Công văn 94/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:11

0
70
lượt xem
2
download

Công văn 94/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 94/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế về việc hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân làm việc tại các dự án

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 94/TCT/TNCN của Tổng cục Thuế

 1. C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh, Tæng côc thuÕ sè 94 TCT/TNCN ngµy 10 th¸ng 1 n¨m 2005 vÒ viÖc híng dÉn nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n ®èi víi c¸ nh©n lµm viÖc t¹i c¸c dù ¸n KÝnh göi: Côc thuÕ c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng C¨n cø qui ®Þnh t¹i §iÒu 17 Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao, §iÒu 10 NghÞ ®Þnh sè 147/2004/N§-CP ngµy 23/7/2004 cña ChÝnh phñ qui ®Þnh chi tiÕt thi hµnh Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao, §iÓm 1 Môc III Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh; C¨n cø QuyÕt ®Þnh sè 211/1998/Q§-TTg ngµy 31/10/1998 cña Thñ tíng ChÝnh phñ vÒ viÖc ban hµnh qui chÕ chuyªn gia níc ngoµi thùc hiÖn c¸c ch- ¬ng tr×nh, dù ¸n ODA ë ViÖt Nam; Th«ng t sè 52/2000/TT-BTC ngµy 5/6/2000 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thùc hiÖn miÔn thuÕ, lÖ phÝ ®èi víi chuyªn gia níc ngoµi thùc hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, dù ¸n sö dông nguån vèn hç trî ph¸t triÓn chÝnh thøc (ODA); C¨n cø híng dÉn t¹i c«ng v¨n sè 7333 TC/TCT ngµy 2/7/2004 cña Bé Tµi chÝnh vÒ thuÕ TNDN vµ TNCN ®èi víi dù ¸n ODA kh«ng hoµn l¹i vµ c«ng v¨n sè 7711 TC/TCT ngµy 13/7/2004 cña Bé Tµi chÝnh vÒ viÖc t¨ng cêng qu¶n lý thuÕ vµ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi dù ¸n sö dông vèn ODA; XuÊt ph¸t tõ ®Æc thï cña c¸c dù ¸n do níc ngoµi tµi trî; Tæng côc thuÕ híng dÉn cô thÓ mét sè néi dung vÒ kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao (gäi t¾t lµ thuÕ TNCN) ®èi víi c¸c c¸ nh©n lµm viÖc t¹i c¸c dù ¸n, ch¬ng tr×nh ODA ë ViÖt Nam vµ c¸c dù ¸n kh¸c do níc ngoµi tµi trî nh sau: 1. §èi tîng nép thuÕ: c¸c c¸ nh©n lµ ngêi ViÖt Nam vµ ngêi níc ngoµi lµm viÖc t¹i c¸c dù ¸n do níc ngoµi tµi trî, c¸ nh©n lµm viÖc cho nhµ thÇu thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña dù ¸n t¹i ViÖt Nam díi mäi h×nh thøc. 2. §èi tîng ®îc miÔn thuÕ: c¸ nh©n ®îc miÔn thuÕ TNCN theo c¸c ®iÒu íc quèc tÕ, tho¶ thuËn hay HiÖp ®Þnh mµ ChÝnh phñ ViÖt Nam ®· ký kÕt hoÆc tham gia cã qui ®Þnh vÒ miÔn thuÕ TNCN. 3. §¨ng ký cÊp m· sè thuÕ: c¸ nh©n cã thu nhËp ®Õn møc chÞu thuÕ thùc hiÖn ®¨ng ký kª khai thuÕ ®Ó ®îc cÊp m· sè thuÕ TNCN theo qui ®Þnh t¹i Th«ng t sè 80/2004/TT-BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh, cô thÓ: C¸ nh©n chØ lµm viÖc vµ cã thu nhËp t¹i dù ¸n cã tr¸ch nhiÖm nép tê khai ®¨ng ký cÊp m· sè thuÕ cho ban QLDA. Ban QLDA cã tr¸ch nhiÖm tæng hîp tê khai ®¨ng ký cña tõng c¸ nh©n nép cho c¬ quan thuÕ ®Ó lµm thñ tôc cÊp m· sè thuÕ. C¸ nh©n cã thu nhËp tõ hai n¬i trë lªn: cã thÓ lùa chän ®¨ng ký trùc tiÕp t¹i c¬ quan thuÕ hoÆc th«ng qua c¬ quan chi tr¶ thu nhËp (lµ Ban QLDA hoÆc nhµ thÇu).
