Công văn số 2588/TCHQ-GSQL

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
1
download

Công văn số 2588/TCHQ-GSQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Công văn số 2588/TCHQ-GSQL việc nhập khẩu xe ôtô dưới dạng tài sản di chuyển do Tổng cực hải quan ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Công văn số 2588/TCHQ-GSQL

  1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NG C C H I QUAN NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 2588/TCHQ-GSQL Hà N i, ngày 14 tháng 06 năm 2006 V/v: Nh p kh u xe ôtô dư i d ng tài s n di chuy n Kính g i: V Xu t nh p khNu - B Thương m i T ng c c H i quan ang x lý v vi c liên quan n vi c nh p khNu xe ôtô dư i d ng tài s n di chuy n c a ông Nguy n Gia Chi n - Vi t ki u M là ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c phép h i hương, T ng c c H i quan có ý ki n như sau: Theo quy nh t i g ch u dòng th 4, i m 2, ph n II, Thông tư liên t ch s 27/2001/TTLT/BTM-TCHQ ngày 06/12/2001 thì khi làm th t c nh p khNu ôtô, ngư i nh p khNu ph i n p cho cơ quan H i quan Gi y ăng ký ôtô do cơ quan có thNm quy n c a nư c s t i c p, th i gian ít nh t là 6 tháng trư c th i i m v nư c. Tuy nhiên, trư ng h p trên gi y ăng ký xe ôtô th hi n ngày c p là 24/03/2006 và ngày o công tơ mét là ngày 15/10/2005, th i i m v nư c c a ông Chi n là ngày 26/04/2006, như v y gi y ch ng nh n quy n s h u xe c a ông Chi n không áp ng ư c v m t th i gian so v i th i i m v nư c. Tuy nhiên qua xem xét gi y ch ng nh n quy n s h u xe (b n sao) do Bang California c p thì th c t ông Chi n ã mua chi c xe này t ngày 15/10/05 theo hình th c tr góp. Như v y, vi c mua xe c a ông Chi n trên th c t di n ra t tháng 11/2005 tính n ngày v nư c là ư c 06 tháng phù h p v i th i gian quy nh nêu trên. Do v y, quan i m c a T ng c c H i quan i v i trư ng h p này là cho phép ông Chi n ư c nh p khNu chi c xe trên theo ch tài s n di chuy n c a ngư i Vi t Nam nh cư nư c ngoài ư c phép h i hương v i i u ki n ông Chi n ph i xu t trình ư c H p ng mua xe v i Hãng xe ho c gi y t có giá tr tương ương (H p ng ph i th hi n ư c th i i m mua xe là t tháng 10/2005 tr v trư c) và các gi y t còn l i thu c b h sơ nh p khNu ph i m b o úng theo quy nh hi n hành. có cơ s th ng nh t gi i quy t vi c t m nh p xe c a ông Chi n, T ng c c H i quan kính ngh V Xu t nh p khNu – B Thương m i có ý ki n v v n nêu trên. Trân tr ng s h p tác c a Quý V ./. KT. T NG C C TRƯ NG PHÓ T NG C C TRƯ NG Nơi nh n: - Như trên; - Lưu: VT, GSQL (3).
  2. ng Th Bình An
Đồng bộ tài khoản