙      kh«ng  ®ñ  ®iÒu kiÖn    ¸p dông thuÕ  suÊt 0%           th× c¨n cø vµo  §iÓm   C«ng    10216  4  v¨n sè  TC­TCT   ngµy  26/10/2001  cña  Tµi chÝnh    Bé    vÒ viÖc  thñ    s¬  tôc,hå  ®èi    víi hµng    ho¸ xuÊt khÈu  îc¸p dông    ®     thuÕ suÊt thuÕ    GTGT     hµng      0% th×  ho¸ ®ã “kh«ng  ph¶itÝnh    thuÕ  GTGT   ®Çu   nhng  ra  kh«ng  îc khÊu    ®   trõhoÆc   hoµn  thuÕ GTGT   ®Çu  vµo  ªnquan  li   ®Õn  hµng  ho¸ xuÊt khÈu, c¬  xuÊt khÈu      së    hµng    ho¸ ph¶itÝnh    vµo    chiphÝ”. Tæng  côc  thuÕ  th«ng      b¸o ®Ó Côc  thuÕ  biÕtvµ    thùc hiÖn.  
Đồng bộ tài khoản