Công văn hướng dẫn Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Việt Nam quản lý vốn hỗ trợ nông dân

Chia sẻ: nguyetnga

Công văn hướng dẫn Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Việt Nam quản lý vốn hỗ trợ nông dân

Nội dung Text: Công văn hướng dẫn Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Việt Nam quản lý vốn hỗ trợ nông dân

qu h  
v¨n 
phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam  
sdl       LAWDATAC«ng  v¨n
c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  773/CV­N H 1  n g µ y 23 
N h s th¸ng 12 
n¨ m  1996 v Ò  h í ng d É n  Q u ü  h ç  trî n g  d © n  c ñ a H é i  « n g  d © n  Vi Ö t 
 n« N
N a m  q u ¶ n  lý v è n h ç  trî n g  d © n
 n«


Thùc  Ön  ù 
hi s chØ  o  ña  Ýnh  ñ  ¹   
®¹ c Ch ph t i b¶n  è 
v¨n s 4035/KTKH  µy 
ng
26/7/1995  Ò   Öc  µnh  Ëp  ü   ç  î
"V vi th l Qu h tr  n«ng  ©n  ña  éi N«ng  ©n  Öt 
d c H  d Vi
Nam"; Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   íng  Én  ü   ç  î
  h Nh n     h d Qu h tr  n«ng  ©n  Héi 
d do 
N«ng  ©n  ÖtNam  
d Vi   qu¶n  ýnh 
l   sau:


1.Nguyªn  ¾c  ç  î èn:
  t h tr  v
1.1.Hé  
  n«ng  ©n  îc Quü   ç  îvèn 
d ®  h tr  ph¶i lµ thµnh    ña  éi 
   viªnc H N«ng 
d©n    êng, thÞ  Ên (gäit¾t lµ Héi n«ng  ©n    µ  îcHéi n«ng  ©n   
x∙,ph   tr           d x∙)v ®     d x∙
xÐt duyÖt hç  î èn  õQuü   ç  î
    tr v t  h tr  n«ng  ©n.
d
1.2. Vèn  ç  îtrùc tiÕp 
  h tr    cho  é  
h n«ng  ©n   u    vµo 
d ®Ç t s¶n  Êt,kinh
xu    
doanh  µ 
v ph¶ihoµn    î (c¶ gèc  µ  Ý)  ng  êih¹n   
  tr¶n     v ph ®ó th   ghitrong giÊy nhËn 
   
nî.
1.3.Hé   îc hç  î èn 
  ®   tr  v kh«ng  ph¶ithÕ  Êp, cÇ m   è  µis¶n.Trêng  îp
  ch   c t    h 
hé  îc hç  î   tr Öu ®ång 
®   tr  trªn2,5  i   kh«ng  ph¶ilµ hé  Ìo th×  ã  Ó  dông 
    ngh   c th ¸p 
viÖc  Õ  Êp, cÇ m   è  µ 
th ch   c v b¶o   
l∙nh b»ng  µis¶n 
t  theo quy  nh   ña 
®Þ c ph¸p 
luËt.


2.§iÒu  Ön    îchç  î èn:
  ki ®Ó ®   tr  v
2.1.Hé     nh    óth ng 
  gia ®× c tr   ê xuyªn t¹    éc huyÖn, thÞ    ã  ü   ç 
  i thu  
x∙   x∙c Qu h
trî
 n«ng  ©n  ¹t®éng.
d ho  
2.2.Chñ   é  µ  êithõa  Õ   îp ph¸p  µ ngêi®¹idiÖn  ña  é    nh 
  h v ng   kh  l     c h gia ®×
chÞu 
tr¸chnhiÖ m 
  trongviÖc  Ën  èn  ç  î µ    îQuü.
  nh v h tr  tr¶n  
v
2.3.Hé   îchç  î èn    îxong  Çn  ícmíi® îcxÐt hç  î èn  Çn 
  ®   tr  v tr¶n   l tr         tr  v l sau.


3. Quü   ç  î èn 
  h tr  v cho  é 
h n«ng  ©n 
d mua   ¾ m   Ët t 
s v  , c«ng  ô    ng,
c lao ®é  
chitr¶cung 
   øng    ô    u    µo 
lao v ®Ó ®Ç tv s¶n  Êt,kinh doanh    µnh  ång
xu     c¸c ng tr  
trät 
,ch¨n  nu«i,c«ng 
  nghiÖp  µ  Óu  ñ 
v ti th c«ng  nghiÖp, dÞch  ô, bu«n   
  v  b¸n
kh«ng   
tr¸ph¸p luËthiÖn  µnh.
i    h


4. Møc  èn  ç  î
  v h tr  cho  ét  é 
m h n«ng  ©n  õng  Çn  Ban  êng  ô 
d t l do  th v Trung 
¬ng  éi n«ng  ©n  ÖtNam  
H  d Vi   quy  nh 
®Þ trongtõng thêikú.
    


5.Nguån  èn  ña  ü:
  v c Qu
5.1.Vèn  Ën  ng 
  v ®é n«ng  ©n,    é   
d c¸c h phin«ng nghiÖp, c¸c tæ 
    chøc  µ 
v
c¸nh©n 
  trong vµ  µinícñng  é,cho  înkh«ng  Êyl∙hoÆc     ÊtthÊp.
  ngo     h  m  l    i l∙su  
i
2

5.2.Vèn  Õp nhËn  õ c¸c nguån  µitrî ña    chøc  èc  Õ,c¸c tæ 
  ti   t    t   c c¸c tæ  qu t    
chøc  µ  êinícngoµigióp ®ì    iÓnkinhtÕ     éin«ng 
v ng         ph¸ttr     ­x∙h   th«n ViÖtNam.
   
5.3.Vèn  û    ña  µ   íc,cña    chøc 
  u th¸cc Nh n   c¸c tæ  trong vµ  µiníctµitrî
  ngo        
cho    iÓnn«ng 
ph¸ttr   nghiÖp,n«ng 
  th«n.
 
5.4.Vèn  i 
  ® vay  îcChÝnh  ñ,Bé  µichÝnh 
®  ph   T   cho  Ðp  µ 
ph v b¶o l∙nh.
Nguån  èn  ãitrªncña  ü  
v n    Qu b»ng  ¹itÖ 
ngo   ph¶ichuyÓn  æi 
  ® sang  Òn
ti  
ViÖtNam  
  theo chÕ    
  ®é qu¶n  ýngo¹ihèihiÖn  µnh  ña  µ   íc®Ó   ö  ông.
l     h c Nh n   s d
Quü  kh«ng  îc huy  ng  èn  µ 
®  ®é v v vay  èn  íih×nh 
v d  thøc  Òn  öi tiÕt
ti g    
kiÖm, ph¸thµnh  ú  Õu, tr¸ phiÕu, vay  ¬ng  ¹i. .  c¸c tæ 
  k phi   i     th m . nh
    chøc  Ýn 
t
dông.


6.Møc  Ý 
  ph thu:
6.1.Møc   Ý  
  ph thu  ¶m  
® b¶o nguyªn  ¾c: Ph¶i phï hîp  íichÝnh 
t     v  s¸ch   
l∙i
suÊt cña  ©n   µng  µ   íc;ph¶ib¶o  ån  èn, trang tr¶i   Ý   Çn  Õt
  Ng h Nh n     tv      ph c
chi thi  
cho  ¹t®éng  ña  ü, 
ho   c Qu kh«ng  ç vèn; ®ång  êimøc   Ý  
l    th   ph ph¶i phï hîp  íi
   v 
tõng lo¹ hé 
    n«ng  ©n, tõng vïng vµ  õng thêigian.
i d      t   
Ban  êng  ô 
th v Trung  ng  éi N«ng  ©n  Öt Nam  
¬ H  d Vi   c«ng  è 
b møc  Ý   
ph thu
theo quy  nh   ¹ 
®Þ t iTh«ng   sè  TC/TCNH   µy 
t 73  ng 09/10/1995  ña  é   µi
c B T 
chÝnh  íng dÉn 
"H   quy  Õ  
ch qu¶n  ýtµichÝnh  i víi ü   ç  î
l    ®è    
Qu h tr  n«ng  ©n  ña 
d c
Héi n«ng  ©n  ÖtNam"  µ 
  d Vi   v nguyªn t¾c  Ò  
  v møc  Ý    ãitrªn.
ph thu n  
6.2.Møc  Ý    µm  Þch  ô  û    ç  î èn 
  ph thu l d v u th¸ch tr  v cho    ñ  ù   
c¸cCh d ¸n trong  
nícvµ  ícngoµith× thùc hiÖn 
  n       theo   
v¨n b¶n  ý  Õt  ÷a c¸cChñ   u    íi éi
k k gi     ®Ç tv    H
n«ng  ©n    Êp 
d c¸c c (huyÖn, tØnh, trung  ng) 
    ¬ theo nguyªn  ¾c 
t møc   Ý    
ph thu
dÞch  ô  û   
v u th¸cph¶ib﮾ p       Ý 
   ®ñ chiph qu¶n  ý.l


7.Thêih¹n  ç  î èn,®Þnh  ú  ¹n nî,thu nî,thu phÝ:
    h tr  v  kh       
7.1.Thêi h¹n  ç  îvèn 
    h tr  theo chu  ú 
k s¶n  Êt kinh 
xu   doanh  ng  èi®a  
nh t  
kh«ng    th¸ngkÓ   õngµy  Ën  ãn  Òn ®Ç u  
qu¸ 36    t  nh m ti   tiªn.
7.2.Thu  îgèc:
  n 
­ Nh÷ng  ãn  ã  êih¹n  ç  î íi n¨m  × thu nî gèc  Õt  lÇn 
  m c th   h tr    d 1  th       h 1  sau  ú 
k
thu ho¹ch.
 
­ Nh÷ng  ãn   ã  êih¹n  ç  î   n¨m  ×  ©n  ú    î gèc  Òu 
  m c th   h tr trªn1  th ph k tr¶n   nhi
lÇn 
theo quý 
  hoÆc   th¸ng.

7.3. Thu  Ý:  ùc  Ön 
  ph Th hi thu  Ý   µng 
ph h th¸ng,hµng  ý    è   nî
  qu trªn s d  
hoÆc     Ý  ïng víi ú  ¹n thu nîgèc.
thu ph c     h      
k
­ PhÝ   a    ña 
  ch thu c th¸ng tr c,quý  íchoÆc   ú  ¹n  ícchuyÓn 
 í   tr   k h tr   sang   
thu
vµo 
th¸ng,quý,kú  ¹n thu phÝ  Õ   Õp.
   h   k ti
­ PhÝ   î qu¸ h¹n 
  n     b»ng  150%  møc  Ý  î trong h¹n,tÝnh    è  Òn bÞ  
ph n      trªns ti  
chuyÓn  îqu¸ h¹n vµ  è  µy    ¹n tr¶nî.
n       s ng qu¸ h    


8.Thñ  ôchç  î èn:
  t   tr  v
M çi lÇn  îchç  î èn,hé 
  ®   tr  v   n«ng  ©n 
d ph¶ilµm  ñ tôc:
  th  
3

­§¬n    ç  î èn  öicho  éi n«ng  ©n 
  xinh tr v g  H  d x∙;
­K Õ   ¹ch s¶n  Êt,kinhdoanh;
  ho   xu    
­GiÊy  Ën  î;
  nh n
M É u     ¹  Êy  ê nãitrªnvµ  ñ tôc kh¸c do 
c¸c lo igi t       th       Ban  êng  ô 
th v Trung  ng 
¬
Héi n«ng  ©n  ÖtNam  
  d Vi   quy  nh  ô  Ó.
®Þ c th


9.V Ò   chøc 
  tæ  qu¶n  ý,
l  quy  ×nh gi¶ing©n, thu nîvµ    Ý  ùc hiÖn 
tr           thu ph th  
theo quy  nh  ña 
  ®Þ c Ban  êng  ô 
th v Trung  ng  éi n«ng  ©n  ÖtNam.
¬ H  d Vi  


10.Xö  ýc¸ctr ng  îp ph¸tsinh:
  l    ê h    
§ Õn  ¹n,hé 
h   n«ng  ©n  îchç  î èn 
d ®   tr  v kh«ng    îcnî (gèc  µ  Ý)  ×
tr¶®     v ph th  
Héi n«ng  ©n    Óm    Ëp   
  d x∙ki tra,l biªnb¶n,ph©n  ¹  î theo 
  lo i  
n nguyªn nh©n 
  kh¸ch 
quan  µ  ñ 
v ch quan    ã  Ön 
®Ó c bi ph¸p  thu  åi nî thÝch  îp,®ång  êigöi b¸o 
h   h  th    
c¸o ph©n  ¹ nîlªnHéi cÊp    ö  ý:
  lo i      
  trªnx l
­  î  thiªn tai  Þch  Önh  µ  Öt h¹ikh¸c  nguyªn  ©n  
N do    ,d b v thi     do  nh kh¸ch 
quan  ×  Êp  éi  ùc tiÕp  ç  îvèn 
th c H tr   h tr  xem   Ðt  õng  êng  îp  ô  Ó  Õt
xt tr h c th quy  
®Þnh  cho  nî theo  ñ  ¬ng  ña 
d∙n    ch tr c Ban  êng  ô 
th v Trung  ng  éi n«ng  ©n  
¬ H  d
ViÖt Nam.  Õt  êih¹n    ¹n  î,hé  îchç  î èn 
  H th   gia h n   ®   tr  v ph¶ihoµn    y    î
  tr¶®Ç ®ñ n  
gèc  µ  Ý 
v ph cho  ü.Qu
­ C¸c  êng  îp sö  ông  èn    ôc  ch, sö  ông  èn  Ð m   Öu   
  tr h  d v saim ®Ý  d vk hi qu¶
do nguyªn nh©n  ñ 
  ch quan  × ph¶ithu håivèn 
th       ngay.Trêng  îp kh«ng    îc
  h  tr¶®  
nî th× 
  chuyÓn  ngay  sang  î qu¸  ¹n  µ    Êp  éi 
n  h v c¸c c H ph¶it×m  äi  Ön 
  m bi ph¸p  
®Ó     åinî.
thu h  
­ C¸c  êng  îp do  Õn  ng    thÞ  êng, hé  îchç  î èn  a   
  tr h   bi ®é gi¸c¶  tr   ®   tr  v ch b¸n
® îc s¶n  È m,  µng 
  ph h ho¸ nªn  a  ã  Òn    î th×  Êp  éi  ùc tiÕp  ç  î
ch c ti tr¶ n   c H tr   h tr 
xem   Ðt,quyÕt  nh 
x  ®Þ cho  Ðo  µi thêih¹n    î nhng  èi®a  
k d    tr¶n   t   kh«ng  qu¸   
60
ngµy.


11.KiÓ m  
  so¸t:
ViÖc  Óm  
ki so¸tdo 
  Ban  Êp  µnh 
ch h c¸c  Êp  éi 
c H n«ng  ©n   Õn  µnh 
d ti h
kiÓm     nh  ú, ®ét  Êt,hoÆc   Óm     iÓn  ×nh  i  íihé  îc hç  î
tra®Þ k  xu   ki tra® h ®è v   ®   tr 
vèn. Qua   Óm    
  ki tra ph¸thiÖn    ¹m  ×  ã  Ön 
  sai ph th c bi ph¸p  Þp  êi®Ó   ö  ý
k th   x l 
tõng tr ng  îp cô  Ó,®¶m  
  ê h   th   b¶o  toµn  èn  ç  î
an  v h tr .


12. Ban  êng  ô 
  Th v Trung  ng  éi 
¬ H n«ng  ©n  Öt Nam   ã 
d Vi   c tr¸chnhiÖ m  
 
theo  âi,kiÓm     ¹t®éng  èn  ña  ü   ç  î
d  traho   v c Qu h tr  n«ng  ©n  ña    Êp  éi,
d c c¸c c H  
b¶o  ¶m   Öc 
® vi qu¶n  ývµ  ö  ông  èn  ña  ü  
l  s d v c Qu theo  ng  Ýnh 
®ó ch s¸ch,chÕ  
 
®é   ña  µ   ícvµ  ôc    ña  ü. 
c Nh n   m tiªuc Qu Trªn c¬  ë  ÷ng 
  s nh quy  nh  ¹ v¨n b¶n 
®Þ ti  
 
nµy,Ban  êng  ô 
  th v Trung  ng  éi n«ng  ©n  ÖtNam  
¬ H  d Vi   ban  µnh   
h v¨n b¶n  íng

dÉn  ô  Ó  i víi ü   ç  î
c th ®è     Qu h tr  n«ng  ©n.
d
4

Trong    ×nh thùc hiÖn   
qu¸ tr     v¨n b¶n  µy,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  éi
n  cv   ®Ò ngh H  
n«ng  ©n  ÖtNam  
d Vi   ph¶n 
¶nh  Þp  êivÒ   ©n  µng  µ   ícViÖtNam    
k th   Ng h Nh n     ®Ó
xem   Ðt,bæ  
x   sung  µ  öa  æi.
vs ®
Đề thi vào lớp 10 môn Toán |  Đáp án đề thi tốt nghiệp |  Đề thi Đại học |  Đề thi thử đại học môn Hóa |  Mẫu đơn xin việc |  Bài tiểu luận mẫu |  Ôn thi cao học 2014 |  Nghiên cứu khoa học |  Lập kế hoạch kinh doanh |  Bảng cân đối kế toán |  Đề thi chứng chỉ Tin học |  Tư tưởng Hồ Chí Minh |  Đề thi chứng chỉ Tiếng anh
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản