Công văn 973/QLLĐNN-CSQLLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Vân Sơn | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
155
lượt xem
13
download

Công văn 973/QLLĐNN-CSQLLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 973/QLLĐNN-CSQLLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc quy định một số phí môi giới, phí quản lý, tiền ăn, ở trong lương, việc ký và xác nhận bản cam kết của lao động trước khi sang lam việc có thời hạn tại Đài Loan

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 973/QLLĐNN-CSQLLĐ của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Côc Qu¶n lý lao ®éng víi níc ngoµi - Bé Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi Sè 973/QLL§NN-CSQLL§ ngµy 22 th¸ng 11 n¨m 2001 vÒ viÖc Quy ®Þnh míi vÒ phÝ m«i giíi, phÝ qu¶n lý, tiÒn ¨n, ë trong l¬ng, viÖc ký vµ x¸c nhËn B¶n cam kÕt cña lao ®éng tríc khi sang lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i §µi Loan KÝnh göi: - Vô Tæ chøc - C¸n bé thuéc c¸c Bé, c¬ quan ngang Bé - Ban Tæ chøc - C¸n bé, Ban Tæ chøc - C¸n bé phong trµo, Ban Tæ chøc - chÝnh s¸ch thuéc c¬ quan Trung ¬ng c¸c §oµn thÓ. - Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi thuéc UBND c¸c tØnh, TP. trùc thuéc TW; - Ban Tæ chøc - C¸n bé thuéc Tæng c«ng ty thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 91/TTg ngµy 07/03/1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; - C¸c doanh nghiÖp cã giÊy phÐp ho¹t ®éng ® a lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i §µi Loan. Tõ th¸ng 11/1999 ®Õn nay, thùc hiÖn tháa thuËn gi÷a V¨n phßng Kinh tÕ - V¨n ho¸ ViÖt Nam t¹i §µi B¾c vµ V¨n phßng Kinh tÕ - V¨n ho¸ §µi B¾c t¹i Hµ Néi, chóng ta ®· ®a trªn 15.000 lao ®éng c¸c ngµnh nghÒ kh¸c nhau sang §µi Loan lµm viÖc. §©y lµ mét thÞ trêng tiÒm n¨ng tiÕp nhËn lao ®éng níc ngoµi nãi chung vµ lao ®éng ViÖt Nam nãi riªng. Tõ ngµy 09/11/2001 Uû ban Lao ®éng §µi Loan cã quy ®Þnh ®iÒu chØnh mét sè chÝnh s¸ch ®èi víi lao ®éng níc ngoµi lµm viÖc t¹i §µi Loan nh phÝ m«i giíi, phÝ qu¶n lý, tiÒn ¨n ë vµ mét sè thñ tôc hµnh chÝnh. Côc Qu¶n lý lao ®éng víi n íc ngoµi híng dÉn viÖc triÓn khai thùc hiÖn nh sau: I. Mét sè quy ®Þnh míi trong chÝnh s¸ch tiÕp nhËn lao ®éng níc ngoµi sang lµm viÖc cã thêi h¹n t¹i §µi Loan 1. PhÝ m«i giíi: - Uû ban Lao ®éng §µi Loan cã c«ng c¸o chÝnh thøc quy ®Þnh bá phÝ m«i giíi nép cho c«ng ty m«i giíi §µi Loan. C¸c c«ng ty m«i giíi nh©n lùc §µi Loan kh«ng ®îc thu phÝ m«i giíi tõ c«ng ty m«i giíi n íc ngoµi hoÆc b¶n th©n ngêi lao ®éng níc ngoµi ®îc cÊp visa nhËp c¶nh vµo §µi Loan lµm viÖc sau ngµy 09 th¸ng 11 n¨m 2001. - Doanh nghiÖp ViÖt Nam thu phÝ dÞch vô tõ ng êi lao ®éng theo quy ®Þnh t¹i Th«ng t sè 33/2001/TTLT-BTC-L§TBXH híng dÉn, bæ sung, söa
  2. 2 ®æi Th«ng t 16/2000/TTLT-BTC-BL§TBXH ngµy 28/2/2000 vÒ chÕ ®é tµi chÝnh ®èi víi ngêi lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë níc ngoµi vµ ghi "PhÝ dÞch vô theo quy ®Þnh cña liªn Bé TC-L§TBXH ViÖt Nam t¹i Th«ng t sè 33/2001/TTLT" vµo b¶n cam kÕt vÒ l¬ng vµ chi phÝ cña ngêi lao ®éng. 2. PhÝ qu¶n lý: C¸c c«ng ty m«i giíi nh©n lùc §µi Loan ®îc phÐp thu phÝ qu¶n lý tõ ngêi lao ®éng nh sau: a/ Møc thu: + N¨m thø nhÊt ®îc phÐp thu 1800 NT$/th¸ng, cô thÓ: 12 th¸ng x 1800 NT$/th¸ng = 21.600 NT$/n¨m thø nhÊt + N¨m thø hai ®îc phÐp thu 1700 NT$/th¸ng, cô thÓ: 12 th¸ng x 1700 NT$/th¸ng = 20.400 NT$/n¨m thø hai + N¨m thø ba ®îc phÐp thu 1500 NT$/th¸ng, cô thÓ: 12 th¸ng x 1500 NT$/th¸ng = 18.000 NT$/n¨m thø ba. b/ Ph¬ng thøc thu: - Thu theo quý, tøc 3 th¸ng thu mét lÇn khi ng êi lao ®éng lµm viÖc t¹i §µi Loan, nhng tæng møc phÝ qu¶n lý cña 3 n¨m lµm viÖc t¹i §µi Loan kh«ng ®îc phÐp thu qu¸ 60.000 NT$ (§µi tÖ): 3. VÒ chi phÝ ¨n, ë cña lao ®éng ViÖt Nam lµm viÖc t¹i §µi Loan Chñ sö dông lao ®éng §µi Loan ®îc khÊu trõ tõ tiÒn l¬ng cña lao ®éng ViÖt Nam chi phÝ ¨n vµ ë víi møc giíi h¹n tõ 0 ®Õn 4.000 NT$/th¸ng; møc khÊu trõ cã thÓ ®îc ®iÒu chØnh trong giíi h¹n trªn tuú thuéc vµo sù tháa thuËn gi÷a chñ sö dông lao ®éng vµ ngêi lao ®éng. ViÖc khÊu trõ trªn ®©y chØ ¸p dông ®èi víi lao ®éng níc ngoµi lµm c«ng nh©n x©y dùng hoÆc c«ng nh©n nhµ m¸y nhËp c¶nh vµo §µi Loan sau ngµy 09 th¸ng 11 n¨m 2001. Lao ®éng lµm viÖc trong lÜnh vùc kh¸n hé c«ng vµ gióp viÖc gia ®×nh kh«ng ph¶i ¸p dông quy ®Þnh khÊu trõ trªn ®©y. C¸c hîp ®ång cung øng lao ®éng cña c¸c Doanh nghiÖp ViÖt Nam ®· ký víi phÝa ®èi t¸c §µi Loan tríc ngµy 9/11/2001 mµ cha thùc hiÖn th× ph¶i ®µm ph¸n söa ®æi c¸c néi dung liªn quan cho phï hîp víi quy ®Þnh míi. II. Thñ tôc hµnh chÝnh xin visa vµ xin cÊp thÎ lao ®éng Uû ban Lao ®éng §µi Loan quy ®Þnh, nh÷ng ng êi lao ®éng níc ngoµi nhËp c¶nh vµo §µi Loan lµm viÖc sau ngµy 09/11/2001 ph¶i cã hai B¶n cam kÕt sau ®©y ®Ó lµm thñ tôc xin visa nhËp c¶nh vµ xin cÊp thÎ lao ®éng: - B¶n cam kÕt vÒ l¬ng vµ c¸c chi phÝ cña lao ®éng níc ngoµi tíi §µi Loan lµm viÖc (cã mÉu kÌm theo).
  3. 3 - B¶n cam kÕt lao ®éng níc ngoµi ®· thùc sù hiÓu râ LuËt DÞch vô viÖc lµm cña §µi Loan (cã mÉu kÌm theo). B¶n cam kÕt lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó V¨n phßng kinh tÕ - V¨n ho¸ §µi B¾c t¹i Hµ Néi, V¨n phßng Kinh tÕ - V¨n ho¸ §µi B¾c t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh cÊp thÞ thùc nhËp c¶nh vµo §µi Loan vµ khi lao ®éng sang ®Õn §µi Loan ph¶i nép cho chñ sö dông lao ®éng ®Ó xin cÊp thÎ lao ®éng. 1. ViÖc ký ®ãng dÊu x¸c nhËn vµo b¶n cam kÕt a/ §èi víi B¶n cam kÕt vÒ l¬ng vµ chi phÝ cña ngêi lao ®éng C¸c bªn tham gia ký cam kÕt: - Bªn thø nhÊt tham gia ký cam kÕt lµ c¸c doanh nghiÖp cã giÊy phÐp ho¹t ®éng ®a lao ®éng vµ chuyªn gia ViÖt Nam ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë n íc ngoµi theo NghÞ ®Þnh 152/N§-CP ngµy 20/9/1999 cña Thñ tíng ChÝnh phñ; cã hîp ®ång ®· ký cung øng lao ®éng ViÖt Nam sang lµm viÖc t¹i §µi Loan; - Bªn thø hai lµ ngêi lao ®éng ViÖt Nam ®· ®îc cÊp chøng chØ ®· qua ®µo t¹o víi néi dung ch¬ng tr×nh vÒ ®µo t¹o - gi¸o dôc ®Þnh híng cho lao ®éng ®i lµm viÖc cã thêi h¹n ë §µi Loan vµ ®· ®îc ®èi t¸c phÝa §µi Loan tuyÓn chän, hoµn tÊt thñ tôc hå s¬ xin thÞ thùc nhËp c¶nh vµo §µi Loan. * C¸c Doanh nghiÖp ViÖt Nam khi ký hîp ®ång cung øng lao ®éng víi phÝa ®èi t¸c §µi Loan ph¶i tu©n thñ ®óng c¸c quy ®Þnh míi cña Uû ban Lao ®éng §µi Loan vÒ l¬ng vµ c¸c chi phÝ liªn quan kh¸c mµ lao ®éng ph¶i ®ãng nép; x©y dùng B¶n cam kÕt; cïng víi ngêi lao ®éng thèng nhÊt néi dung ký vµo B¶n cam kÕt; ®Ò nghÞ c¬ quan chñ qu¶n ký vµ ®ãng dÊu x¸c nhËn vµo B¶n cam kÕt. B¶n cam kÕt ®îc lËp thµnh 5 b¶n: c¬ quan chñ qu¶n lu gi÷ 1 b¶n; Doanh nghiÖp gi÷ 2 b¶n (1 b¶n lu t¹i Doanh nghiÖp, 1 b¶n ®Ó nép cho V¨n phßng Kinh tÕ - V¨n ho¸ §µi B¾c t¹i Hµ Néi HoÆc V¨n phßng Kinh tÕ - V¨n ho¸ §µi B¾c t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Ó xin thÞ thùc nhËp c¶nh vµo §µi Loan cho ngêi lao ®éng); ngêi lao ®éng gi÷ 2 b¶n (1 b¶n lu gi÷ cho b¶n th©n vµ mét b¶n sau khi sang §µi Loan nép cho chñ sö dông lao ®éng ®Ó xin cÊp thÎ lao ®éng). C¬ quan ký, ®ãng dÊu x¸c nhËn b¶n cam kÕt: - §èi víi c¸c Doanh nghiÖp ViÖt Nam thuéc c¬ quan chñ qu¶n lµ Bé, ngµnh, C¬ quan Trung ¬ng c¸c §oµn thÓ th× B¶n cam kÕt do C¬ quan Tæ chøc - C¸n bé (Vô Tæ chøc - C¸n bé, Ban Tæ chøc - C¸n bé, Ban Tæ chøc - C¸n bé phong trµo, Ban Tæ chøc ChÝnh s¸ch) cña Bé, c¬ quan ®ã ký x¸c nhËn. - §èi víi c¸c Doanh nghiÖp ViÖt Nam do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng qu¶n lý th× B¶n cam kÕt ®îc Së Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng ký x¸c nhËn vµ ®ãng dÊu. - §èi víi c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trùc thuéc Tæng C«ng ty ® îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 91/TTg ngµy 07/03/1994 cña Thñ t íng ChÝnh phñ th× B¶n cam kÕt ®îc Ban Tæ chøc - C¸n bé cña Tæng C«ng ty ký x¸c nhËn vµ ®ãng dÊu.
  4. 4 - §èi víi Doanh nghiÖp lµ Tæng C«ng ty ®îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 91/TTg ngµy 07/03/1994 cña Thñ tíng ChÝnh phñ th× c¸c c«ng ty hoÆc Trung t©m trùc thuéc trùc tiÕp lµm xuÊt khÈu lao ®éng lµ ®¬n vÞ ký cam kÕt (®ãng dÊu c«ng ty hoÆc trung t©m) vµ Ban Tæ chøc - C¸n bé cña Tæng C«ng ty lµ ®¬n vÞ ký x¸c nhËn vµ ®ãng dÊu Tæng C«ng ty. b/ B¶n cam kÕt cña lao ®éng níc ngoµi ®· thùc sù hiÓu râ nh÷ng quy ®Þnh cã liªn quan trong LuËt DÞch vô viÖc lµm §µi Loan - Tríc khi sang lµm viÖc t¹i §µi Loan, ngêi lao ®éng ngoµi viÖc ph¶i ký B¶n cam kÕt vÒ l¬ng vµ nh÷ng chi phÝ liªn quan cßn ph¶i ký B¶n cam kÕt ®· thùc sù hiÓu râ nh÷ng quy ®Þnh liªn quan trong LuËt DÞch vô viÖc lµm cña §µi Loan. B¶n cam kÕt nµy do ngêi lao ®éng ký vµ l¨n dÊu v©n tay theo mÉu cña Uû ban Lao ®éng §µi Loan ban hµnh. B¶n cam kÕt ®îc lËp thµnh 2 b¶n, mét b¶n ngêi lao ®éng lu vµ mét b¶n göi cho V¨n phßng Kinh tÕ - V¨n ho¸ §µi B¾c t¹i Hµ Néi hoÆc chi nh¸nh V¨n phßng Kinh tÕ - V¨n ho¸ §µi B¾c t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh ®Ó xin cÊp thÞ thùc nhËp c¶nh. 2. §¨ng ký mÉu dÊu vµ ch÷ ký: C¬ quan chñ qu¶n Doanh nghiÖp ®¨ng ký mÉu dÊu vµ ch÷ ký theo tinh thÇn C«ng v¨n sè 3626/L§TBXH-QLL§NN vµ C«ng v¨n sè 3627/L§TBXH- QLL§NN ngµy 21 th¸ng 11 n¨m 2001 vÒ viÖc ký x¸c nhËn B¶n cam kÕt vµ ®¨ng ký ch÷ ký, mÉu dÊu. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã vÊn ®Ó g× víng m¾c ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi (Côc Qu¶n lý lao ®éng víi n íc ngoµi) ®Ó nghiªn cøu gi¶i quyÕt.
  5. 5 B ¶n Cam kÕt VÒ l¬ng vµ chi phÝ cña lao ®éng níc ngoµi sang lµm viÖc t¹i §µi Loan T«i ®· thùc sù hiÓu viÖc ®Õn §µi Loan lµm viÖc, thêi gian lµm viÖc tèi ®a lµ 3 n¨m, nhng cã ®îc gia h¹n n¨m thø 3 hay kh«ng cßn ph¶i phô thuéc vµo biÓu hiÖn lµm viÖc cña t«i vµ nhu cÇu cña chñ sö dông. Khi ®Õn §µi Loan lµm viÖc, vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn lµm theo giê nÕu phï hîp víi LuËt Lao ®éng tiªu chuÈn §µi Loan th× ph¶i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, nÕu kh«ng phï hîp víi LuËt Lao ®éng tiªu chuÈn th× ph¶i thùc hiÖn theo hîp ®ång lao ®éng. T«i thùc sù ®· hiÓu nh÷ng kho¶n chi phÝ vµ tiÒn l ¬ng ®îc hëng khi ®Õn lµm viÖc t¹i §µi Loan nh sau: I. Nh÷ng chi phÝ ®Õn §µi Loan lµm viÖc: 1. Toµn bé chi phÝ tríc khi ®Õn lµm viÖc t¹i §µi Loan (tÝnh theo ®ång tiÒn cña níc xuÊt khÈu lao ®éng) (1) PhÝ m«i giíi................. ®ång (ViÕt b»ng ch÷.......................) (2) Chi phÝ quy ®Þnh vµ c¸c chi phÝ kh¸c H¹ng môc Sè tiÒn H¹ng môc (kh¸c) Sè tiÒn PhÝ kh¸m søc khoÎ PhÝ ®µo t¹o PhÝ lµm lý lÞch t ph¸p PhÝ lµm hé chiÕu PhÝ lµm visa PhÝ gi¸o dôc ®Þnh híng PhÝ mua vÐ m¸y bay ThuÕ s©n bay Céng (ViÕt b»ng ch÷...................................................................................) 2. C¸c kho¶n vay (tÝnh theo ®ång tiÒn cña níc XKL§, liÖt kª râ c¸c kho¶n môc vay, môc ®Ých sö dông vµ sè tiÒn vay) H¹ng môc Sè tiÒn H¹ng môc Sè tiÒn Céng
  6. 6 Ph¬ng thøc thanh to¸n Chia thµnh...... kú, mçi kú tr¶.........®ång (ViÕt b»ng ch÷.............................................................................) 3. Chi phÝ íc ®Þnh sau khi ®Õn §µi Loan (NT$) (1) PhÝ m«i giíi: theo quy ®Þnh c¸c C«ng ty m«i giíi cña §µi Loan kh«ng ®îc thu kho¶n phÝ nµy mét lÇn n÷a tõ ngêi lao ®éng níc ngoµi. (2) PhÝ DÞch vô vµ phÝ giao th«ng: n¨m thø nhÊt mçi th¸ng.......... NT$, n¨m thø hai mçi th¸ng..... NT$, n¨m thø ba mçi th¸ng .... NT$ (theo quy ®Þnh th× phÝ dÞch vô, phÝ giao th«ng vµ c¸c phÝ trong quy ®Þnh kh«ng ® îc thu tríc) (3) C¸c kho¶n phÝ quy ®Þnh hoÆc c¸c phÝ kh¸c (liÖt kª theo thùc tÕ c¸c kho¶n môc vµ sè tiÒn) H¹ng môc Sè tiÒn H¹ng môc Sè tiÒn Céng (ViÕt b»ng ch÷........................................................T©n §µi tÖ) II. TiÒn l¬ng (NT$) 1. T«i ®· t×m hiÓu ®Çy ®ñ møc l¬ng íc ®Þnh hµng th¸ng t«i ®îc lÜnh ë §µi Loan lµ:............ NT$ (ViÕt b»ng ch÷........................ T©n §µi tÖ) 2. PhÝ b¶o hiÓm vµ thuÕ ph¶i nép tæng céng mçi th¸ng lµ:...........TN$ (ViÕt b»ng ch÷ .................................................... T©n §µi tÖ) ......, ngµy ...... th¸ng ...... n¨m....... Hä tªn ngêi cam kÕt Gi¸m ®èc Sè hé chiÕu:.............. C«ng ty Cung øng lao ®éng ViÖt Nam (Ký tªn vµ ghi râ hä tªn) (Ký tªn, ®ãng dÊu vµ ghi râ hä tªn) Hµ Néi, ngµy th¸ng n¨m X¸c nhËn cña c¬ quan Chñ qu¶n (Ký tªn, ®ãng dÊu vµ ghi râ hä tªn)
  7. 7 * Ghi chó: 1. B¶n cam kÕt ph¶i thùc sù do ngêi lao ®éng ®iÒn vµ ký tªn, ®îc ngêi phô tr¸ch c«ng ty cung øng lao ®éng ViÖt Nam ký tªn ®ãng dÊu, sau ®ã ph¶i ®îc Vô Tæ chøc - C¸n bé cña c¸c Bé, Ngµnh hoÆc Së Lao ®éng - Th ¬ng binh vµ X· héi c¸c ®Þa ph¬ng ký x¸c nhËn. 2. B¶n cam kÕt sau khi ®· ®îc x¸c nhËn, ngêi lao ®éng mang theo giao cho chñ sö dông ®Ó lµm thñ tôc xin giÊy phÐp lao ®éng, nÕu kh«ng cã sÏ kh«ng ®îc cÊp vµ theo quy ®Þnh ngêi lao ®éng sÏ bÞ cìng chÕ xuÊt c¶nh. 3. Khi lao ®éng níc ngoµi nép c¸c kho¶n phÝ ph¶i yªu cÇu c¸c c«ng ty m«i giíi giao l¹i phiÕu thu dïng lµm c¨n cø khi cã tranh chÊp x¶y ra. 4. NÕu c¸c c«ng ty cung øng lao ®éng ViÖt Nam vµ c¸c c«ng ty m«i giíi §µi Loan thu c¸c kho¶n phÝ kh«ng theo quy ®Þnh hoÆc chñ sö dông §µi Loan kh«ng tr¶ l¬ng theo hîp ®ång lao ®éng th× kiÕn nghÞ lªn Uû ban Lao ®éng §µi Loan. Uû ban Lao ®éng §µi Loan sau khi nhËn ®îc kiÕn nghÞ cña ngêi lao ®éng sÏ ®¶m b¶o gi÷ bÝ mËt vµ b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých cña ng êi lao ®éng lµm viÖc t¹i §µi Loan, sÏ kh«ng bÞ bÊt kú tæn h¹i nµo. §iÖn tho¹i ® - êng d©y nãng t¹i §µi Loan: tiÕng Anh: 0800-885-885, tiÕng ViÖt: 0800-017- 858, tiÕng Th¸i: 0800-885-995, tiÕng Indonnesia: 0800-885-985. 5. Nh÷ng ngêi lµm gi¶ b¶n cam kÕt nµy hoÆc ®iÒn kh«ng trung thùc sÏ bÞ xö lý theo quy ®Þnh cña LuËt DÞch vô viÖc lµm cña §µi Loan.
  8. 8 B ¶n cam kÕt Lao ®éng níc ngoµi ®· thùc hiÓu râ nh÷ng quy ®Þnh cã liªn quan trong LuËt DÞch vô viÖc lµm §µi Loan T«i ®îc tuyÓn dông sang lµm viÖc t¹i §µi Loan theo c¸c quy ®Þnh liªn quan trong LuËt DÞch vô viÖc lµm cña §µi Loan, cam kÕt ®· thùc sù hiÓu râ nh÷ng quy ®Þnh díi ®©y vµ tù nguyÖn chÊp hµnh: 1. Sau khi nhËp c¶nh vµo §µi Loan, t«i ph¶i tu©n theo sù s¾p xÕp cña chñ sö dông trong vßng 3 ngµy tíi bÖnh viÖn do Nha Y tÕ ViÖn Hµnh chÝnh §µi Loan chØ ®Þnh ®Ó lµm thñ tôc kiÓm tra søc khoÎ; sau ®ã trong vßng 30 ngµy tríc sau mçi 6 th¸ng kiÓm tra søc khoÎ ®Þnh kú t¹i bÖnh viÖn do chñ sö dông s¾p xÕp. NÕu t«i tõ chèi kiÓm tra søc khoÎ hoÆc søc khoÎ t«i kh«ng ®¹t yªu cÇu th× ChÝnh quyÒn §µi Loan sÏ huû bá giÊy phÐp lao ®éng cña t«i theo luËt ®Þnh vµ buéc t«i ph¶i xuÊt c¶nh, kh«ng cho phÐp ® îc trë l¹i §µi Loan lµm viÖc n÷a. 2. Trong thêi gian lµm viÖc t¹i §µi Loan, t«i chØ ®îc phÐp lµm nh÷ng c«ng viÖc cho chñ sö dông nªu trong hîp ®ång lao ®éng vµ ®îc Uû ban Lao ®éng ViÖn Hµnh chÝnh §µi Loan cho phÐp. NÕu ch a xin phÐp mµ ®· ®i lµm cho chñ sö dông kh¸c hoÆc lµm nh÷ng c«ng viÖc kh«ng ®óng nh quy ®Þnh trong giÊy phÐp th× ®Òu bÞ coi lµ ph¹m ph¸p, ChÝnh quyÒn §µi Loan sÏ huû bá giÊy phÐp lao ®éng cña t«i buéc t«i ph¶i vÒ níc vµ kh«ng cho phÐp t«i quay trë l¹i §µi Loan lµm viÖc n÷a. 3. Trong thêi gian lµm viÖc t¹i §µi Loan, t«i kh«ng ®îc bá viÖc 3 ngµy liÒn mµ kh«ng th«ng b¸o víi chñ sö dông. NÕu vi ph¹m quy ®Þnh nµy, ChÝnh quyÒn §µi Loan sÏ huû bá giÊy phÐp lao ®éng vµ cìng chÕ t«i ph¶i vÒ níc tr- íc thêi h¹n vµ kh«ng ®îc phÐp quay trë l¹i lµm viÖc t¹i §µi Loan n÷a. 4. Trong thêi gian lµm viÖc t¹i §µi Loan, t«i kh«ng ®îc phÐp cho ngêi th©n ®Õn ë cïng phßng. NÕu vi ph¹m ChÝnh quyÒn §µi Loan sÏ huû bá giÊy phÐp lao ®éng buéc vÒ níc tríc thêi h¹n vµ kh«ng ®îc phÐp quay l¹i lµm viÖc t¹i §µi Loan n÷a. 5. T«i kh«ng ®îc cã nh÷ng hµnh vi ph¹m ph¸p nh trém c¾p hoÆc chiÕm dông tµi s¶n, ®å dïng t¹i n¬i lµm viÖc khi ch a ®îc chñ cho phÐp hoÆc cè ý ph¸ ho¹i ®å dïng cña chñ, tù ý dïng ®iÖn tho¹i cña chñ gäi ®iÖn ®êng dµi quèc tÕ hay ®iÖn tho¹i kÝch dôc. NÕu t«i cã nh÷ng hµnh vi trªn, ChÝnh quyÒn §µi Loan sÏ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù vµ huû bá giÊy phÐp lao ®éng, sau khi hoµn thµnh h×nh ph¹t ®· ph¸n quyÕt, t«i sÏ bÞ trôc xuÊt ngay vµ kh«ng ®îc quay l¹i lµm viÖc t¹i §µi Loan n÷a. 6. Trong thêi gian lµm viÖc t¹i §µi Loan, nÕu t«i cã hµnh vi b¹o lùc hoÆc xóc ph¹m nghiªm träng ®èi víi chñ sö dông, ngêi nhµ chñ sö dông, ®¹i diÖn chñ sö dông hay c¸c ®ång nghiÖp hoÆc vi ph¹m hîp ®ång lao ®éng, néi quy lµm viÖc ë møc ®é nÆng. Cè ý ph¸ ho¹i m¸y mãc, dông cô, nguyªn liÖu, s¶n phÈm vµ c¸c vËt phÈm kh¸c cña chñ hoÆc cè ý ®Ó lé bÝ mËt c«ng nghÖ, bÝ mËt kinh doanh cña chñ g©y thiÖt h¹i cho chñ th× chñ sö dông cã thÓ c¨n cø theo LuËt Lao ®éng c¬ b¶n, LuËt D©n sù cña §µi Loan hoÆc c¸c ®iÒu kho¶n trong hîp ®ång ®Ó chÊm døt hîp ®ång gi÷a hai bªn mµ kh«ng cÇn ph¶i b¸o tríc. B¶n th©n t«i nÕu v× nh÷ng lý do trªn sau khi bÞ chñ sö dông
  9. 9 chÊm døt hîp ®ång, ChÝnh quyÒn §µi Loan sÏ huû bá giÊy phÐp lao ®éng vµ cìng chÕ trôc xuÊt, t«i sÏ kh«ng ®îc quay trë l¹i lµm viÖc t¹i §µi Loan n÷a. 7. Trong thêi gian lµm viÖc t¹i §µi Loan nÕu t«i bÞ chñ sö dông, ngêi nhµ cña chñ sö dông hay ®¹i diÖn cña chñ sö dông cã hµnh vi b¹o lùc hoÆc xóc ph¹m nghiªm träng t«i hoÆc c«ng viÖc ®· ký kÕt cã h¹i cho søc khoÎ cña t«i, t«i ®· th«ng b¸o cho chñ sö dông c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, nhng kh«ng cã kÕt qu¶, hoÆc chñ sö dông kh«ng tr¶ l¬ng theo hîp ®ång lao ®éng. T«i cã thÓ c¨n cø theo LuËt Lao ®éng c¬ b¶n, LuËt D©n sù cña §µi Loan vµ c¸c ®iÒu kho¶n ®· ký trong hîp ®ång chÊm døt hîp ®ång mµ kh«ng cÇn b¸o tríc. NÕu t«i ph¶i chÊm døt hîp ®ång, ChÝnh quyÒn §µi Loan b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých cho t«i cho phÐp chñ sö dông kh¸c tiÕp tôc tuyÓn dông t«i. 8. NÕu t«i ph¸t hiÖn chñ sö dông cö t«i ®i lµm viÖc cho chñ sö dông kh¸c mét c¸ch bÊt hîp ph¸p hoÆc cö t«i lµm nh÷ng c«ng viÖc kh«ng theo quy ®Þnh trong giÊy phÐp hoÆc x©m h¹i ®Õn th©n thÓ, tµi s¶n, tiÒn l¬ng vµ nh÷ng quyÒn lîi kh¸c cña t«i, t«i ph¶i lËp tøc th«ng b¸o cho Uû ban Lao ®éng §µi Loan qua ®êng d©y nãng (tiÕng Anh: 0800-885-885, tiÕng ViÖt: 0800- 017-858) hoÆc c¸c Trung t©m t vÊn phôc vô lao ®éng níc ngoµi, c¸c ®¬n vÞ c¶nh s¸t ®Þa ph¬ng. Ngêi cam kÕt: .............................. (ký tªn vµ l¨n dÊu v©n tay) Tªn tiÕng Anh:.............................. Sè hé chiÕu:............................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản