Công văn số 2547/TC/TCHQ của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Lam Binh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:1

0
56
lượt xem
2
download

Công văn số 2547/TC/TCHQ của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 2547/TC/TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý thuế đối với hàng xăng dầu tạm nhập, tái xuất

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 2547/TC/TCHQ của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA C«ng v¨n cña Bé Tµi chÝnh Sè 2547/TC/TCHQ ngµy 04 th¸ng 3 n¨m 2005 vÒ viÖc xö lý thuÕ ®èi víi hµng x¨ng dÇu TN - TX KÝnh göi: Côc h¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn Th«ng t 87/2004/TT-BTC ngµy 31/8/2004 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn thi hµnh thuÕ xuÊt khÈu, thuÕ nhËp khÈu cã ph¸t sinh víng m¾c vÒ viÖc ¸p dông thêi h¹n nép thuÕ ®èi víi hµng x¨ng dÇu t¹m nhËp - t¸i xuÊt nhng kh«ng t¸i xuÊt mµ chuyÓn sang tiªu thô trong néi ®Þa. §Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò nµy, Bé Tµi chÝnh híng dÉn thªm nh sau: §èi víi c¸c hµng ho¸ nhËp khÈu theo h×nh thøc t¹m nhËp khÈu, sau ®ã t¸i xuÊt khÈu nhng kh«ng t¸i xuÊt mµ chuyÓn (mét phÇn hoÆc toµn bé) sang tiªu thô trong néi ®Þa sau khi cã sù cho phÐp cña c¬ quan chøc n¨ng th× thêi h¹n nép thuÕ lµ 15 ngµy kÓ tõ ngµy hÕt h¹n t¸i xuÊt do c¬ quan cã thÈm quyÒn phª duyÖt cho toµn bé l« hµng ®· t¹m nhËp khÈu. Bé Tµi chÝnh th«ng b¸o ®Ó H¶i quan c¸c tØnh, thµnh phè biÕt vµ chØ ®¹o thèng nhÊt viÖc thùc hiÖn. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã víng m¾c th× b¸o c¸o ngay vÒ Bé Tµi chÝnh (Tæng côc H¶i quan) ®Ó cã híng gi¶i quyÕt.
Đồng bộ tài khoản