Công văn 926/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Chia sẻ: Trang Sơn Phạm | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
49
lượt xem
5
download

Công văn 926/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 926/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc xúc tiến quảng bá du lịch Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 926/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------------ ð c l p - T do - H nh phúc -------------------- Hà N i, ngày 16 tháng 02 năm 2009 S : 926/VPCP-KTTH V/v xúc ti n qu ng bá du l ch Vi t Nam Kính g i: Các B : Tài chính, K ho ch và ð u tư, Thông tin và Truy n thông. Văn phòng Chính ph ñã có công văn s 684/VPCP-KTTH ngày 4 tháng 2 năm 2009 ñ ngh các B cho ý ki n v ñ ngh c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch trình Th tư ng Chính ph ñ i v i vi c xúc ti n qu ng bá du l ch Vi t Nam trên các phương ti n truy n thông, báo chí và giao thông qu c t g i Văn phòng Chính ph trư c ngày 12 tháng 2 năm 2009. Tuy nhiên cho ñ n nay, Văn phòng Chính ph v n chưa nh n ñư c ý ki n c a quý cơ quan. Văn phòng Chính ph ñ ngh các cơ quan nêu trên kh n trương có ý ki n chính th c b ng văn b n v ñ ngh c a B Văn hóa, Th thao và Du l ch và g i v Văn phòng Chính ph ñ t ng h p trình Th tư ng Chính ph ./. .vn KT. B TRƯ NG, CH NHI M Ni nh n: am PHÓ CH NHI M - Như trên; ietn - PTTg Nguy n Thi n Nhân; atV - T ng c c Du l ch; - VPCP: BTCN, PCN Ph m Văn Phư ng, các V : TH, .Lu C ng TTðT; ww Ph m Văn Phư ng - Lưu: VT, KTTH (3) w
Đồng bộ tài khoản