Công văn 918 HTPT/BL-HTLS của Quỹ hỗ trợ phát triển

Chia sẻ: Quỳnh Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Công văn 918 HTPT/BL-HTLS của Quỹ hỗ trợ phát triển

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 918 HTPT/BL-HTLS của Quỹ hỗ trợ phát triển về việc đối tượng hỗ trợ lãi suất sau đầu tư theo Nghị định số 35/2002/NĐ-CP

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 918 HTPT/BL-HTLS của Quỹ hỗ trợ phát triển

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Quü hç trî ph¸t triÓn sè 918 HTPT/BL-HTLS ngµy 30 th¸ng 5 n¨m 2002 vÒ viÖc ®èi tîng hç trî LsS§T theo NghÞ ®Þnh sè 35/2002/N§-CP KÝnh göi: C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Tæng c«ng ty Nhµ níc vµ UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Thi hµnh nghÞ ®Þnh sè 35/2002/N§-CP ngµy 29/3/2002 cña. ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung Phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 08/7/1999 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong níc (söa ®æi), Quü HTPT híng dÉn thùc hiÖn mét sè néi dung liªn quan ®Õn ®èi tîng hç trî l·i suÊt sau ®Çu t. (LSS§T) nh sau: 1- KÓ tõ ngµy 14/4/2002 trë ®i ®èi t îng hç trî LSS§T quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 43/1999/N§-CP ngµy 29/6/1999 cña ChÝnh phñ vÒ tÝn dông, ®Çu t ph¸t triÓn cña nhµ níc ®îc ¸p dông theo Danh môc A, B vµ C ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 35/2002/N§-CP ngµy 29/3/2002 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc söa ®æi, bæ sung Phô lôc ban hµnh kÌm theo NghÞ ®Þnh sè 51/1999/N§-CP ngµy 08/7/1999 quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh luËt KhuyÕn khÝch ®Çu t trong n- íc (söa ®æi) 2- §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t ®· ®îc Quü HTPT th«ng b¸o chØ tiªu vµ Chi nh¸nh Quü ®· ký hîp ®ång hç trî l·i suÊt sau ®Çu t nhng nay kh«ng thuéc ®èi tîng ®îc u ®·i ®Çu t theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 35/2002/N§-CP th× vÉn tiÕp tôc ®îc cÊp hç trî LSS§T theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ Quü HTPT. 3- §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t ®· ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t trong ®ã cã ®iÒu kho¶n "®îc c¬ quan Nhµ níc cã quyÒn xem xÐt hç trî ®Çu t theo ph¸p luËt vÒ ®Çu t ph¸t triÓn" tríc ngµy 14/4/2002 nhng nay kh«ng thuéc ®èi tîng theo Danh môc quy ®Þnh t¹i ®iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 35/2002/N§-CP nÕu b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn kh¸c vÒ hç trî LSS§T th× vÉn ®îc Quü HTPT xem xÐt ®Ó hëng hç trî LSS§T theo quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ níc vµ Quü HTPT. 4- §èi víi c¸c dù ¸n ®Çu t ®îc cÊp GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t kÓ c¶ GiÊy chøng nhËn u ®·i ®Çu t bæ sung tõ ngµy 14/4/2002 trë ®i nhng kh«ng thuéc ®èi tîng theo Danh môc quy ®Þnh t¹i §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 35/2002/N§-CP th× kh«ng thuéc ®èi tîng ®îc hç trî LSS§T. Khi tiÕp nhËn vµ thÈm ®Þnh hå s¬ dù ¸n thuéc quy ®Þnh t¹i môc nµy, Chi nh¸nh Quü cã tr¸ch nnhiÖm tr¶ lêi b»ng v¨n b¶n cho chñ ®Çu t biÕt dù ¸n kh«ng thuéc ®èi tîng ®- îc hç trî LSS§T. 5- Nh÷ng néi dung kh¸c kh«ng híng dÉn t¹i c«ng v¨n nµy, vÉn thùc hiÖn theo ®óng quy ®Þnh hiÖn hµnh cña ChÝnh phñ, Thñ t íng ChÝnh phñ, Bé Tµi chÝnh vµ cña Quü HTPT vÒ hç trî LSS§T. Quü HTPT tr©n träng ®Ò nghÞ c¸c Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Tæng C«ng ty Nhµ níc vµ Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng hµng n¨m phèi hîp chÆt chÏ víi Quü HTPT ®Ó lùa
  2. 2 chän c¸c dù ¸n ®óng ®èi tîng, ®ñ ®iÒu kiÖn hç trî LSS§T ®Ó bè trÝ kÕ ho¹ch vèn hç trî LSS§T. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ c¸c Bé, c¬ quan ngang bé, c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Tæng C«ng ty Nhµ n íc vµ Uû ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng phèi hîp víi Quü HTPT xem xÐt, gi¶i quyÕt.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản