Công văn 921/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Chia sẻ: Truc Sinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
130
lượt xem
7
download

Công văn 921/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 921/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc báo cáo công tác quyết toán dự án hoàn thành năm 2007 và các biện pháp xử lý vi phạm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 921/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 921/TTg-KTTH V/v báo cáo công tác quyết toán Hà Nội, ngày 20 tháng 6 năm 2008 dự án hoàn thành năm 2007 và các biện pháp xử lý vi phạm Kính - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; gửi: - Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; - Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty Nhà nước. Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 5944/BTC-ĐT ngày 22 tháng 5 năm 2008, ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại công văn số 4111/BKH-TCTT ngày 09 tháng 6 năm 2008 về báo cáo tình hình thực hiện công tác báo cáo và quyết toán dự án hoàn thành năm 2007 và các biện pháp xử lý vi phạm chế độ báo cáo quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 1. Yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo và quyết toán dự án hoàn thành theo đúng chế độ quy định. 2. Từ năm 2009 trở đi, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thống nhất với Bộ Tài chính: a) Trừ vào tổng kế hoạch vốn đầu tư của các Bộ, ngành và địa phương tương ứng với số vốn đầu tư chưa được quyết toán đối với các dự án vi phạm thời gian lập và duyệt quyết toán theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại điểm b khoản 4 công văn số 1142/TTg-KTTH ngày 20 tháng 8 năm 2007 về việc xử lý tồn đọng trong tất toán tài khoản cấp phát và thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản; b) Không giao dự án đầu tư mới cho chủ đầu tư có 3 dự án trở lên vi phạm quy định về thời gian lập báo cáo quyết toán; c) Không cho phép nhà thầu tham gia đấu thầu dự án mới khi chưa hoàn thành quyết toán dự án đã thực hiện hoàn thành theo quy định mà lỗi thuộc về các nhà thầu./. Nơi nhận: THỦ TƯỚNG - Như trên; - Thủ tướng CP; (Đã ký) - Các Phó Thủ tướng CP; - VPCP: BTCN, các PCN, Nguyễn Tấn Dũng các vụ, cục, đơn vị trực thuộc; - Lưu: VT, KTTH (3).
Đồng bộ tài khoản