Công văn số 1844/BC-BNV

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
30
lượt xem
3
download

Công văn số 1844/BC-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 1844/BC-BNV về việc thực hiện phòng, chống tham nhũng do Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 1844/BC-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1844/BC-BNV Hà N i, ngày 18 tháng 06 năm 2009 BÁO CÁO V VI C TH C HI N PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG Theo yêu c u c a Văn phòng Ban ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng t i công văn s 255/VPBC -V1 ngày 05 tháng 6 năm 2009 v vi c th c hi n công tác phòng, ch ng tham nhũng, B N i v xin báo cáo m t s k t qu bư c u v tình hình tri n khai th c hi n Ngh nh s 107/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph Quy nh x lý trách nhi m c a ngư i ng u cơ quan, t ch c, ơn v khi x y ra tham nhũng trong cơ quan, t ch c, ơn v do mình qu n lý, ph trách và Ngh nh s 158/2007/N -CP ngày 27/10/2007 Quy nh danh m c các v trí công tác và th i gian nh kỳ chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c như sau: 1. Tình hình tri n khai th c hi n công tác phòng, ch ng tham nhũng Th c hi n Ngh quy t Trung ương 3 (khóa X) v “Tăng cư ng s lãnh o c a ng i v i công tác phòng, ch ng tham nhũng, lãng phí”, ng y cơ quan B N i v ã ban hành K ho ch s 38/KH- U ngày 07/5/2008 v vi c tri n khai th c hi n Cu c v n ng “H c t p và làm theo t m gương o c H Chí Minh v th c hành ti t ki m, ch ng tham ô, lãng phí, quan liêu” và tác phNm “S a i l l i làm vi c” t i cán b , ng viên trong toàn ng B . Thư ng xuyên tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t v phòng, ch ng tham nhũng n cán b , công ch c, viên ch c trong các cơ quan, ơn v thu c B . Lãnh o B luôn quan tâm ch o sát sao, t nhi m v phòng, ch ng tham nhũng ngang v i th c hi n các nhi m v chính tr khác c a B . ưa công tác phòng, ch ng tham nhũng tr thành m t sinh ho t nh kỳ t i các bu i giao ban c a cơ quan, ơn v ; th c hi n t t vi c thông báo dân ch hàng tháng v các n i dung liên quan n công tác t ch c, cán b và các ho t ng khác c a B N i v n t ng ơn v , t ch c thu c B b ng văn b n và thông qua m ng eOffice. Thành l p Ban ch o c a B tri n khai và áp d ng h th ng qu n lý ch t lư ng theo tiêu chuNn Vi t Nam ISO9001:2000 giai o n 2006-2010; theo ó B trư ng B N i v quy t nh phê duy t 38 tài li u quy trình, th t c gi i quy t công vi c c a B liên quan n các t ch c, cán b , công ch c, viên ch c và công dân. 38 lo i công vi c cũng ư c niêm y t công khai t i b ph n m t c a và ưa lên trang thông tin i n t c a B . 2. ánh giá bư c u k t qu t ch c th c hi n Ngh nh s 107/2006/N -CP và Ngh nh s 158/2007/N -CP. a) V xây d ng văn b n qu n lý. th c hi n Lu t phòng, ch ng tham nhũng, sau khi tham mưu cho Chính ph ban hành Ngh nh s 107/2006/N -CP và Ngh nh s 158/2007/N -CP; ngày 01 tháng 10 năm 2007 B N i v ban hành Thông tư s 08/2007/TT-BNV hư ng d n th c hi n Ngh nh s 107/2006/N -CP i v i các ơn v s nghi p, doanh nghi p c a Nhà nư c và các t ch c xã h i, xã h i – ngh nghi p có s d ng ngân sách, tài s n c a Nhà nư c và ngày 26 tháng 11 năm 2008 B ti p t c ban hành Quy t nh s 05/2008/Q -BNV ngày 26/11/2008 v danh m c các v trí công tác c a cán b , công ch c, viên ch c không gi ch c v lãnh o, qu n lý trong ngành T ch c nhà nư c ph i th c hi n nh kỳ chuy n i. Theo ó, B N i v ban hành công văn ôn c các B , ngành, a phương tri n khai th c hi n và báo cáo tình hình th c hi n nh kỳ chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c. b) T khi Chính ph ban hành Ngh nh s 107/2006/N -CP n nay B N i v chưa x y ra v vi c liên quan n hành vi tham nhũng trong cán b , công ch c, viên ch c. tri n khai có hi u qu Ngh nh s 158/2007/N -CP trong B , lãnh o B ang ch o cơ quan ch c năng c a B , khi có văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh s 158/2007/N -CP, B s t
  2. ch c h i ngh chuyên ; thành ph n d h i ngh là cán b , công ch c, viên ch c làm công tác t ch c, cán b , tài chính, k toán, thanh tra, xây d ng.v.v… thu c i tư ng i u ch nh c a các văn b n do các B ch c năng ban hành hư ng d n th c hi n Ngh nh ph bi n và hư ng d n quy trình th c hi n chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c. Tuy nhiên, khi nh n ư c văn b n c a Chính ph , văn b n c a các B ch c năng liên quan n chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c thì m t s cơ quan, ơn v trong B ã ch ng tri n khai. ó là công tác i u ng cán b , b nhi m cán b , thi tuy n công ch c, biên ch , thư ký h i ng thi nâng ng ch chuyên viên lên chuyên viên chính.v.v…. c) Thu n l i, khó khăn khi tri n khai th c hi n Ngh nh s 107/2006/N -CP và Ngh nh s 158/2007/N -CP. Lãnh o B n cán b , công ch c, viên ch c trong B do quán tri t sâu s c ch trương c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c v phòng, ch ng tham nhũng nên khâu ban hành th ch , hư ng d n th c hi n theo ch c năng c a B u m b o ch t lư ng văn b n, úng ti n và i vào cu c s ng xã h i. Các ho t ng liên quan n phòng, ch ng tham nhũng ư c ti n hành ng b trong các cơ quan, ơn v thu c B . Khó khăn trong th c hi n chuy n i v trí công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c làm công tác chuyên môn, nghi p v : - Tính chuyên nghi p không sâu, không có nhi u kinh nghi m trong công tác chuyên môn nên hi u qu công vi c s b h n ch . - Có nh ng cơ quan, ơn v biên ch không nhi u, ch có 01 ngư i làm công vi c chuyên môn như k toán, nhân s , ti n lương, xây d ng v.v… thu c i tư ng chuy n i v trí công tác. Khi n h n chuy n i v trí công tác thì cơ quan, ơn v không có ngư i có kh năng chuyên môn thay th v trí công vi c và ngư c l i ngư i ư c chuy n i l i không có chuyên môn m nh n v trí công tác m i. Trên ây là k t qu bư c u trong công tác phòng, ch ng tham nhũng c a B N i v . Xin báo cáo Văn phòng Ban Ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - VP Ban Ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng ( báo cáo); - B trư ng ( báo cáo); - Lưu VT, TCCB. Văn T t Thu PH L C K T QU TRI N KHAI TH C HI N NGHN NNH S 107/2006/N -CP, NGÀY 22/9/2006 C A CHÍNH PH (kèm theo Báo cáo s 1844/BC-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2009) Văn b n ch o, hư ng S a phương, cơ S ngư i ng u a phương, cơ quan, ơn d n (tên văn b n) quan, ơn v , t v , t ch c ã b x lý trách nhi m do x y ra ch c x y ra tham tham nhũng nhũng ã b x lý X lý theo quy nh X lý theo các quy
  3. c a Ngh nh s nh khác 107/2006/N -CP Thông tư s 08/2007/TT- Không Không Không BNV ngày 01/10/2007 c a B N i v hư ng d n th c hi n N 107/2006/N -CP ngày 22/6/2006 c a Chính ph PH L C K T QU TRI N KHAI TH C HI N NGHN NNH S 158/2007/N -CP, NGÀY 27/10/2007 C A CHÍNH PH (kèm theo Báo cáo s 1844/BC-BNV ngày 18 tháng 6 năm 2009) Văn b n ch o, S cơ quan, S cơ quan, ơn S cán b , công S cán b , công hư ng d n (tên văn ơn v ã xây v ã trình c p có ch c ã n th i ch c ã ư c b n) d ng k th m quy n k h n ph i chuy n chuy n i ho ch, danh ho ch, danh sách i/T ng s cán m c v trí ph i cán b , công ch c b , công ch c c a chuy n i ph i chuy n i cơ quan, ơn v , a phương ph i chuy n i - Công văn s ang xây d ng ang làm ang làm 08 506/BNV-CCVC ngày 26/02/2008 V/v tri n khai th c hi n N s 158/2007/N -CP. - Quy t nh s 05/2008/Q -BNV ngày 26/11/2008 - Công văn s 1051/BNV-CCVC ngày 13/4/2009 V/v báo cáo tình hình th c hi n N s 158/2007/N -CP Ghi chú: Vì các B ch c năng chưa ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n Ngh nh s 158/2007/N -CP nên B N i v chưa tri n khai y .
Đồng bộ tài khoản