Công văn 9097/TC/TCT của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Thuy Lam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
28
lượt xem
1
download

Công văn 9097/TC/TCT của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9097/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động vận tải hành khách bằng hệ thống cáp treo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9097/TC/TCT của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña bé tµi chÝnh sè 9097/TC-TCT ngµy 01 th¸ng 9 n¨m 2003 vÒ viÖc thuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi ho¹t ®éng vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng hÖ thèng c¸p treo KÝnh göi: - Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Võa qua, Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc c«ng v¨n cña mét sè ®¬n vÞ hái vÒ thuÕ suÊt thuÕ GTGT ®èi víi ho¹t ®éng vËn t¶i hµnh kh¸ch b»ng hÖ thèng c¸p treo. VÒ vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ nh sau: C¨n cø vµo kho¶n 2.37 Môc II PhÇn B Th«ng t sè 122/2000/TT-BTC ngµy 29/12/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh sè 79/2000/N§-CP ngµy 29/12/2000 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt thuÕ GTGT th× ho¹t ®éng vËn t¶i b»ng c¸p treo ¸p dông thuÕ suÊt GTGT lµ 5%. §èi víi trêng hîp ®· kª khai tÝnh thuÕ GTGT víi thuÕ suÊt 10% th× kh«ng ®iÒu chØnh l¹i. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng biÕt vµ híng dÉn c¸c ®¬n vÞ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản