Công văn 982/BXD-PC của Bộ Xây dựng

Chia sẻ: Ngọc Trâm Võ | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
67
lượt xem
7
download

Công văn 982/BXD-PC của Bộ Xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn 982/BXD-PC của Bộ Xây dựng về việc triển khai thực hiện Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản và Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn 982/BXD-PC của Bộ Xây dựng

  1. BỘ XÂY DỰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 982/BXD-PC Về việc triển khai thực hiện Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2008 NĐ 153/2007/NĐ-CP và Quyết định 29/2007/QĐ-BXD Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản quy định “ Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo, tổ chức việc cấp, thu hồi chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản, quy định cơ quan cấp chứng chỉ môi giới, chứng chỉ định giá bất động sản” Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Chương trình khung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản quy định “ Sở Xây dựng là cơ quan quản lý đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về môi giới bất động sản, định giá bất động sản và quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản tại địa phương”. Tuy nhiên, theo phản ánh của một số doanh nghiệp và Sở Xây dựng đến nay còn nhiều địa phương vẫn chưa tổ chức triển khai và phân công cơ quan thực hiện các quy định trên. Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản theo đúng các quy định của pháp luật, Bộ Xây dựng đề nghị Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai ngay việc xét và cấp chứng chỉ môi giới bất động sản, chứng chỉ định giá bất động sản theo các quy định tại Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 của Chính phủ và Quyết định số 29/2007/QĐ-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng./. Nơi nhận: KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG - Như trên; - Lưu VP, PC (đã ký) Nguyễn Trần Nam
Đồng bộ tài khoản