 2. 2 4. Kª khai, nép thuÕ: 4.1 Trêng hîp Ban QLDA trùc tiÕp chi tr¶ thu nhËp cho c¸ nh©n Hµng th¸ng tríc khi chi tr¶ thu nhËp cho c¸c c¸ nh©n, Ban QLDA cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn khÊu trõ thuÕ TNCN cña c¸ nh©n ngêi níc ngoµi vµ ngêi ViÖt Nam. ViÖc kª khai, khÊu trõ, nép thuÕ cña Ban QLDA ph¶i c¨n cø vµo ®èi tîng khÊu trõ thuéc diÖn ký hîp ®ång lao ®éng hay hîp ®ång dÞch vô. NÕu c¸ nh©n ký hîp ®ång lao ®éng x¸c ®Þnh thêi h¹n, kh«ng thêi h¹n, ng¾n h¹n, Ban QLDA khÊu trõ theo biÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn ®èi víi kho¶n thu nhËp tr¶ trong th¸ng: ngêi ViÖt Nam cã thu nhËp tõ trªn 5 tr.®, ngêi níc ngoµi cã thu nhËp tõ trªn 8 tr.®. NÕu c¸ nh©n ký hîp ®ång dÞch vô nh t vÊn kh¶o s¸t, thiÕt kÕ… th× khÊu trõ 10% tæng sè tiÒn chi tr¶ cña tõng lÇn cã gi¸ trÞ tõ 500.000 ®ång trë lªn. VÝ dô1: Ban QLDA X n¨m 2005 ký hîp ®ång víi 2 chuyªn gia níc ngoµi tr¶ l¬ng mçi th¸ng 10.000 USD/ngêi, 1 c¸ nh©n ViÖt Nam tr¶ l¬ng mçi th¸ng 7 tr.® vµ ký hîp ®ång víi 1 c¸ nh©n A lµm dÞch vô kh¶o s¸t, kho¶n tiÒn chi tr¶ lµ 100 tr.®. Hµng th¸ng Ban QLDA thùc hiÖn khÊu trõ vµ nép thuÕ nh sau: - ThuÕ ph¶i nép theo biÓu thuÕ lòy tiÕn tõng phÇn cña chuyªn gia níc ngoµi lµ: Qui ®æi sè tiÒn 10.000 USD sang VN® (gi¶ sö theo tØ gi¸ 16.000 VN®/ 1 USD) = 160 tr.®. Sè thuÕ TNCN mét chuyªn gia ph¶i nép trong n¨m lµ: 16,2 tr.® + 40% x (160 tr.® - 80 tr.® ) = 48,2 tr.® ThuÕ ph¶i nép theo BiÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn cña c¸ nh©n ngêi ViÖt Nam: 0 + 10% x ( 7 tr.® - 5 tr.®) = 0,2 tr.® - ThuÕ khÊu trõ 10% ®èi víi kho¶n chi tr¶ c¸ nh©n lµm dÞch vô kh¶o s¸t: (100 tr.® x 10%) = 10 tr.® VÝ dô 2: Trêng hîp ¤ng A ®¹i diÖn cho mét nhãm ngêi kÝ hîp ®ång lµm dÞch vô t vÊn víi Ban QLDA trÞ gi¸ 20 tr.®. Trong ®ã «ng A nhËn 10 tr.®, «ng B nhËn 6 tr.®, «ng C nhËn 3,6 tr.®, «ng § nhËn 0,4 tr.®. Ban QLDA sÏ khÊu trõ thuÕ 10% trªn sè thu nhËp chi tr¶ cho c¸c «ng A, B, C vµ cÊp chøng tõ khÊu trõ thuÕ cho c¸c «ng. Riªng «ng § do thu nhËp ch- a ®Õn 500.000® nªn kh«ng ph¶i khÊu trõ. C¨n cø sè tiÒn thuÕ khÊu trõ theo BiÓu thuÕ luü tiÕn, Ban QLDA lËp tê khai theo mÉu sè 03a/TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC. C¨n cø sè tiÒn thuÕ khÊu trõ 10%, Ban QLDA lËp tê khai theo mÉu sè 03b/TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC. Thêi h¹n nép tê khai cho c¬ quan thuÕ chËm nhÊt lµ ngµy 10 vµ nép thuÕ vµo ng©n s¸ch nhµ níc chËm nhÊt vµo ngµy 25 cña th¸ng tiÕp theo th¸ng ph¸t sinh thu nhËp. 4.2 Trêng hîp Ban QLDA kh«ng trùc tiÕp chi tr¶ thu nhËp c¸ nh©n.
 3. 3 Trêng hîp Ban QLDA kÝ hîp ®ång víi c¸c nhµ thÇu ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña dù ¸n th× khi kÝ hîp ®ång víi nhµ thÇu, Ban QLDA cã nghÜa vô th«ng b¸o cho nhµ thÇu biÕt vÒ tr¸ch nhiÖm cña nhµ thÇu trong viÖc khÊu trõ, kª khai vµ nép thuÕ thu nhËp c¸ nh©n cña c¸c c¸ nh©n lµm viÖc cho nhµ thÇu vµ göi cho nhµ thÇu tµi liÖu tãm t¾t vÒ nghÜa vô nép thuÕ TNCN (tµi liÖu ®Ýnh kÌm). §ång thêi yªu cÇu nhµ thÇu göi danh s¸ch c¸c c¸ nh©n tham gia lµm viÖc t¹i dù ¸n cho Ban QLDA (mÉu sè 2 ®Ýnh kÌm). ChËm nhÊt lµ 30 ngµy sau khi kÝ hîp ®ång víi nhµ thÇu, Ban QLDA göi th«ng b¸o cho c¬ quan thuÕ vÒ danh s¸ch nhµ thÇu thùc hiÖn dù ¸n vµ danh s¸ch c¸c c¸ nh©n cña tõng nhµ thÇu (mÉu sè 1 ®Ýnh kÌm). Nhµ thÇu cã tr¸ch nhiÖm khÊu trõ, kª khai, nép thuÕ theo híng dÉn t¹i §iÓm 4.1 cña c«ng v¨n nµy. Trêng hîp c¸ nh©n lµm viÖc cho dù ¸n nhng thu nhËp do nhµ tµi trî hoÆc nhµ thÇu níc ngoµi kh«ng hiÖn diÖn t¹i ViÖt Nam trùc tiÕp chi tr¶ th× Ban QLDA yªu cÇu nhµ thÇu, nhµ tµi trî lËp danh s¸ch nh÷ng c¸ nh©n nµy (mÉu sè 2 ®Ýnh kÌm) göi cho c¬ quan thuÕ trùc tiÕp qu¶n lÝ trong thêi gian 30 ngµy kÓ tõ ngµy kÝ hîp ®ång lao ®ång. C¸c c¸ nh©n trùc tiÕp kª khai, nép thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ. 5. QuyÕt to¸n thuÕ 5.1 §èi víi ngêi ViÖt Nam Ngêi ViÖt Nam lµm viÖc cho dù ¸n vµ chØ cã thu nhËp t¹i dù ¸n: cuèi n¨m nh÷ng c¸ nh©n lµm giÊy uû quyÒn theo mÉu sè 09/TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC, ®Ò nghÞ Ban QLDA quyÕt to¸n thuÕ. Ban QLDA kª khai theo mÉu sè 10/TNTX, 11/TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC vµ thùc hiÖn viÖc quyÕt to¸n thuÕ theo qui ®Þnh t¹i §iÓm 4.3.1 Môc III th«ng t sè 81/2004/TT-BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh. §èi víi ngêi ViÖt Nam lµm viÖc cho dù ¸n cã thu nhËp t¹i dù ¸n vµ cã thu nhËp t¹i n¬i kh¸c: cuèi n¨m c¸c c¸ nh©n nµy tæng hîp tÊt c¶ c¸c nguån thu nhËp, thu nhËp chÞu thuÕ trong n¨m, thùc hiÖn kª khai thuÕ thu nhËp vµ nép tê khai quyÕt to¸n thuÕ t¹i c¬ quan thuÕ theo mÉu sè 08/TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC. 5.2 §èi víi ngêi níc ngoµi. Ngêi níc ngoµi lµ ®èi tîng nép thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao, cuèi n¨m ph¶i thùc hiÖn kª khai sè ngµy c tró t¹i ViÖt Nam ®Ó x¸c ®Þnh lµ ®èi tîng c tró hay kh«ng c tró theo mÉu sè 13a/TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC. Trêng hîp ngêi níc ngoµi thuéc ®èi tîng kh«ng c tró t¹i ViÖt Nam, Ban QLDA thùc hiÖn khÊu trõ sè thuÕ ph¶i nép theo thuÕ suÊt 25% trªn tæng thu nhËp, lËp tê khai theo mÉu sè 05/TNTX ban hµnh kÌm theo Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC; nÕu thuéc ®èi tîng c tró th× cuèi n¨m c¸ nh©n ngêi níc ngoµi thùc hiÖn quyÕt to¸n nh ®èi víi ngêi ViÖt Nam: cã thu nhËp t¹i mét n¬i duy nhÊt thùc hiÖn quyÕt to¸n t¹i c¬ quan chi tr¶ thu nhËp; cã thu nhËp tõ nhiÒu n¬i thùc hiÖn quyÕt to¸n t¹i c¬ quan thuÕ. 6. MiÔn, gi¶m thuÕ. 6.1 Ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh sè thuÕ TNCN ®îc miÔn.
 4. 4 Trêng hîp ngêi níc ngoµi võa cã thu nhËp ®îc miÔn thuÕ võa cã thu nhËp thuéc diÖn chÞu thuÕ th× c¸ nh©n ngêi níc ngoµi ph¶i kª khai toµn bé thu nhËp trong n¨m bao gåm c¶ thu nhËp ®îc miÔn thuÕ. Sè thuÕ TNCN ph¶i nép ®îc x¸c ®Þnh theo ph¬ng ph¸p sau: - Tæng thu nhËp trong n¨m = TN chÞu thuÕ + TN ®îc miÔn thuÕ. - X¸c ®Þnh thu nhËp b×nh qu©n 1 th¸ng = Tæng thu nhËp trong n¨m: 12 th¸ng - X¸c ®Þnh sè thuÕ TNCN ph¶i nép t¬ng øng víi tæng sè thu nhËp theo biÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn. - X¸c ®Þnh tØ träng cña sè thu nhËp ®îc miÔn thuÕ so víi tæng thu nhËp. - X¸c ®Þnh sè thuÕ ®îc miÔn t¬ng øng víi tØ träng cña sè thu nhËp ®îc miÔn thuÕ. VÝ dô: ¤ng A cã thu nhËp b×nh qu©n 1 th¸ng lµ 200 tr.®, trong ®ã sè thu nhËp ®îc miÔn thuÕ lµ 40 tr.®. Sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép theo biÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn t¬ng øng víi sè thu nhËp 200 tr.® lµ: 64,2 tr.®. TØ träng cña sè thu 40 tr.® nhËp ®îc miÔn = x 100 = 20% thuÕ so víi tæng thu 200 tr.® nhËp Sè thuÕ TNCN ®îc miÔn = 64,2 tr.® x 20% = 12,84 tr.® Sè thuÕ TNCN ph¶i nép = 64,2 tr.® - 12,84 tr.® = 51,36 tr.® 6.2 §iÒu kiÖn miÔn gi¶m - §èi víi trêng hîp xin miÔn gi¶m thuÕ theo HiÖp ®Þnh: thùc hiÖn theo Th«ng t sè 95/1997/TT-BTC ngµy 29/12/1997 vµ Th«ng t sè 37/2000/TT/BTC ngµy 5/5/2000 cña Bé Tµi chÝnh. - §èi víi c¸c cam kÕt kh¸c thùc hiÖn theo Th«ng t sè 52/2000/TT-BTC ngµy 5/6/2000 cña Bé Tµi chÝnh. §Ò nghÞ Côc thuÕ híng dÉn c¸c Ban qu¶n lÝ dù ¸n thùc hiÖn viÖc khÊu trõ vµ nép thuÕ TNCN cña c¸c c¸ nh©n lµm viÖc cho dù ¸n theo tinh thÇn trªn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c th× kiÕn nghÞ kÞp thêi ®Ó Tæng côc thuÕ nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
 5. 5 MÉu sè 1 ................. Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam Ban qu¶n lý dù ¸n.... §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè:.......... V/v......... ..........., ngµy....... th¸ng...... n¨m 2004 KÝnh göi: Côc thuÕ..................... Ban qu¶n lý dù ¸n:..................... §Þa chØ:...................................... Sè ®iÖn tho¹i:............................. Ban Qu¶n lý dù ¸n kh«ng trùc tiÕp chi tr¶ thu nhËp cho c¸c c¸ nh©n, kho¶n thu nhËp cña c¸c c¸ nh©n do nhµ thÇu trùc tiÕp chi tr¶. V× vËy Ban Qu¶n lý dù ¸n xin th«ng b¸o ®Õn Côc thuÕ……….. danh s¸ch c¸ nh©n lµm viÖc cho dù ¸n do nhµ thÇu trùc tiÕp chi tr¶ thu nhËp nh sau: 1. Danh s¸ch nhµ thÇu tham gia thùc hiÖn dù ¸n: STT Tªn nhµ thÇu Hîp ®ång ký N¬i ®ãng Thêi gian Ghi víi nhµ thÇu trô së cña tham gia chó Sè…. ngµy…. nhµ thÇu thùc hiÖn dù ¸n 1 2 … 2. B¶n Photocopy danh s¸ch c¸ nh©n tham gia dù ¸n (do Nhµ thÇu göi Ban Qu¶n lý dù ¸n). Ban qu¶n lý dù ¸n xin th«ng b¸o ®Ó Côc thuÕ ®îc biÕt. N¬i nhËn: Thñ trëng ®¬n vÞ - Nh trªn (Ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu) - Nhµ thÇu...... (®Ó thùc hiÖn nghÜa vô kª khai nép thuÕ) - ........... - Lu.......
 6. 6 MÉu sè 2 ................. Céng hßa x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam ................. §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Sè:.......... V/v......... ..........., ngµy....... th¸ng...... n¨m 2004 KÝnh göi: Ban qu¶n lý dù ¸n…. Tªn Nhµ thÇu:................ §Þa chØ:.......................... Sè ®iÖn tho¹i:................. Nhµ thÇu……… xin cung cÊp danh s¸ch c¸ nh©n tham gia dù ¸n, lµm viÖc t¹i Nhµ thÇu vµ do Nhµ thÇu trùc tiÕp chi tr¶ thu nhËp nh sau: STT Hä tªn N¬i ë (*) Thêi gian Thu nhËp §Þa chØ lµm viÖc t¹i hµng th¸ng thêng tró dù ¸n (nÕu cã) A Ngêi ViÖt Nam 1 2 3 …. B Ngêi níc ngoµi 1 2 3 ….. Nhµ thÇu…… xin th«ng b¸o ®Ó Ban Qu¶n lý dù ¸n ®îc biÕt. N¬i nhËn: Thñ trëng ®¬n vÞ - Nh trªn (Ký, ghi râ hä tªn vµ ®ãng dÊu) - ........... - Lu....... Ghi chó: (*) §èi víi ngêi níc ngoµi ghi chi tiÕt quèc tÞch vµ n¬i ë t¹i níc ngoµi.
 7. 7 Tãm t¾t Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan chi tr¶ thu nhËp vµ c¸ nh©n trong viÖc thùc hiÖn ph¸p luËt vÒ thuÕ TNCN Ph¸p lÖnh thuÕ thu nhËp ®èi víi ngêi cã thu nhËp cao (thuÕ TNCN) ®îc ban hµnh vµ ¸p dông tõ th¸ng 4 n¨m 1991. N¨m 2001 Uû ban Thêng vô Quèc héi th«ng qua Ph¸p lÖnh thuÕ TNCN sè 35/2001/PL-UBTVQH10 Ph¸p lÖnh nµy thay thÕ c¸c Ph¸p lÖnh ®· ban hµnh; th¸ng 3/2004 Uû ban Thêng vô Quèc héi th«ng qua Ph¸p lÖnh söa ®æi, bæ sung mét sè §iÒu cña Ph¸p lÖnh sè 35/2001/PL-UBTVQH10. C¸c v¨n b¶n híng dÉn thi hµnh Ph¸p lÖnh lµ ChÝnh phñ ban hµnh NghÞ ®Þnh sè 147/2004/N§-CP ngµy 23/7/2004; Bé Tµi chÝnh ban hµnh Th«ng t sè 81/2004/TT-BTC ngµy 13/8/2004. C¨n cø c¸c v¨n b¶n quy ph¹m ph¸p luËt nªu trªn, tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan chi tr¶ thu nhËp vµ c¸ nh©n ®îc quy ®Þnh cô thÓ nh sau: 1. §èi víi c¬ quan chi tr¶ thu nhËp: C¬ quan chi tr¶ thu nhËp ph¶i thùc hiÖn nghÜa vô khÊu trõ thuÕ TNCN lµ tæ chøc cã chi tr¶ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n tiÒn thuéc diÖn chÞu thuÕ TNCN. NhiÖm vô cô thÓ cña c¬ quan chi tr¶ thu nhËp: - Khi chi tr¶ thu nhËp cã tr¸ch nhiÖm khÊu trõ tiÒn thuÕ thu nhËp ®Ó nép thuÕ tríc khi chi tr¶ thu nhËp; cÊp biªn lai, chøng tõ khÊu trõ thuÕ thu nhËp cho c¸ nh©n. - Kª khai ®Çy ®ñ víi c¬ quan thuÕ sè ngêi trong ®¬n vÞ thuéc ®èi tîng nép thuÕ, c¸c kho¶n thu nhËp thêng xuyªn vµ kh«ng thêng xuyªn ph¶i chÞu thuÕ; - Gi÷ sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n cã liªn quan ®Õn thu nhËp tÝnh thuÕ cña nh÷ng ngêi cã thu nhËp vµ xuÊt tr×nh khi c¬ quan thuÕ yªu cÇu; 2. §èi víi c¸c c¸ nh©n 2.1. §èi tîng nép thuÕ bao gåm: C«ng d©n ViÖt Nam ë trong níc hoÆc ®i c«ng t¸c, lao ®éng ë níc ngoµi cã thu nhËp; C¸ nh©n lµ ngêi kh«ng mang quèc tÞch ViÖt Nam nhng ®Þnh c kh«ng thêi h¹n t¹i ViÖt Nam cã thu nhËp. (C«ng d©n ViÖt Nam ®i lao ®éng cã thêi h¹n ë níc ngoµi mµ níc ®ã ®· ký HiÖp ®Þnh tr¸nh ®¸nh thuÕ hai lÇn víi ViÖt Nam th× thuéc ®èi tîng ®iÒu chØnh theo HiÖp ®Þnh). Ngêi níc ngoµi lµ ®èi tîng c tró hoÆc kh«ng c tró t¹i ViÖt Nam cã thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam. Ngêi níc ngoµi lµ ®èi tîng c tró t¹i ViÖt Nam nÕu ë t¹i ViÖt Nam tõ 183 ngµy trë lªn tÝnh cho 12 th¸ng liªn tôc kÓ tõ khi ®Õn ViÖt Nam; lµ ®èi tîng kh«ng c tró t¹i ViÖt Nam nÕu ë t¹i ViÖt Nam díi 183 ngµy trong n¨m tÝnh thuÕ. 2.2. Thu nhËp chÞu thuÕ: Thu nhËp thêng xuyªn: Thu nhËp díi c¸c h×nh thøc: tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, c¸c kho¶n phô cÊp, tiÒn thëng; c¸c kho¶n thu nhËp tõ dÞch vô khoa häc, kü thuËt; tiÒn b¶n quyÒn sö dông s¸ng chÕ, nh·n hiÖu, dÞch vô tin häc, dÞch vô
 8. 8 t vÊn, ®µo t¹o, dÞch vô ®¹i lý; thu nhËp vÒ tiÒn nhuËn bót; hoa hång m«i giíi; c¸c kho¶n thu nhËp ngoµi tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng do tham gia ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh, dÞch vô kh«ng thuéc ®èi tîng nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp. Thu nhËp kh«ng thêng xuyªn: Thu nhËp vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ vµ thu nhËp vÒ tróng thëng xæ sè kÓ c¶ tróng thëng khuyÕn maÞ. 2.3. Thu nhËp cha chÞu thuÕ, kh«ng chÞu thuÕ: Thu nhËp cha chÞu thuÕ: Thu nhËp vÒ l·i tiÒn göi ng©n hµng, l·i tiÒn göi tiÕt kiÖm, l·i tiÒn cho vay vèn, l·i mua tÝn phiÕu, tr¸i phiÕu, kú phiÕu, cæ phiÕu, thu nhËp tõ ho¹t ®éng ®Çu t chøng kho¸n, chªnh lÖch mua b¸n chøng kho¸n. Thu nhËp kh«ng chÞu thuÕ: Phô cÊp ®éc h¹i, nguy hiÓm; phô cÊp khu vùc, phô cÊp thu hót; phô cÊp ®Æc thï cña mét sè ngµnh; phô cÊp lu ®éng; phô cÊp chøc vô, phô cÊp tr¸ch nhiÖm ®èi víi c¸n bé, c«ng chøc; phô cÊp th©m niªn ®èi víi lùc lîng vò trang, c¬ yÕu vµ h¶i quan; phô cÊp an ninh quèc phßng; phô cÊp u ®·i ®èi víi c¸n bé ho¹t ®éng c¸ch m¹ng tríc n¨m 1945; c¸c kho¶n phô cÊp kh¸c cã nguån chi tõ ng©n s¸ch Nhµ níc; tiÒn c«ng t¸c phÝ; tiÒn ¨n ®Þnh lîng theo chÕ ®é quy ®Þnh; c¸c kho¶n trî cÊp x· héi cña c¸c ®èi tîng hëng chÝnh s¸ch x· héi; tiÒn båi thêng b¶o hiÓm do tham gia b¶o hiÓm con ngêi vµ tµi s¶n; trî cÊp th«i viÖc, trî cÊp mÊt viÖc lµm; trî cÊp ®iÒu ®éng vÒ c¬ së s¶n xuÊt theo quy ®Þnh cña Nhµ níc bao gåm c¶ trî cÊp chuyÓn vïng mét lÇn cña ngêi níc ngoµi ®Õn c tró t¹i ViÖt Nam; tiÒn thëng vÒ c¶i tiÕn kü thuËt, s¸ng chÕ, ph¸t minh, c¸c gi¶i thëng quèc tÕ, c¸c gi¶i thëng quèc gia do Nhµ níc ViÖt Nam tæ chøc, c«ng nhËn; tiÒn thëng kÌm theo c¸c danh hiÖu ®îc Nhµ níc phong tÆng; tiÒn nép vÒ b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓu y tÕ; thu nhËp cña chñ hé kinh doanh c¸ thÓ, cña c¸c c¸ nh©n ®· thuéc diÖn chÞu thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp; c¸c lîi Ých ®îc hëng do c¬ quan chi tr¶ thu nhËp thanh to¸n nh: chi phÝ ®µo t¹o nh©n viªn, chi vÐ m¸y bay vÒ phÐp cña ngêi níc ngoµi, häc phÝ cho con cña ngêi níc ngoµi. 2.4. Kª khai nép thuÕ: ThuÕ TNCN ®îc thu nép theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ t¹i nguån. Trong n¨m khi ph¸t sinh thu nhËp, c¸ nh©n kh«ng ph¶i kª khai nép thuÕ mµ c¬ quan chi tr¶ thu nhËp cã tr¸ch nhiÖm kª khai t¹m khÊu trõ vµ nép thuÕ vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc. ViÖc kª khai nép thuÕ ph©n biÖt gi÷a thu nhËp thêng xuyªn vµ thu nhËp kh«ng thêng xuyªn. 2.4.1. §èi víi thu nhËp thêng xuyªn: a. Kª khai hµng th¸ng: Khi chi tr¶ thu nhËp, c¬ quan chi tr¶ khÊu trõ thuÕ theo hai ®èi tîng: - §èi víi c¸ nh©n ký hîp ®ång lao ®éng: KhÊu trõ theo BiÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn. VÝ dô: Anh NguyÔn V¨n A vµ Ban Qu¶n lý dù ¸n X ký hîp ®ång lao ®éng víi møc l¬ng hµng th¸ng 6 triÖu ®ång th× Ban Qu¶n lý dù ¸n X sÏ thùc hiÖn khÊu trõ vµ nép sè thuÕ lµ 0,1 tr.® = 0 tr.® + 10% x (6 tr.® - 5 tr.®). BiÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn ®èi víi ngêi ViÖt Nam
 9. 9 BËc Thu nhËp b×nh qu©n ThuÕ suÊt Sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép th¸ng/ngêi (%) 1 §Õn 5 tr.® 0 0 2 Trªn 5 tr.® ®Õn 15 tr.® 10 0 tr.® + 10% sè TN vît trªn 5 tr.® 3 Trªn 15 tr.® ®Õn 25 20 1 tr.® + 20% sè TN vît trªn 15 tr.® tr.® 4 Trªn 25 tr.® ®Õn 40 30 3 tr.® + 30% sè TN vît trªn 25 tr.® tr.® 5 Trªn 40 tr.® 40 7,5 tr.® + 40% sè TN vît trªn 40 tr.® BiÓu thuÕ luü tiÕn tõng phÇn ®èi víi ngêi níc ngoµi BËc Thu nhËp b×nh qu©n ThuÕ suÊt Sè thuÕ thu nhËp ph¶i nép th¸ng/ngêi (%) 1 §Õn 8 tr.® 0 0 2 Trªn 8 tr.® ®Õn 20 tr.® 10 0 tr.® + 10% sè TN vît trªn 8 tr.® 3 Trªn 20 tr.® ®Õn 50 20 1,2 tr.® + 20% sè TN vît trªn 20 tr.® tr.® 4 Trªn 50 tr.® ®Õn 80 30 7,2 tr.® + 30% sè TN vît trªn 50 tr.® tr.® 5 Trªn 80 tr.® 40 16,2 tr.® + 40% sè TN vît trªn 80 tr.® - §èi víi c¸ nh©n v·ng lai: KhÊu trõ 10% trªn tæng thu nhËp ®èi víi tõng lÇn chi tr¶ tõ 500.000 ®ång trë lªn. VÝ dô: Khi chi tr¶ tiÒn hoa hång m«i giíi 1 tr.® cho c¸ nh©n th× c¬ quan chi tr¶ thu nhËp khÈu trõ thuÕ lµ 0,1 tr.®, cã nghÜa lµ c¬ quan chi tr¶ thu nhËp sÏ tr¶ cho c¸ nh©n 0,9 tr.® vµ cÊp chøng tõ khÊu trõ thuÕ trong ®ã ghi sè thuÕ khÊu trõ lµ 0,1 tr.®. b. QuyÕt to¸n thuÕ n¨m ThuÕ ®èi víi thu nhËp thêng xuyªn ®îc quyÕt to¸n theo n¨m d¬ng lÞch. C¸ nh©n tæng hîp c¸c kho¶n thu nhËp trong n¨m, kÓ c¶ c¸c th¸ng kh«ng cã thu nhËp ®Ó x¸c ®Þnh thu nhËp b×nh qu©n th¸ng. C¸ nh©n trong n¨m tÝnh thuÕ chØ cã thu nhËp t¹i 1 n¬i th× quyÕt to¸n t¹i c¬ quan chi tr¶ thu nhËp. C¸ nh©n lËp giÊy uû quyÒn (mÉu sè 09/TNTX) ®Ó c¬ quan chi tr¶ quyÕt to¸n hé. C¬ quan chi tr¶ thu nhËp nép cho c¬ quan thuÕ tê khai quyÕt to¸n n¨m (mÉu 10/TNTX vµ 11/TNTX) tríc ngµy 28/2 n¨m sau. C¬ quan chi tr¶ thu nhËp thùc hiÖn quyÕt to¸n víi c¬ quan thuÕ, ®îc bï trõ sè thuÕ nép thiÕu víi sè thuÕ nép thõa cña c¸c c¸ nh©n trong c¬ quan chi tr¶ thu nhËp. NÕu cßn sè thuÕ ph¶i nép th× thêi h¹n nép lµ tríc ngµy 10/3. C¸ nh©n cã thu nhËp tõ 2 n¬i trë lªn th× quyÕt to¸n t¹i c¬ quan thuÕ. C¸ nh©n ®iÒn tê khai thuÕ theo mÉu 08/TNTX göi c¬ quan thuÕ tríc ngµy 28/2 n¨m sau:
 10. 10 - NÕu x¸c ®Þnh sè thuÕ nép thiÕu th× ph¶i nép sè cßn thiÕu vµo ng©n s¸ch Nhµ níc tríc ngµy 10/3. - NÕu x¸c ®Þnh sè thuÕ nép thõa th× lµm thñ tôc tho¸i tr¶ thuÕ. Riªng ®èi víi ngêi níc ngoµi: - LËp thªm B¶ng kª sè ngµy c tró t¹i ViÖt Nam theo mÉu sè 13a/TNTX ®Ó x¸c ®Þnh thêi gian c tró t¹i ViÖt Nam vµ chøng tõ kh¸c (nÕu cã). - Ngêi níc ngoµi lµ ®èi tîng kh«ng c tró t¹i ViÖt Nam: Thùc hiÖn nép thuÕ khÊu trõ t¹i nguån (thuÕ suÊt 25% thu nhËp ph¸t sinh t¹i ViÖt Nam) kh«ng ph¶i quyÕt to¸n thuÕ. C¬ quan chi tr¶ thu nhËp kª khai nép thuÕ (mÉu sè 05/TNTX). c. Quy ®Þnh vÒ tho¸i tr¶ thuÕ: Hå s¬ göi c¬ quan thuÕ gåm: + §¬n ®Ò nghÞ mÉu 15/TNTX. + Chøng minh nh©n d©n hoÆc hé chiÕu (b¶n ph«tocopy). + Tê khai quyÕt to¸n thuÕ. + Chøng tõ khÊu trõ thuÕ, biªn lai thuÕ TN (b¶n gèc). + GiÊy uû quyÒn, Chøng tõ kh¸c (nÕu cã). Thêi h¹n tho¸i tr¶: Thêi h¹n c¬ quan thuÕ gi¶i quyÕt tho¸i tr¶ thuÕ tèi ®a lµ 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®îc ®Çy ®ñ hå s¬ theo quy ®Þnh; trêng hîp cÇn ph¶i x¸c minh hå s¬ th× thêi h¹n tèi ®a lµ 45 ngµy. 2.4.2. §èi víi thu nhËp kh«ng thêng xuyªn: C¬ quan chi tr¶ thu nhËp khÊu trõ tiÒn thuÕ theo møc: - 5% trªn toµn bé sè iÒn cã gi¸ trÞ trªn 15 triÖu ®ång ®èi víi kho¶n chi tr¶ vÒ chuyÓn giao c«ng nghÖ tÝnh cho tõng hîp ®ång. - 10% trªn toµn bé sè tiÒn cã gi¸ trÞ trªn 15 triÖu ®ång ®èi víi kho¶n chi tr¶ vÒ tróng thëng xæ sè, kÓ c¶ tróng thëng khuyÕn m¹i tÝnh cho tõng lÇn tróng thëng vµ nhËn gi¶i thëng. §èi víi thu nhËp kh«ng thêng xuyªn: C¬ quan chi tr¶ thu nhËp cã tr¸ch nhiÖm kª khai, khÊu trõ vµ nép tiÒn thuÕ vµo Ng©n s¸ch Nhµ níc sau th¸ng ph¸t sinh chi tr¶ thu nhËp (mÉu sè 06/TNKTX), cuèi n¨m kh«ng ph¶i quyÕt to¸n thuÕ. C¸c mÉu kª khai nép thuÕ nªu trªn ®îc quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 81/2004/ TT-BTC ngµy 13/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh. 3. Xö lý vi ph¹m vÒ thuÕ thu nhËp c¸ nh©n: C¸ nh©n, tæ chøc kh«ng lµm ®óng nh÷ng quy ®Þnh vÒ thñ tôc ®¨ng ký, kª khai, quyÕt to¸n, lËp sæ s¸ch, chøng tõ kÕ to¸n vÒ thuÕ thu nhËp, kh«ng khÊu trõ sè thuÕ thu nhËp theo ®óng quy ®Þnh, th× bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ; C¸ nh©n, tæ chøc cã hµnh vi khai man, trèn thuÕ th× ngoµi viÖc ph¶i nép ®ñ sè thuÕ thu nhËp theo quy ®Þnh cßn bÞ ph¹t tiÒn tõ mét ®Õn ba lÇn
 11. 11 sè thuÕ gian lËn; trèn thuÕ víi sè lîng lín hoÆc ®· bÞ xö ph¹t vi ph¹m hµnh chÝnh vÒ thuÕ mµ cßn vi ph¹m hoÆc cã hµnh vi vi ph¹m nghiªm träng kh¸c th× bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt hiÖn hµnh. C¸ nh©n, tæ chøc nép chËm tiÒn thuÕ hoÆc tiÒn ph¹t so víi ngµy quy ®Þnh ph¶i nép hoÆc quyÕt ®Þnh xö lý vÒ thuÕ th× ngoµi viÖc ph¶i nép ®ñ sè thuÕ, sè tiÒn ph¹t, mçi ngµy nép chËm cßn bÞ ph¹t 0,1% sè tiÒn nép chËm. Khai th¸c th«ng tin chi tiÕt: Trang ®iÖn tö Tæng côc thuÕ: www.gdt.gov.vn Môc: C¸c thñ tôc vÒ thuÕ
Đồng bộ tài khoản