Công văn hướng dẫn Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Việt Nam quản lý vốn hỗ trợ nông dân

Chia sẻ: nguyetnga

Công văn hướng dẫn Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Việt Nam quản lý vốn hỗ trợ nông dân

Nội dung Text: Công văn hướng dẫn Quỹ hỗ trợ nông dân của Hội Nông dân Việt Nam quản lý vốn hỗ trợ nông dân

 

  1. qu h   v¨n  phßng  èc  éi c¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   sdl       LAWDATA C«ng  v¨n c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  773/CV­N H 1  n g µ y 23  N h s th¸ng 12  n¨ m  1996 v Ò  h í ng d É n  Q u ü  h ç  trî n g  d © n  c ñ a H é i  « n g  d © n  Vi Ö t   n« N N a m  q u ¶ n  lý v è n h ç  trî n g  d © n  n« Thùc  Ön  ù  hi s chØ  o  ña  Ýnh  ñ  ¹    ®¹ c Ch ph t i b¶n  è  v¨n s 4035/KTKH  µy  ng 26/7/1995  Ò   Öc  µnh  Ëp  ü   ç  î "V vi th l Qu h tr  n«ng  ©n  ña  éi N«ng  ©n  Öt  d c H  d Vi Nam"; Ng ©n   µng  µ   íc ViÖt Nam   íng  Én  ü   ç  î   h Nh n     h d Qu h tr  n«ng  ©n  Héi  d do  N«ng  ©n  ÖtNam   d Vi   qu¶n  ýnh  l   sau: 1.Nguyªn  ¾c  ç  î èn:   t h tr  v 1.1.Hé     n«ng  ©n  îc Quü   ç  îvèn  d ®  h tr  ph¶i lµ thµnh    ña  éi     viªnc H N«ng  d©n    êng, thÞ  Ên (gäit¾t lµ Héi n«ng  ©n    µ  îcHéi n«ng  ©n    x∙,ph   tr           d x∙)v ®     d x∙ xÐt duyÖt hç  î èn  õQuü   ç  î     tr v t  h tr  n«ng  ©n. d 1.2. Vèn  ç  îtrùc tiÕp    h tr    cho  é   h n«ng  ©n   u    vµo  d ®Ç t s¶n  Êt,kinh xu     doanh  µ  v ph¶ihoµn    î (c¶ gèc  µ  Ý)  ng  êih¹n      tr¶n     v ph ®ó th   ghitrong giÊy nhËn      nî. 1.3.Hé   îc hç  î èn    ®   tr  v kh«ng  ph¶ithÕ  Êp, cÇ m   è  µis¶n.Trêng  îp   ch   c t    h  hé  îc hç  î   tr Öu ®ång  ®   tr  trªn2,5  i   kh«ng  ph¶ilµ hé  Ìo th×  ã  Ó  dông      ngh   c th ¸p  viÖc  Õ  Êp, cÇ m   è  µ  th ch   c v b¶o    l∙nh b»ng  µis¶n  t  theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  luËt. 2.§iÒu  Ön    îchç  î èn:   ki ®Ó ®   tr  v 2.1.Hé     nh    óth ng    gia ®× c tr   ê xuyªn t¹    éc huyÖn, thÞ    ã  ü   ç    i thu   x∙   x∙c Qu h trî  n«ng  ©n  ¹t®éng. d ho   2.2.Chñ   é  µ  êithõa  Õ   îp ph¸p  µ ngêi®¹idiÖn  ña  é    nh    h v ng   kh  l     c h gia ®× chÞu  tr¸chnhiÖ m    trongviÖc  Ën  èn  ç  î µ    îQuü.   nh v h tr  tr¶n   v 2.3.Hé   îchç  î èn    îxong  Çn  ícmíi® îcxÐt hç  î èn  Çn    ®   tr  v tr¶n   l tr         tr  v l sau. 3. Quü   ç  î èn    h tr  v cho  é  h n«ng  ©n  d mua   ¾ m   Ët t  s v  , c«ng  ô    ng, c lao ®é   chitr¶cung     øng    ô    u    µo  lao v ®Ó ®Ç tv s¶n  Êt,kinh doanh    µnh  ång xu     c¸c ng tr   trät  ,ch¨n  nu«i,c«ng    nghiÖp  µ  Óu  ñ  v ti th c«ng  nghiÖp, dÞch  ô, bu«n      v  b¸n kh«ng    tr¸ph¸p luËthiÖn  µnh. i    h 4. Møc  èn  ç  î   v h tr  cho  ét  é  m h n«ng  ©n  õng  Çn  Ban  êng  ô  d t l do  th v Trung  ¬ng  éi n«ng  ©n  ÖtNam   H  d Vi   quy  nh  ®Þ trongtõng thêikú.      5.Nguån  èn  ña  ü:   v c Qu 5.1.Vèn  Ën  ng    v ®é n«ng  ©n,    é    d c¸c h phin«ng nghiÖp, c¸c tæ      chøc  µ  v c¸nh©n    trong vµ  µinícñng  é,cho  înkh«ng  Êyl∙hoÆc     ÊtthÊp.   ngo     h  m  l    i l∙su   i
  2. 2 5.2.Vèn  Õp nhËn  õ c¸c nguån  µitrî ña    chøc  èc  Õ,c¸c tæ    ti   t    t   c c¸c tæ  qu t     chøc  µ  êinícngoµigióp ®ì    iÓnkinhtÕ     éin«ng  v ng         ph¸ttr     ­x∙h   th«n ViÖtNam.     5.3.Vèn  û    ña  µ   íc,cña    chøc    u th¸cc Nh n   c¸c tæ  trong vµ  µiníctµitrî   ngo         cho    iÓnn«ng  ph¸ttr   nghiÖp,n«ng    th«n.   5.4.Vèn  i    ® vay  îcChÝnh  ñ,Bé  µichÝnh  ®  ph   T   cho  Ðp  µ  ph v b¶o l∙nh. Nguån  èn  ãitrªncña  ü   v n    Qu b»ng  ¹itÖ  ngo   ph¶ichuyÓn  æi    ® sang  Òn ti   ViÖtNam     theo chÕ       ®é qu¶n  ýngo¹ihèihiÖn  µnh  ña  µ   íc®Ó   ö  ông. l     h c Nh n   s d Quü  kh«ng  îc huy  ng  èn  µ  ®  ®é v v vay  èn  íih×nh  v d  thøc  Òn  öi tiÕt ti g     kiÖm, ph¸thµnh  ú  Õu, tr¸ phiÕu, vay  ¬ng  ¹i. .  c¸c tæ    k phi   i     th m . nh     chøc  Ýn  t dông. 6.Møc  Ý    ph thu: 6.1.Møc   Ý     ph thu  ¶m   ® b¶o nguyªn  ¾c: Ph¶i phï hîp  íichÝnh  t     v  s¸ch    l∙i suÊt cña  ©n   µng  µ   íc;ph¶ib¶o  ån  èn, trang tr¶i   Ý   Çn  Õt   Ng h Nh n     tv      ph c chi thi   cho  ¹t®éng  ña  ü,  ho   c Qu kh«ng  ç vèn; ®ång  êimøc   Ý   l    th   ph ph¶i phï hîp  íi    v  tõng lo¹ hé      n«ng  ©n, tõng vïng vµ  õng thêigian. i d      t    Ban  êng  ô  th v Trung  ng  éi N«ng  ©n  Öt Nam   ¬ H  d Vi   c«ng  è  b møc  Ý    ph thu theo quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  TC/TCNH   µy  t 73  ng 09/10/1995  ña  é   µi c B T  chÝnh  íng dÉn  "H   quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  i víi ü   ç  î l    ®è     Qu h tr  n«ng  ©n  ña  d c Héi n«ng  ©n  ÖtNam"  µ    d Vi   v nguyªn t¾c  Ò     v møc  Ý    ãitrªn. ph thu n   6.2.Møc  Ý    µm  Þch  ô  û    ç  î èn    ph thu l d v u th¸ch tr  v cho    ñ  ù    c¸cCh d ¸n trong   nícvµ  ícngoµith× thùc hiÖn    n       theo    v¨n b¶n  ý  Õt  ÷a c¸cChñ   u    íi éi k k gi     ®Ç tv    H n«ng  ©n    Êp  d c¸c c (huyÖn, tØnh, trung  ng)      ¬ theo nguyªn  ¾c  t møc   Ý     ph thu dÞch  ô  û    v u th¸cph¶ib﮾ p       Ý     ®ñ chiph qu¶n  ý.l 7.Thêih¹n  ç  î èn,®Þnh  ú  ¹n nî,thu nî,thu phÝ:     h tr  v  kh        7.1.Thêi h¹n  ç  îvèn      h tr  theo chu  ú  k s¶n  Êt kinh  xu   doanh  ng  èi®a   nh t   kh«ng    th¸ngkÓ   õngµy  Ën  ãn  Òn ®Ç u   qu¸ 36    t  nh m ti   tiªn. 7.2.Thu  îgèc:   n  ­ Nh÷ng  ãn  ã  êih¹n  ç  î íi n¨m  × thu nî gèc  Õt  lÇn    m c th   h tr    d 1  th       h 1  sau  ú  k thu ho¹ch.   ­ Nh÷ng  ãn   ã  êih¹n  ç  î   n¨m  ×  ©n  ú    î gèc  Òu    m c th   h tr trªn1  th ph k tr¶n   nhi lÇn  theo quý    hoÆc   th¸ng. 6  7.3. Thu  Ý:  ùc  Ön    ph Th hi thu  Ý   µng  ph h th¸ng,hµng  ý    è   nî   qu trªn s d   hoÆc     Ý  ïng víi ú  ¹n thu nîgèc. thu ph c     h       k ­ PhÝ   a    ña    ch thu c th¸ng tr c,quý  íchoÆc   ú  ¹n  ícchuyÓn   í   tr   k h tr   sang    thu vµo  th¸ng,quý,kú  ¹n thu phÝ  Õ   Õp.    h   k ti ­ PhÝ   î qu¸ h¹n    n     b»ng  150%  møc  Ý  î trong h¹n,tÝnh    è  Òn bÞ   ph n      trªns ti   chuyÓn  îqu¸ h¹n vµ  è  µy    ¹n tr¶nî. n       s ng qu¸ h     8.Thñ  ôchç  î èn:   t   tr  v M çi lÇn  îchç  î èn,hé    ®   tr  v   n«ng  ©n  d ph¶ilµm  ñ tôc:   th  
  3. 3 ­§¬n    ç  î èn  öicho  éi n«ng  ©n    xinh tr v g  H  d x∙; ­K Õ   ¹ch s¶n  Êt,kinhdoanh;   ho   xu     ­GiÊy  Ën  î;   nh n M É u     ¹  Êy  ê nãitrªnvµ  ñ tôc kh¸c do  c¸c lo igi t       th       Ban  êng  ô  th v Trung  ng  ¬ Héi n«ng  ©n  ÖtNam     d Vi   quy  nh  ô  Ó. ®Þ c th 9.V Ò   chøc    tæ  qu¶n  ý, l  quy  ×nh gi¶ing©n, thu nîvµ    Ý  ùc hiÖn  tr           thu ph th   theo quy  nh  ña    ®Þ c Ban  êng  ô  th v Trung  ng  éi n«ng  ©n  ÖtNam. ¬ H  d Vi   10.Xö  ýc¸ctr ng  îp ph¸tsinh:   l    ê h     § Õn  ¹n,hé  h   n«ng  ©n  îchç  î èn  d ®   tr  v kh«ng    îcnî (gèc  µ  Ý)  × tr¶®     v ph th   Héi n«ng  ©n    Óm    Ëp      d x∙ki tra,l biªnb¶n,ph©n  ¹  î theo    lo i   n nguyªn nh©n    kh¸ch  quan  µ  ñ  v ch quan    ã  Ön  ®Ó c bi ph¸p  thu  åi nî thÝch  îp,®ång  êigöi b¸o  h   h  th     c¸o ph©n  ¹ nîlªnHéi cÊp    ö  ý:   lo i         trªnx l ­  î  thiªn tai  Þch  Önh  µ  Öt h¹ikh¸c  nguyªn  ©n   N do    ,d b v thi     do  nh kh¸ch  quan  ×  Êp  éi  ùc tiÕp  ç  îvèn  th c H tr   h tr  xem   Ðt  õng  êng  îp  ô  Ó  Õt xt tr h c th quy   ®Þnh  cho  nî theo  ñ  ¬ng  ña  d∙n    ch tr c Ban  êng  ô  th v Trung  ng  éi n«ng  ©n   ¬ H  d ViÖt Nam.  Õt  êih¹n    ¹n  î,hé  îchç  î èn    H th   gia h n   ®   tr  v ph¶ihoµn    y    î   tr¶®Ç ®ñ n   gèc  µ  Ý  v ph cho  ü.Qu ­ C¸c  êng  îp sö  ông  èn    ôc  ch, sö  ông  èn  Ð m   Öu      tr h  d v saim ®Ý  d vk hi qu¶ do nguyªn nh©n  ñ    ch quan  × ph¶ithu håivèn  th       ngay.Trêng  îp kh«ng    îc   h  tr¶®   nî th×    chuyÓn  ngay  sang  î qu¸  ¹n  µ    Êp  éi  n  h v c¸c c H ph¶it×m  äi  Ön    m bi ph¸p   ®Ó     åinî. thu h   ­ C¸c  êng  îp do  Õn  ng    thÞ  êng, hé  îchç  î èn  a      tr h   bi ®é gi¸c¶  tr   ®   tr  v ch b¸n ® îc s¶n  È m,  µng    ph h ho¸ nªn  a  ã  Òn    î th×  Êp  éi  ùc tiÕp  ç  î ch c ti tr¶ n   c H tr   h tr  xem   Ðt,quyÕt  nh  x  ®Þ cho  Ðo  µi thêih¹n    î nhng  èi®a   k d    tr¶n   t   kh«ng  qu¸    60 ngµy. 11.KiÓ m     so¸t: ViÖc  Óm   ki so¸tdo    Ban  Êp  µnh  ch h c¸c  Êp  éi  c H n«ng  ©n   Õn  µnh  d ti h kiÓm     nh  ú, ®ét  Êt,hoÆc   Óm     iÓn  ×nh  i  íihé  îc hç  î tra®Þ k  xu   ki tra® h ®è v   ®   tr  vèn. Qua   Óm       ki tra ph¸thiÖn    ¹m  ×  ã  Ön    sai ph th c bi ph¸p  Þp  êi®Ó   ö  ý k th   x l  tõng tr ng  îp cô  Ó,®¶m     ê h   th   b¶o  toµn  èn  ç  î an  v h tr . 12. Ban  êng  ô    Th v Trung  ng  éi  ¬ H n«ng  ©n  Öt Nam   ã  d Vi   c tr¸chnhiÖ m     theo  âi,kiÓm     ¹t®éng  èn  ña  ü   ç  î d  traho   v c Qu h tr  n«ng  ©n  ña    Êp  éi, d c c¸c c H   b¶o  ¶m   Öc  ® vi qu¶n  ývµ  ö  ông  èn  ña  ü   l  s d v c Qu theo  ng  Ýnh  ®ó ch s¸ch,chÕ     ®é   ña  µ   ícvµ  ôc    ña  ü.  c Nh n   m tiªuc Qu Trªn c¬  ë  ÷ng    s nh quy  nh  ¹ v¨n b¶n  ®Þ ti     nµy,Ban  êng  ô    th v Trung  ng  éi n«ng  ©n  ÖtNam   ¬ H  d Vi   ban  µnh    h v¨n b¶n  íng h  dÉn  ô  Ó  i víi ü   ç  î c th ®è     Qu h tr  n«ng  ©n. d
  4. 4 Trong    ×nh thùc hiÖn    qu¸ tr     v¨n b¶n  µy,n Õu  ã  íng m ¾ c,    Þ  éi n  cv   ®Ò ngh H   n«ng  ©n  ÖtNam   d Vi   ph¶n  ¶nh  Þp  êivÒ   ©n  µng  µ   ícViÖtNam     k th   Ng h Nh n     ®Ó xem   Ðt,bæ   x   sung  µ  öa  æi. vs ®
Theo dõi chúng tôi
Đồng bộ tài khoản