Công văn số 1110/TCHQ-KTTT

Chia sẻ: Tai Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
56
lượt xem
3
download

Công văn số 1110/TCHQ-KTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 1110/TCHQ-KTTT về việc không thu thuế giá trị gia tăng của Tổng cục Hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 1110/TCHQ-KTTT

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1110/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2006 V/v: xử lý thuế GTGT Kính gửi: Ủy ban nhân dân Tỉnh Quảng Ninh Trả lời công văn số 519/UBND ngày 22/2/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc không thu thuế giá trị gia tăng lô hàng: 01 xe thang chữa cháy, cứu hộ cứu nạn nhập khẩu ủy thác qua Công ty TNHH Thương mại và thiết bị môi trường Hiệp Hòa để trang bị cho công tác chiến đấu trên địa bàn tỉnh của Công an tỉnh Quảng Ninh; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 469/VPCP ngày 28/01/2003; số 3559/VPCP-KTTH ngày 21/7/2003 của Văn phòng Chính phủ về việc thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu phục vụ đảm bảo an toàn giao thông; Căn cứ Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Căn cứ Quyết định số 704/2003/QĐ-BKH ngày 18/9/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Danh mục thiết bị, máy móc, vật tư xây dựng và phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được; Căn cứ công văn số 5125 TC/CST ngày 14/5/2004 và công văn số 8499 TC/TCHQ ngày 02/8/2004 của Bộ Tài chính về thuế nhập khẩu, thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu phục vụ an ninh bằng ngân sách địa phương; Lô hàng 01 xe ôtô chữa cháy, cứu hộ cứu nạn nhập khẩu theo tờ khai số 1001/NK/KD/KV1 ngày 23/2/2006 tại Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng. Ủy ban nhân dân Quảng Ninh có trách nhiệm quản lý và sử dụng lô hàng trên đúng mục đích, không được nhượng bán. Nếu sử dụng sai mục đích được miễn thuế hoặc nhượng bán sẽ bị truy thu toàn bộ số thuế giá trị gia tăng chưa thu và bị xử lý, nộp phạt theo quy định của pháp luật. Tổng cục Hải quan thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh được biết và thực hiện./. KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
  2. PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - Như trên; - Công ty TNHH TM và TB môi trường Hiệp Hòa (để t/h); - Cục HQ tp. HP (để t/h); - Lưu: VT(2), KTTT (5). Đặng Thị Bình An
Đồng bộ tài khoản