Công văn 9339/BTC-CST của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Dem Buon Ngu | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
29
lượt xem
1
download

Công văn 9339/BTC-CST của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 9339/BTC-CST của Bộ Tài chính về việc miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 9339/BTC-CST của Bộ Tài chính

  1. C«ng v¨n cña Bé tµi chÝnh sè 9339/BTC-CST ngµy 25 th¸ng 07 n¨m 2005 vÒ viÖc miÔn thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp KÝnh göi: - UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng - Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng Bé Tµi chÝnh nhËn ®îc ý kiÕn cña mét sè §oµn ®¹i biÓu Quèc héi vµ Côc thuÕ mét sè tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ®Ò nghÞ gi¶i ®¸p vÒ viÖc miÔn, gi¶m thuÕ thuÕ sö dông ®Êt n«ng nghiÖp (SD§NN). §Ó thèng nhÊt thùc hiÖn, Bé Tµi chÝnh híng dÉn cô thÓ nh sau: §iÒu 1 NghÞ ®Þnh sè 129/2003/N§-CP ngµy 3/11/2003 cña ChÝnh phñ quy ®Þnh chi tiÕt thi hµnh NghÞ quyÕt sè 15/2003/QH11 ngµy 17/6/2003 cña Quèc héi vÒ miÔn, gi¶m thuÕ SD§NN cã quy ®Þnh: "1. MiÔn thuÕ SD§NN trong h¹n møc ®èi víi: a. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n n«ng d©n ®îc Nhµ níc giao ®Êt ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp....". T¹i §iÓm 1-1.1, Môc I Th«ng t sè 112/2003/TT-BTC cña Bé Tµi chÝnh ngµy 19/11/2003 híng dÉn miÔn, gi¶m thuÕ theo NghÞ ®Þnh 129/2003/N§- CP nªu trªn cã gi¶i thÝch thuËt ng÷ hé n«ng d©n nh sau: "Hé n«ng d©n: lµ hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®îc Nhµ níc giao ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó sö dông æn ®Þnh l©u dµi theo NghÞ ®Þnh sè 85/1999/N§-CP ngµy 28/8/1999 cña ChÝnh phñ". Nh vËy theo quy ®Þnh hiÖn hµnh, th× hé gia ®×nh tríc ®©y ®· ®îc nhµ níc giao ®Êt n«ng nghiÖp ®Ó sö dông æn ®Þnh l©u dµi theo NghÞ ®Þnh sè 85/1999/N§-CP ngµy 28/8/1999 cña ChÝnh phñ, kh«ng ph©n biÖt vî hoÆc chång lµ n«ng d©n, ngêi cßn l¹i (chång hoÆc vî) lµ CBCNVC, c¸n bé vÒ hu, qu©n nh©n chuyªn nghiÖp vµ ngêi ®øng tªn trong GCNQSD§ lµ chång hay vî ®Òu ®îc miÔn thuÕ SD§NN. VÒ thñ tôc miÔn thuÕ, c¨n cø vµo hå s¬ giao ®Êt n«ng nghiÖp (Hîp ®ång giao ®Êt,...) theo NghÞ ®Þnh sè 85/1999/N§-CP ngµy 28/8/1999 cña ChÝnh phñ, c¬ quan thuÕ kiÓm tra, quyÕt ®Þnh miÔn thuÕ cho hé gia ®×nh, c¸ nh©n. Trêng hîp c¸c ®èi tîng thuéc diÖn miÔn, gi¶m thuÕ SD§NN x¸c ®Þnh trªn ®©y ®· thùc hiÖn nép ®ñ thuÕ vµo NSNN th× ®îc hoµn tr¶ theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 68/2001/TT-BTC ngµy 24/8/2001 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn hoµn tr¶ c¸c kho¶n thu ®· nép NSNN. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó UBND vµ Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ thùc hiÖn.
Đồng bộ tài khoản